Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124142
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Blažaitienė, Vaida
Title: 12 – 15 metų mokinių savo sveikatos vertinimo ir mokyklinės baimės ypatumų sąsajos
Other Title: 12-15 years old pupils self-rated health assessment and fear of school singularities correlations
Extent: 71 p.
Date: 27-May-2014
Keywords: paaugliai;savo sveikatos vertinimas;mokyklinė baimė (DBA);youth;self-rated health assessment;school fear (DBA)
Abstract: Tyrime dalyvavo dviejų mokyklų 7-9 klasių mokiniai. Tyrime dalyvavo 193 mokiniai (93 vaikinai ir 100 merginų). Tiriamųjų amžiaus nuo 12 iki 15 metų. Tiriamųjų mokyklinės baimės ypatumų įvertinti buvo naudojama (Diferencijuotas mokyklos baimės aprašas (DMB)) metodika, subjektyviam savo sveikatos vertinimui - savo sveikatos vertinimo klausimynas, sudarytas (prof. A. Goštauto, 1999). Tyrimo rezultatai parodė, kad vyresni vaikinai ir merginos jaučia didesnę įveikos strategijų baimę ir mažesnę įtvirtinančių veiksnių baimę, lyginant su jaunesniais. Pagal tyrimo rezultatus galime sakyti, kad jaunesnio amžiaus mokiniai patiria mokyklinę baimę dažniau nei vyresni, tačiau vyresni susiduria su problema kaip įveikinėti atsiradusį stresą dėl patiriamos mokyklinės baimės. Šiame tyrime nustatyta, kad nei lytis, nei amžius neturi statistiškai reikšmingo poveikio bendrosios mokyklinės baimės raiškai ir jaunuolių savo sveikatos vertinimui. Subjektyvios savo sveikatos ir mokyklinės baimės apraiškų sąsajose, rastas patikimas ryšys tarp subjektyvaus savo sveikatos vertinimo, baimes įveikimo ir jos įtvirtinimo būdų ir baimę provokuojančių veiksnių įvertinimo. Vertinant emocinės įtampos ir baimės rodiklių ryšį nustatyta, kad analizuojant emocinės įtampos lygmens ir mokyklinės baimės vertinimus, stipriausiai susijęs emocinės įtampos ir baimę provokuojančių veiksnių vertinimas. Prielaidos, apie mokyklinės baimės rodiklių skirtumus jaunesnių ir vyresnių jaunuolių grupėse bei šeimyninės padėties grupėse, nėra patvirtinamos.
7 – 9 class pupils of two different schools participated in this study. 193 pupils participated (93 boys and 100 girls). Researched pupils‘ age vary from 12 to 15. In order to evaluate researched pupils fear of school singularities was used (Discriminating fear of school inventory/ (DMB)) methodics, for subjective self-rated health assessment – self-rated health assessment questionnaire, made by (prof. A. Gostautas, 1999). Research results revealed, that older boys and girls feel larger coping strategies fear and smaller fixed fear actions, in conparison with younger pupils. According to research results, we can claim, that younger age pupils feel school fear more often than older. However, older pupils confront with problem how to overcome upstart stress for experienced school fear. In this study determined, that neither age, neither gender do not have statistical significant influence in general school fear expression and youth self-rated health assessment. Subjective self-rated health assessment and school fear manifestation' correlations reliable connection was found: between subjective self-rated health, coping with fear and its consolidation manners, and fear provoking factors assessment. Estimating emotional pressure and fear index connection is identified, that in analyzing emocional tension level and school fear assessment the strongest related - emotional stress and fear provoking factors assessment. Assumptions about school fear index differences in younger and older youth groups, or family status are not approved.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124142
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

30
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.