Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124007
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Kažemėkaitė, Ingrida
Title: Balso priežiūros strategijos
Other Title: Voice maintenance strategies
Extent: 35 p.
Date: 27-May-2014
Keywords: strategijos;priežiūra;dainininko balsas;ligos;gydymas;strategy;maintenance;the singer's voice;disease;treatment
Abstract: Gražus dainavimas yra viena iš nuostabiausių žmogaus savybių. Balso saugojimo ir puoselėjimo žinios yra labai svarbios norint balsą išlaikyti sveiką, gražų, kad tarnautų visą gyvenimą. Norint gerai įvaldyti dainavimo meną, neužtenka vien išmokti teisingai intonuoti. Ši meno rūšis reikalauja kompleksinio daugybės dalykų išmanymo, sugebėjimo meniškai taikyti žinias praktikoje. Tyrimo problema.Tyrimo problema formuojama klausimu: kaip kiekvienas dainininkas prižiūri savo pagrindinį instrumentą – balsą? Informuoti pradedančiuosius vokalistus kaip reikėtų taisyklingai prižiūrėti savo balsą. Tyrimo tikslas. Įvertinti balso priežiūros strategijas. Tyrimo tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: - Pristatyti balso aparatą ir jo priežiūrą. - Pateikti skirtingas balso priežiūros strategijas - Išskirti balso priežiūros veiksnius. Tyrimo metodai:mokslinės literatūros analizė, interviu, duomenų analizė. Šiame darbe siekiama išsiaiškinti būdus, padedančius išsaugoti sveiką balsą, priežastis, dėl ko vokalistams išsivysto įvairios balso klosčių ligos. Bus apžvelgti būdai kaip teisingai formuoti garsą, kad balsas per daug nevargtų, patarimai pradedančiąjam dainininkui kaip prižiūrėti savo pagrindinį instrumentą. Išanalizavus metodinę medžiagą šia tema, formuojamas plobleminis klausimas: kaip atrasti sėkmingą balso rengimo formulę, atsižvelgiant į uždavinius kasdieniniame darbo procese. Remiantis literatūriniais šaltiniais, siekta aprašyti visą balso aparatą, kokie veiksniai į jį įeina, dažniausiai pasitaikantys balso defektai, balso klosčių ligos bei jų gydymas.
Beautiful singing is one of most splendid man characteristics. It is very important to know how to protect and cherish the voice if you seek to to keep it healthy and beautiful for whole your life. To master the singing art it is not enough to learn how to do a voice inflexion. This discipline requires having a complex knowledge, and ability to apply it in practice. Study problem. The problem is formed by a question: how every singer make care of his main instrument - voice? Inform beginner singers how to make care of the voice in a right way. Study goal. Evaluate the voice care strategies. Study objectives: - Introduce the voice instrument and its ways of care - Introduce the voice care strategies - Highlight the voice care statements. Study methods: analysis of a science literature, interview, data analysis. It's being sought to define ways that helps to protect health voice and to discover reasons of vocal folds disease. Different ways of correct voice formation and avoidance of voice overuse are examined. An advices was made for beginner singers - how to make care of the voice in a right way. After analysis was made the study problem is formed by a question: how to find successful formula for a voice preparation. Every day process tasks are concerned. It's being sought to describe whole voice instrument. The voice care statements, often voice defects, voice folds diseases ant its treatment was described in this study. It was relied on literature sources.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124007
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

18
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.