Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123845
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Sakalauskaitė, Deimantė
Title: Gyvenimo kokybės ir makroekonominių rodiklių sąryšio vertinimas
Other Title: Evaluation of the relationship between quality of life and macroeconomic indicators
Extent: 120 p.
Date: 30-May-2013
Keywords: gyvenimo kokybė;makroekonominiai rodikliai;sąryšis;quality of life;macroeconomic indicators;relationship
Abstract: Šio magistro baigiamojo darbo tikslas – pritaikyti metodą, leidžiantį įvertinti makroekonominių rodiklių poveikį gyvenimo kokybei. Darbas sudarytas iš trijų pagrindinių dalių. Pirmoje dalyje atliekama mokslinės literatūros šaltinių apie gyvenimo kokybės sampratą, jos vertinimo metodikas, sąryšį tarp pagrindinių makroekonominių rodiklių (bendrojo vidaus produkto vienam gyventojui, nedarbo, infliacijos, tiesioginių užsienio investicijų) lyginamoji analizė. Antroje darbo dalyje pateikiamas pasirinktų makroekonominių rodiklių įtakos gyvenimo kokybei tyrimo metodologinis pagrindimas. Remiantis sudaryta metodologija įvertinamas makroekonominių rodiklių poveikis gyvenimo kokybei. Trečioje dalyje atliekama trijų darbe naudotų gyvenimo kokybės indeksų (V. Starkauskienės, „International Living“ gyvenimo kokybės indeksų ir Legatum gerovės indekso) metodikų analizė ir aptariami jų ypatumai, pateikiamos rekomendacijos. Pateikiami apibendrinti tyrimo rezultatai, kuriais remiantis, atliekamas gyvenimo kokybės indekso prognozavimas. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad tik 3 iš 14 Europos Sąjungos šalių yra statistiškai reikšmingas makroekonominių rodiklių gyvenimo kokybei poveikis.
This master's thesis aims - to adapt a method for evaluating the impact of macroeconomic indicators of quality of life. Work consists of three main parts. In the first part of the scientific literature on the concept of quality of life and its evaluation methods, the relationship between the main macroeconomic indicators (gross domestic product per capita, unemployment, inflation, foreign direct investment) comparative analysis. The second part presents selected macroeconomic indicators of quality of life research methodological grounds. Based on the established methodology for evaluating the impact of macroeconomic indicators of quality of life. The third part of the work carried out in the three used in quality of life indices (V. Starkauskienės, International Living Quality of life indexes and the Legatum prosperity index) methodologies for the analysis and discussion of their characteristics, and recommendations. Summarizes the results of the study on the basis of conducted quality of life index prediction. The survey results showed that only 3 of the 14 European Union countries are statistically significant macroeconomic indicators of the quality of life impact.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123845
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

199
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.