Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123771
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Nainienė, Loreta
Title: Moksleivių profesinio pašaukimo atpažinimas bendrojo lavinimo mokykloje
Other Title: Pupils' occupational wish recognition in a comprehensive school
Extent: 117 p.
Date: 1-Jun-2010
Keywords: profesinis pašaukimas;asmens savęs pažinimas;profesinis konsultavimas;occupational wish;person’s self-recognition;occupational consultant
Abstract: Profesija, kas tai? Tai veikla, kuri teikia džiaugsmą, padeda surasti gyvenimo prasmę, leidžia išreikšti save? O gal tai galimybė užsidirbti pinigų ir tapti nepriklausomu? Ar nemaloni pareiga, tampanti kančia, verčianti žmogų susimąstyti – dėl ko aš gyvenu? R.Laužackas (2005) profesiją apibūdina kaip veiklos rūšį, kurioje integruojasi žmogaus asmenybė su konkrečiomis darbo sąlygomis. Todėl, kad žmogus jaustųsi laimingas, profesijai keliami reikalavimai turi atitikti žmogaus gabumus, interesus, polinkius, asmenybines charakteristikas. Bėgantis laikas, gyvenimo permainos, informacinės technologijos, demokratija reikalauja iš žmogaus gebėjimo keistis, prisitaikyti, tačiau keisti jau įgytą profesiją drįstą ne kiekvienas žmogus. Įgimti gabumai, talentai išlieka visą žmogaus gyvenimą, o darbas, atitinkantis juos, neša žmogui laimę, sėkmę, todėl labai svarbu pasirinkti profesiją, kuri atitiktų gebėjimus arba bent jau patiktų, būtų įdomi. Bendrojo lavinimo mokyklai tenka didelė atsakomybė, nes ji tampa pagrindiniu pagalbininku, padedančiu jaunam žmogui pažinti save, įžvelgti gabumus ir juos ugdyti, padėti mokiniui priimti su profesijos pasirinkimu susijusius sprendimus, pasirinkti naudingą profesiją, atitinkančia jo asmenines savybes, gabumus, idealus ir lūkesčius. Kitaip tariant, padėti žmogui atrasti profesinį pašaukimą. Mokslinė tyrimo problema - dėl to, kad bendrojo lavinimo mokykloje nepakankamai akcentuojamas profesinio pašaukimo atpažinimas, apsunkinamos profesinio pasirinkimo galimybės. Tyrimo objektas - moksleivių profesinio pašaukimo atpažinimas bendrojo lavinimo mokykloje. Tyrimo tikslas – pagrįsti profesinio pašaukimo atpažinimo proceso galimybių reikšmę renkantis profesiją.
Profession, what is it? This is an activity which gives joy, helps to find the meaning of life, allows to express oneself? May be it is an opportunity to earn money and to become independent? Or it is an unpleasant duty which becomes a torment making a person to think – why am I living? R. Lauzackas (2005) denotes that a profession is a kind of an activity where a personality is being integrated with concrete work conditions. However, for the person to be happy the requirements needed for that profession must correspond to a person’s abilities, interests, attitudes and personal characteristics. The flowing time, life changes, informational technologies, democracy require from a person an ability to change, to adapt, but to change the required profession not each person can do it. Born abilities, talents remain the whole life , but a job corresponding them brings happiness, success to a person, that is why it is very important to choose the profession which could correspond to their abilities or it should be liked and should be interesting. A comprehensive school has a big responsibility, because it becomes the main assistant which helps a young person to know oneself, to forsee abilities and to train them, to help a pupil to make decisionsrelated wiyh the choice of profession, to choose a useful profession corresponding to his/her personal traits, abilities, ideals and expectations. On the other hand, to help a person to find an occupational wish. Scientific research problem - opportunities of occupational choice are being not so easily achieved because of the fact that there is no enough accent on recognition of occupational wish in a comprehensive school. Research object - recognition of pupils’ occupational wish in a comprehensive school. Research aim – to grand occupational wish recognition process’ meaning wile choosing a profession.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123771
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.