Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123752
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Brazauskaitė, Sigita
Title: Gyvenimas su nevaisingumu: moterų patirtys
Other Title: Living with infertility: women's experiences
Extent: 53 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: nevaisingumas;šeima;krizė;infertility;family;crisis
Abstract: Vyras ir moteris sukūrę šeimą siekia įgyvendinti visas šeimos funkcijas. Tačiau ne visos jos tai gali, nes yra nevaisingos. Nevaisingumo problema įtakoja šeimos gyvenimą visapusiškai: asmens viduje, poros santykius bei šeimos santykį su visuomene. Tikslas – atskleisti, nevaisingoje santuokoje gyvenančios, moters patirtis. Uždaviniai: 1. Atskleisti vidines asmens krizes; 2. Išryškinti nevaisingumo reikšmę poros santykiuose; 3. Atskleisti nevaisingumo socialinius – medicininius aspektus. Teorinėje dalyje analizuojama šeima, kaip socialinė institucija, kur aptariama šeimos samprata, funkcijos, paramos būdai tinkantys nevaisingoms šeimoms, bei šeimoje pasireiškiantis feminizmas. Taip pat analizuota nevaisingumo problemos teorinės perspektyvos, kur paaiškinta nevaisingumo samprata, jo priežastys bei socialinės aplinkos požiūris į nevaisingumo problemą. Šiame darbe atliktas kokybinis fenomenologinis tyrimas. Tyrime dalyvavo 4 moterys, iš kurių trys turėjo nevaisingumo problemą savyje, o viena respondentė atskleidė šeimos nevaisingumo išgyvenimus, tačiau nevaisingas buvo vyras. Tyrimas atskleidė, kad kiekviena nevaisinga šeima išgyvena daugybę krizių, kurios veikia asmens psichosocialinė aplinką, poros santykius, bei šeimos ir visuomenės santykius. Krizę išgyvenantis žmogus yra užsidaręs, giliai savyje išgyvenantis netektį, kas sukelia asmens žlugimą, nepilnavertiškumo kompleksą. Aptartos įvaikinimo galimybės. Poros santykiuose pabrėžiama pirminė krizė – tai atstūmimas, laisvės suteikimas, atsiribojimas. Tačiau esant stipriems santykiams, nevaisingumo problemą sprendžiant kolektyviškai santykiai sustiprėja, atsiranda naujas požiūris į šeimą. Sunkiausiai įveikiamos krizės yra santykyje tarp šeimos ir visuomenės. Aplinkiniai nevaisingumą vertina stereotipiškai, tad šeima linkusi savo problemas slėpti, atsiriboti nuo visuomenės.
When man and woman created a family, they are seeking to implement all the family functions. However, not all of them could do that because they are infertile. Infertility problems affect family life in full: inside in the person, the couple relationship and family relationship with the public. The goal - to reveal a woman experiences, who livein the infertility family. The tasks of the research: 1. To reveal the inner personal crisis; 2. To highlight the importance of couples undergoing fertility relationship; 3. To reveal the social – medical infertility aspects. In the theoretical part are analysis the family, as a social institution, wewre are discussing the concept of family, features, support means suitable for infertile families and feminism manifests itself in the family. It also analyzes the theoretical perspective of infertility problems, which explains the concept of infertility, its causes and social environmental approach to the problem of infertility. In this work was a qualitative phenomenological study. In the study included four women, three of them had fertility problems themselves, and one of the respondents revealed the family experiences of infertility, but the infertile was man. The investigation revealed that each family is going through a number of barren crises that affect the person psychosocial environment, a couple of relationships and family and social relationships. Man going through a crisis is self-contained. Discussed the possibility of adoption. Couple relationship highlights the initial crisis - the rejection, the granting of freedom, dissociation. However, a strong relationship, dealing with infertility problems collectively relationship becomes stronger, appeares a new approach to the family. Most challenging crisis in relations between the family and society. Surrounding infertility the stereotyped, so the family tend to hide their problems, isolation from society.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123752
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

24
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.