Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123745
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Dudinskienė, Ligita
Title: Savikrypčio ir savivaldaus mokymosi charakteristikos socialinių mokslų magistrantūroje
Other Title: Characteristics of self-directed and self-managed learning in master degree studies of social sciences
Extent: 123 p.
Date: 28-May-2013
Keywords: savikryptis mokymasis;savivaldus mokymasis;savarankiškas mokymasis;self-directed learning;self-managed learning;independent learning
Abstract: Tyrimo problema charakterizuojama dviem probleminiais klausimais: kokie mokymosi komponentai yra aktualūs tarp savikrypčio ir savivaldaus mokymosi socialinių mokslų magistrantūroje, kokie atsiskleidžia savikrypčio ir savivaldaus mokymosi ryšiai, mokantis aukštojoje mokykloje. Tyrimo objektas – savikrypčio ir savivaldaus mokymosi charakteristikos. Tyrimo tikslas – nustatyti ir pagrįsti savikrypčio ir savivaldaus mokymosi charakteristikas socialinių mokslų magistrantūroje. Tyrimo duomenų rinkimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir anketinė apklausa, taikant uždaro tipo klausimynus. Tyrimo duomenims apdoroti taikyti statistinės analizės metodai: aprašomoji statistika, faktorinė analizė atlikta koreliacinės matricos pagrindu. Duomenų tinkamumo patikrinimas atliktas remiantis KMO koeficientu (0,853-0,932), faktoriaus vidinei konsistencijai įvertinti atliktas Cronbach a testas. Taikytas pagrindinių komponenčių metodas ir varimax rotacija. Rrezultatai atskleidė 57savikrypčio ir savivaldaus mokymosi koreliacinius ryšius, kurių koeficientas (pagal Spirmeno) svyravo nuo 0,401 iki 0,639. Klausimyno kriterijų Cronbac Alppha reikšmės labai aukštos (0,837 – 0,933), parodė vidinį konsistencijos lygį ir klausimyno validumą, tai rodo stiprius ryšius tarp savikrypio ir savivaldaus mokymosi. Išskirti 5 faktoriai. Išvados. Socialinių mokslų magistrantams svarbu planuoti ir valdyti savo mokymąsi, t.y veiklą, taip planavimas padeda efektyviau ją organizuoti. Ryškiausiai savikrypčio ir savivaldaus mokymosi sąsajos išryškėjo tarp teiginių laiko neplanavimas ir mokymosi proceso valdymas. Suformuluotos savivaldaus mokymosi charakteristikas: mokymosi proceso valdymas, savianalizė kaip mokymosi proceso tobulinimas ir mokymosi laiko planavimas. Savikrypčio mokymosi charakteristikos: savikrypio mokymosi galimybės ir įgytų žinių prasmingumas. Tarp savikrypčio ir savivaldaus mokymosi, išryškėjo tik viena charakteristika – tai gebėjimas teisingai priimti sprendimus bendradarbiaujant ir taikant įgytą patirtį.
Research problem is characterised by two questions: first, what components of learning are relevant to self-directed and self-managed learning in social sciences master programmes; second, what kind of links between self-directed and self-managed learning are to be found in higher education school. Research object: characteristics of self-directed and self-managed learning. Aim of the research: to identify and substantiate the characteristics of self-directed and self-managed learning in social sciences master programmes. Data collection methods: scientific literature analysis and a questionnaire with close-ended questions. Data analysis methods: descriptive statistics, factor analysis based on correlation matrix; KMO coefficient (0.853-0.932) was used to test data validity, CronbachAlpha was applied to measure internal consistency; principal components analysis with varimax rotation method was used for data analysis. Research results revealed 57 correlation links between self-directed and self-managed learning with coefficient (Spearman) ranging from 0.401 to 0.639. High Cronbach Alpha criteria values (0.837 – 0.933) proved the level of internal consistency and validity of a questionnaire, as well as strong links between self-directed and self-managed learning. Five factors were distinguished. Research findings showed that it is essential for social sciences postgraduate students to plan and manage their learning, as it helps to organize their activities in a more efficient way. The most evident links between self-directed and self-managed learning showed up between statements “no time management” and “learning process management”. Characteristics of self-managed learning were formulated: management of learning process, self-assessment as an improvement for learning process and learning time management. Characteristics of self-directed learning: self-directed learning opportunities and the meaningfulness of gained knowledge. Only one characteristic was evident between self-directed and self-managed learning: the ability to make correct decisions in cooperative mode and applying experience.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123745
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

57
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.