Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123744
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMažylis, Liudas-
dc.contributor.authorPetrusevičius, Tomas-
dc.date.accessioned2020-12-23T00:13:32Z-
dc.date.available2020-12-23T00:13:32Z-
dc.date.issued2009-06-02-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/123744-
dc.description.abstractPastaraisiais metais Ukrainos vardas vis dažniau minimas tarp politologų ir politikos apžvalgininkų. Šios valstybės svarba Europai vis didėja, tiek kaip naftos importo kanalo, tiek kaip galimo strateginio partnerio. Tuo pačiu didėja ir Ukrainoje vykstančių procesų supratimo būtinybė. Dažniausiai Ukrainos dabartinis politinis nestabilumas aiškinamas pagal regioninio skilimo, ar tranzitologijos požiūrio taškus, kartais destabilizuojančiu išorės poveikiu, bet rezultatas aiškus – parlamento darbas didžiąją laiko dalį yra paralyžuotas tarpusavyje konkuruojančių dėl valdžios partinių blokų. Dėl to jau buvo rengiami ir preišlaikiniai rinkimai, bet padėtis nerodo pasikeitymų požymių, bent jau greitu laiku. Ukrainoje veikia daugybė skirtingų politinę sistemą nulemiančių faktorių, bet susitelksime į vieną – rinkiminę sistemą. Ukrainos rinkiminė sistema keitėsi net tris kartus. 1994 buvo mažoritarinė, 1998 ir 2002 – pusiau proporcinė, o 2006 ir 2007 – pilnai proporcinė. Rinkiminės sistemos parinkimas ir pokyčiais Ukrainoje ir davė pagrindą šiam darbui. Šių sprendimų radikalumas leidžia palyginti visas tris pagrindines rinkiminių sistemų rūšis vienoje valstybėje, kas kitur pasaulyje būtų beveik neįmanoma dėl to, kad rinkiminė sistema tradiciškai būna vienas iš stabilesnių politinės sistemos elementų it pokyčiai joje daromi tik išskirtinias atvejais. Ukrainoje trys rinkimų sistemos buvo išbandytos vieni po kitų sekusiuose rinkimuose. Aišku kokį efektą tai turėjo reikia tirti atsižvelgiant į aukščiau išvardintus faktorius – politinės sistemos naujumą, verslo sektoriaus įtaką, regioninį ir istorinį susiskaldymą. Bet tik rinkimų sistema visa tai perkelia į realią parlamentinę galią, ir kiekviena rinkimų sistema skirtingai reaguoja į šiuos veiksnius. Šiame darbe bandoma patikrinti hipotezę kad pasirinktos rinkiminės sistemos, ir dažna jų kaita turėjo įtakos šalies politinės sistemos raidai. Norint tai patikrinti reikės peržiūrėti visas Ukrainoje naudotas rinkimines sistemas, jų taikymo laikotarpį, ir jų naudojimo rezultatus išreikštus per tai, kas pateko į parlamentą. Tai bus bandoma palyginti su standartiniais rezultatais, kurie yra gaunami stebint senasias demokratijas ir jų rinkimių ir partinių sistemų saveikąlt
dc.description.abstractIn recent years, the name of Ukraine is increasingly referred to the political and policy observers. These state the importance of Europe is increasing, as well as the oil import channel, both as a potential strategic partner. At the same time, Ukraine is increasing and the need for understanding the processes. In most cases, the current political instability in Ukraine interpreted according to the regional breakdown, or tranzitologijos point of view, sometimes destabilizing external influence, but the result is clear - the business of most of the time of paralyžuotas are competing for a government party blocks. As a result, has already been drafted and preišlaikiniai elections, but the situation does not show signs of pasikeitymų, at least in the short term. Ukraine operates many different factors determine the choice of political system, but to concentrate on one - the electoral system. Ukraine's electoral system is changed, even three times. 1994 was mažoritarinė, 1998 and 2002 - a semi-proportional, and in 2006 and 2007 - a fully proportional. Electoral system of selection and the evolution of Ukraine and the basis for this work. Extremeness of these solutions allows you to compare all three main types of electoral systems in one country, what the world would be almost impossible because of the electoral system is traditionally one of the sustainable elements of the political system it changes it made only in exceptional cases. Ukraine, the three electoral system was tested one after the other sekusiuose elections. It is clear what effect this had to be investigated in view of the above factors - the political system of novelty, the business sector in the regional and historical interest. But only the electoral system for all of this shifting of the real power of the parliamentary and electoral system, each reacts differently to these factors. This work attempts to verify the hypothesis that the choice of electoral systems, and often had to change their impact on the country's political system has developed. To check the need to review all the electoral systems used in Ukraine, the application period, and their use of the results, expressed through what is in the parliament. This will be tested in comparison with the standard results are obtained by observing the old democracies and their electoral and party systemsen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent46 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectrinkimų sistemalt
dc.subjectUkrainalt
dc.subjectrinkimų sistemos pokyčiailt
dc.subjectelectoral systemen
dc.subjectUkraineen
dc.subjectchanges of electoral systemen
dc.subject.otherPolitikos mokslai / Political sciences (S002)-
dc.titleRinkiminės sistemos įtaka politinei sistemai: Ukrainos atvejo analizėlt
dc.title.alternativeThe effect of electoral system to political system. Ukraine case analisisen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptViešojo administravimo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.