Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123735
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vaitkevičienė, Eglė
Title: Tėvų globos netekusio jaunimo profesinės integracijos veiksniai
Other Title: Factors of professional integration of youth without parental care
Extent: 100 p.
Date: 28-May-2013
Keywords: tėvų globos netekęs jaunimas;profesinė integracija;globos įstaiga;atskirtis;youth without parental care;professional integration;child care institution;exclusion
Abstract: Tyrimo problema. Jaunimo, netekusio tėvų globos, patiriami profesinės integracijos sunkumai, kuriuos lemiančių veiksnių įtaka riboja galimybes suformuoti kompleksinę profesionalią pagalbą pasirengti savarankiškam gyvenimui nuo pat atvykimo į globos įstaigą pradžios. Tyrimo klausimai: 1.Kokie pagrindiniai veiksniai įtakoja jaunuolio, netekusio tėvų globos, profesinę integraciją? 2.Kokią įtaką profesinės integracijos veiksniai daro jaunuolio, netekusio tėvų globos, pasirengimui savarankiškam gyvenimui ir profesiniams sprendimams? 3.Kokių veiksnių įtakos pašalinimas leistų susiformuoti sėkmingai profesinės integracijos prielaidai? Tyrimo tikslas – nustatyti jaunuolio, netekusio tėvų globos, profesinei integracijai įtaką darančius veiksnius. Tyrimo objektas – tėvų globos netekusio jaunimo profesinės integracijos veiksniai. Tyrimo metodai. Kiekybiniam tyrimui – 16 klausimų uždarojo tipo klausimynas. Duomenys apdorojami SPSS 17.0 programiniu paketu. Kokybiniam tyrimui – pusiau struktūruotas individualus interviu. Rezultatams analizuoti pasitelkiamas turinio analizės metodas. Tyrimo imtis. Kiekybinis tyrimas – 69 globos įstaigų socialiniai darbuotojai. Kokybinis tyrimas – 5 globos įstaigas palikę ir savarankiškai 1-2 metus gyvenantys jaunuoliai. Tyrimo rezultatai parodė, jog pagrindinę įtaką profesinei integracijai daro globos įstaigos ir švietimo įstaigos aplinkos, naudojamos priemonės ir asmenys, veikiantys jose, bei asmeniniai veiksniai, kurie įtakoja jaunuolio ateities profesinius sprendimus. Tyrimo išvados. Nustatyta pagrindinė egzistuojančių išorinių ir vidinių veiksnių įtaka. Tokie vidiniai veiksniai, kaip savarankiškumo, motyvacijos trūkumas, komunikaciniai gebėjimai įtakoja ateities profesinius pasirinkimus. Išoriniams veiksniams priskiriamos globos įstaigos, mokyklos aplinkos, jose veikiančių asmenų taip pat artimųjų patarimai ir parama.
Research problem. The difficulties of professional integration and the factors that determine it, experienced by youth without parental care, limits the possibilities to form a complex professional help for preparation for independent living starting from the first day at the care institution. Research questions: 1.What are the main factors of professional integration influencing youth without parental care? 2.What is the main impact of professional integration factors for preparation for independent living and professional decisions of youth without parental care? 3.Which of the factor’s impact needs to be eliminated to allow the assumption of a successful professional integration? Research purpose – to identify factors that influence the professional integration of youth without parental care. Research object – the factors of professional integration of youth without parental care. The Survey methods. A Quantitative research – closed-type questionnaire of 16 questions. Data were processed by using SPSS 17.0. A Qualitative research – semi-structured individual interview. Results were analyzed using the method of content analysis. The Survey sample. A Quantitative research – 69 social workers from the child care institutions. A Qualitative research – 5 youngsters over 18 years old, who have left care institution and have been living independently for 1-2 years. Results of the research. The results showed that environment and personnel of the child care institution, school and individuals factors, which can impact professional decisions in the future, make the main influence to professional integration. The research findings. There are the main influence of internal and external factors. Internal factors such as self-sufficiency, lack of motivation, communication skills have impact on future professional choices. The external factors are environment of care institution and school, actions of personnel and support of relatives and friends.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123735
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.