Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123705
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Palaimaitė, Rasa
Title: The Theoretical Model of the Christological Massage Communication in Lithuanian Youth Evangelization
Other Title: Kristologinės žinios perteikimo teorinis modelis Lietuvos jaunimo evangelizacijoje
Extent: 52 p.
Date: 26-Apr-2013
Keywords: youth ministry;christology;evangelization;jaunimo pastoracija;kristologija;evangelizacija
Abstract: After the Restoration of Independence the Catholic Church in Lithuania can freely proclaim the word of God and perform ministry in any sphere. Lithuanian youth ministry lacks research and theoretical substantiation of how the pastoral process could be organized practically and could help a young person to develop Christian identity, which would be the foundation of their everyday life. Christian identity comprises a number of topics and aspects; therefore, this study focuses on the effective proclamation of the person and activity of Jesus Christ to Lithuanian youth. The pastoral-hermeneutic method was used to create the theoretical model of the conveyance of Christological message. The model was created in three stages: 1) youth situation survey which encompassed the review of sociocultural situation of Lithuanian youths and their openness to Christological message, measured using qualitative research; 2) method of biblical contextual analysis of Christology was used to identify what Christological message and which aspects of it can be conveyed for the youth in a particular sociocultural context; 3) the assumptions of the conveyance of Christological message as well as certain steps, ministerial attitudes and activities are offered. Christological message is presented from the point of view of the disciples, how they understood the message of Jesus. The young people are motivated to make a personal choice to follow Jesus Christ in their everyday life, join in the community and become responsible in the Church and in the world. The model, which includes five stages, can be used in youth ministry; however, it should be adapted to the existing conditions or situation,
Atgavus Lietuvos Nepriklausomybę Katalikų Bažnyčia turi galimybę nevaržomai skelbti Dievo žodį ir visose srityse vykdyti pastoracinę veiklą. Lietuvoje jaunimo pastoracijos srityje stinga tyrimų apie jaunimo sielovadą ir teorinio jos pagrindimo, kaip praktikoje galėtų būti organizuojamas pastoracinis procesas, galintis padėti jaunuoliams ugdytis krikščioniškąjį tapatumą, kuriuo jie remtųsi kasdienybėje. Krikščioniškasis tapatumas apima daug temų ir aspektų, todėl šiame tyrime problema sutelkiama į Jėzaus Kristaus asmens ir įvykio veiksmingą skelbimą Lietuvos jaunimui. Todėl, naudojantis pastoraciniu-hermeneutiniu metodu, sukuriamas kristologinės žinios perteikimo teorinis modelis. Modelis kuriamas trimis etapais: 1) jaunimo situacijos ištyrimas, kuris apima sociokultūrinę Lietuvos jaunimo situacijos apžvalgą ir kokybiniu tyrimu nustatytą jaunimo atvirumą kristologinei žiniai 2) biblinės kontekstinės kristologinės analizės būdu formuluojama, kokia kristologinė žinia ir kokiais aspektais gali būti perteikiama jaunimui, atitinkant nustatytą jaunimo sociokultūrinę situaciją; 3) kristologinės žinios perteikimo prielaidos ir etapai siūlo konkrečius žingsnius, pastoracines nuostatas ir veiklas. Kristologinė žinia pristatoma atsižvelgiant į tai, kaip Jėzaus žinią suvokė jo mokiniai, skatinant jaunuolius asmeniškai rinktis sekti Jėzumi Kristumi savo kasdienybėje, jungiantis į bendruomenę ir prisiimant atsakomybę Bažnyčioje ir pasaulyje. Modelį, sudarytą iš penkių pakopų, galima taikyti jaunimo sielovados aplinkose, tačiau būtinai priderinant prie konkrečių aplinkos sąlygų.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123705
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.