Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123630
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Jonaitytė, Rita
Supervisor: Petkevičiūtė, Nijolė
Title: Tarpkultūrinės kompetencijos svarbos asmeninei karjerai didinimas
Other Title: Intercultural‘s competence‘s importance to the personal career increasing
Extent: 81 p.
Date: 21-Nov-2008
Keywords: kompetencija;karjera;kultūriniai ypatumai;competence;career;cultural pecularities
Abstract: Šiuolaikinio Lietuvos verslo ateities tendencijos gana aiškios – rinkos plėtimasis globaliu mastu, o kiekvienos organizacijos veikla didžia dalimi priklausys nuo organizacijos vadovų ir darbuotojų tarpkultūrinio kompetetingumo. Darbe analizuojama su tarpkultūrinės kompetencijos nepakankamu vertinimu susijusi problematika. Šis darbas pateiks savalaikės informacijos apie tarpkultūrinės kompetencijos svarbą, jos pritaikymo galimybes, padės suvokti šios kompetencijos reikšmę globalėjančioje verslo erdvėje. Darbas susideda iš trijų pagrindinių dalių: Pirmame darbo skyriuje apžvelgiama mokslinė literatūra karjeros ir kompetencijų klausimais. Pateikiama šiuolaikinės karjeros sampratos ir ją lemiančių veiksnių analizė tam, kad suvoktumėm, kokie pokyčiai įvyko šioje srityje dėl globalizacijos procesų, išskiriamos šiuolaikinės karjeros pasirinkimo gairės. Detaliai išnagrinėjama kompetencijos sąvoka, jos vertinimas organizacijose, didelį dėmesį skiriant įvairių autorių tarpkultūrinės kompetencijos vertinimui, kad įsigilintume į šio termino esmę ir reikšmingumą šiuolaikiniame pasaulyje. Antrojoje darbo dalyje – pateikiami atlikto tyrimo, kuriuo buvo siekiama kuo tiksliau įvertinti tarpkultūrinės kompetencijos įtaką asmeninei karjerai duomenys, jų analizė bei vertinimas. Trečiajame darbo skyriuje pateikiami projektiniai sprendimai, susidedantys iš 4 pagrindinių dalių. Tai siūlymai Lietuvos organizacijų vadovams, kaip vertinti, plėtoti ir ugdyti savo pačių bei savo personalo kompetencijas.
Contemporary Lithuanian business future trends quite clear - the market growth globally, and each organization's activities largely depend on the organization managers and intercultural competence. This work aims to clarify the intercultural competence of the essence, its applications, understand the importance of this increasingly global business enviroment. The paper consists of three main parts: The first chapter reviews the work of scientific literature career and competence issues. Given the modern concept of career development and analysis of the factors which helps to understand what changes occurred in the globalization process, distinguishes the modern career choice guidelines. Here's a career of excellence, as the modern working world of the requirement for humans, analysis. The second part of the paper - presents a study, which was designed to make accurate assessment of the impact of inter-personal career information, analysis and evaluation. In the third section are presented projects solutions, consisting of 4 main parts. It offers leaders of Lithuanian organizations on how to assess, develop and cultivate their own and their staff competencies.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123630
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.