Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123588
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Rainytė, Erika
Title: Besimokančių darbuotojų karjeros planavimo sąlygos švietimo organizacijoje
Other Title: Career planning conditions of learning employee in educational system
Extent: 60 p.
Date: 1-Jun-2009
Keywords: karjera;karjeros sąlygos;karjeros planavimas;suaugusiųjų mokymasis;career planing;career;adult learning;career employee
Abstract: Karjera yra labai svarbus žmogaus ateities elementas. Ji nėra svarbi tik siauram ratui perspektyvių žmonių. Dažnai suaugęs žmogus mokosi dėl keleto priežasčių, t.y. nori išlikti darbo vietoje ir turi neatsilikti nuo jaunų specialistų, kurie turi platesnį išsilavinimą; nori padaryti karjerą toje srityje, kurioje dirba; yra verčiami mokytis, nes direktorius/ viršininkas liepia tai daryti dėl organizacijos bendrų tikslų siekimo ar pan. Problema: Organizacijų vadovai nepakankamai sudaro sąlygas besimokančių darbuotojų karjeros kėlimui, karjeros planavimui toje pačioje organizacijoje. Objektas. Besimokančių darbuotojų karjeros planavimo sąlygos švietimo organizacijose. Klausimas. Kokias sąlygas karjeros planavimui turi besimokantis darbuotojas, dirbantis švietimo organizacijoje? Tikslas – Atskleisti ar besimokantiems darbuotojams sudaromos sąlygos karjeros planavimui, dirbant švietimo organizacijoje. Uždaviniai: 1. Apibrėžti profesinės ir asmeninės karjeros sampratą. 2. Pagrįsti personalo kvalifikacijos tobulinimo vietą personalo vadyboje. 3. Aprašyti suaugusiųjų mokymosi reikšmę karjerai. 4. Atskleisti besimokančių darbuotojų karjeros planavimo sąlygų visumą. Aprašant besimokančių darbuotojų karjeros planavimui sudaromas sąlygas švietimo organizacijose galima teigti, jog pagrindinėmis darbuotojų norą mokytis priežastimis galima laikyti pačių darbuotojų asmeninį norą tobulėti bei profesinės kvalifikacijos kėlimą. Organizacija iš besimokančių darbuotojų visada gauna naudos, patys respondentai kaip naudą įvardina tokius dalykus kaip gerėjantis ugdymo procesas, naujovių taikymas praktinėje veikloje. Kadangi organizacija gauna naudos iš besimokančio darbuotojo reikia išsiaiškinti kokią naudą darbuotojo karjera gali turėti jų mokymasis dirbant. Daugiausia respondentų teigė, jog mokymasis gali padėti siekti aukštesnės kvalifikacijos. Sėkmingiau vadovauti ne tik mokiniams, bet ir metodiniuose susirinkimuose ar pan., besimokantis asmuo gali tapti neformaliu lyderiu.
Career is very important element in human’s future because it is important not only for in-group of perspective people. Usually, grown up people learn for several reasons: people want to remain at work and do not want to stay away from young specialists who have higher education. People want to succeed in their work and, for this reason, they are forced to learn because the manager enquires to do this for general aims of organization. Problem: Are there sufficient conditions in educational system for learning employee in career planning in the same organization? What they are? Does learning employee have wider possibilities of career in educational system than the one who is not studying? Object: Career planning conditions of learning employee in educational system. Question: What career planning conditions learning employee, who works in educational system, have? Purpose: To reveal conditions of career planning to learning employees while working in educational system. Tasks: 1. To define the concept of professional and personal career. 2. To justify the place of qualification improvement in human resources. 3. To reveal the meaning of adult learning in their career. 4. To describe the totality of career planning conditions of learning employees. While describing career planning conditions of learning employee in educational system, we can affirm that the main reason, why employees want to improve, is their own wish to become better workers and gain higher professional qualification. Organization always gets more benefit from learning employees. Respondents name such benefits as improving educational process and applying innovations in practical work. As organization gets benefit from learning employee, it is necessary to ascertain, how the career of learning employee can be affected by his studies. Most respondents have affirmed that learning can help in reaching higher qualification. While supervising not only the student, but also methodical meeting, learning employee can become informal leader.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123588
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.