Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123586
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Jančiūtė, Gintarė
Title: Seoninių migrantų iš Lietuvos socialinio kapitalo raiška Anglijoje: "Paradise" ferma
Other Title: The expression of social capital of seasonal migrants from Lithuania in the UK: the case of "Paradise" farm
Extent: 92 p.
Date: 29-Jan-2009
Keywords: sezoninė migracija;socialinis kapitalas;bendruomenė;Paradise“ ferma;Anglija;seasonal migration;social capital;community;"Paradise" farm;UK
Abstract: Šio darbo probema formuluojama klausimu – kaip kuriamas ir kuo pasireiškia sezoninių migrantų iš Lietuvos socialinis kapitalas ,,Paradise“ fermoje? Kiti probleminiai klausimai: kaip konstruojami ir naudojami ,,Paradise“ fermos darbininkų socialiniai ryšiai? Kaip kuriamas ir palaikomas darbininkų pasitikėjimas? Ar galima ,,Paradise“ fermos sezoninių darbininkų grupę iš Lietuvos laikyti bendruomene? Tyrimo objektas – sezoniniai migrantai iš Lietuvos, kurie per socialinius ryšius su fermos vadybininku, legaliu būdu, be darbo kontrakto atvyko dirbti į ,,Paradise“ daržovių fermą Anglijoje. Fermos pavadinimas buvo pasirintas, ironizuojant migrantų trokštamą greitą gerbūvį. Magistro tezių teorinis pagrindas susideda iš antropologijos, sociologijos, migracijos studijų teorinių įžvalgų. Magistro tezių metodologinis pagrindą sudaro antropologijos tyrimų metodai: dalyvaujantis stebėjimas, neformalūs pokalbiai ir apkalbos, dienoraščio rašymas ir fotografavimas. Darbo tikslas – ištirti sezoninių darbo migrantų iš Lietuvos socialinio kapitalo raiškos formas ,,Paradise“ fermoje. Šio tikslo uždaviniai įvykdomi per tris šio darbo dalis. Pirmoje dalyje atliekama sezoninės ir ilgalaikės migracijos komparatyvinė analizė, išskiriant sezoninės migracijos ypatumus Anglijoje. Taip pat apatariami socialinio kapitalo, socialinių tinklų ir ryšių bei tradicinės ir kaimo bendruomenės teoriniai aspektai. Antroje dalyje pristatomas tyrimo laukas – ,,Paradise“ ferma, akcentuojant antropologo santykį su tiriamąją grupe ir iškilusius sunkumus tyrimo lauke. Trečioje dalyje empiriškai tyrinėjamos sezoninių migrantų iš Lietuvos socialinio kapitalo raiškos formos ,,Paradise“ fermoje. Tyrimo išvadose akcentuojama, kad ,,Paradise“ fermos darbininkų socialinis kapitalas buvo kuriamas ir palaikomas jo raiškos formų: artimų socialinių ryšių, abipusio pasitikėjimo, grupės solidarumo, abipusių mainų, bendruomenės normų, kurios ne tik suteikė fermos darbininkams socialinį ir finansinį saugumą, priklausomumo ir pasitikėjimo jausmus, bet taip pat, nesvetingo priimančio konteksto ir uždarų socialinių tinklų dėka, sukūrė tam tikrus socialino kapitalo raiškos ir plėtotės apribojimus, pasireiškiančius darbininkų išnaudojimu, galios varžybomis, vagystėmis, netolerancija ir nepasitikėjimu. Šis devynių savaičių antropologinis sezoninių migrantų iš Lietuvos socialinio kapitalo tyrimas ,,Paradise“ fermoje – tai tik vienas pirmųjų žingsnių į tolesnius lietuvių sezoninės migracijos tyrinėjimus, atskleidžiančius sezoninių migrantų patirtis svečioje šalyje. atskleidžiančius sezoninių migrantų patirtis svečioje šalyje. Todėl būtų naudinga patyrinėti kitus šio tipo migracijos atvejus ir komparatyvinius jos akcentus, neužmirštant gilesnių ,,Paradise“ fermos įžvalgų.
The main key issue of my thesis is formulated by the question of how and by what manner the social capital of seasonal migrants of Lithuania is created and expressed? The main research questions: how the social networks of farmworkers are constructed and used? How do they influence their economic and social wellbeing? How and by what manner is the trust of farmworkers created? Is it possible to consider that the group of seasonal migrants in the ,,Paradise“ farm is a community? The object of my research is a group of seasonal migrants from Lithuania in ,,Paradise” farm, in the UK. is legal due to their EU citizenship, they are working without formal job contracts. The theoretical ground of Master thesis is oriented to anthropological discipline but also contributes to approaches of sociology and migration studies. The main anthropological methods applied to this research are: participant observation, informal conversations and gossip, diary writing and photography. The main goal of this research is to explore the forms of social capital of seasonal migrants from Lithuania in the ,,Paradise“ farm. According to ethical requirements, a real name of the farm was changed to ,,Paradise” farm ironicaly defining the desirable wellbeing of migrants. The tasks of the research are done by the three parts of the paper. The first part analyses seasonal migration in the perspectives of long-term migration and England, as the pull centre of seasonal migrants. Also, it analyzes the conceptions of social capital, social networks and ties, emphasizing their influence to migration process. Moreover, it gives theoretical acpects of the conception of community which let us to talk about ,,Paradise“ farm communty as a village community. The second part of thesis represents the fieldwork carried out in ,,Paradise“ farm. It also analyzes the relationship between farmworkers community and anthropologist, emphasing the main obstacles experienced by the anthropologist. The third part of paper work analyzes the expression of social capital among farmworkers from Lithuania in ,,Paradise“ farm in England. In conclusion, what is concern is the social capital of farmworkers community is represented through such social organisational features as social ties, trust, solidarity, norms, resiprocity and community, ephasising discipline, control and exploitation as negative influential factors to seasonal migration and accummulation of social capital.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123586
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

9
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.