Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123553
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Tamulienė, Rasa
Title: Darbo paieška ir įsidarbinimas susirgus psichikos liga
Other Title: Mental patients job search and employment
Extent: 67 p.
Date: 4-Jun-2010
Keywords: psichikos ligoniai;diskriminacija dėl neįgalumo;įsidarbinimas;mental patients;employment;difficulties at work
Abstract: Psichikos neįgaliųjų dalyvavimas darbinėje veikloje yra labai svarbus jų socialinei integracijai ir prisitaikymui bendruomenėje. Tačiau psichikos sveikatos paslaugų vartotojai susiduria su dideliais sunkumais darbo srityje: jiems sunku surasti ir išsaugoti darbą. Vyrauja įvairūs veiksniai, ribojantys neįgaliųjų integraciją į darbo rinką: darbinės reabilitacijos, įdarbinimo paslaugų stoka; stigmatizacija; profesinės kvalifikacijos stoka ar visiškas jos neturėjimas; sudėtinga socioekonominė situacija. Taip pat labai svarbus neįgaliųjų integracijos į darbo rinką veiksnys – paties neįgalaus asmens požiūris į savo negalę, darbą (kliento perspektyva). Tyrimo objektas. Psichikos ligomis susirgusių asmenų įsidarbinimas. Tyrimo tikslas. Atskleisti psichikos ligomis susirgusių asmenų perspektyvą vertinant pokyčius ir paramą jiems įsidarbinant. Atlikti tyrimai naudojant pusiau struktūruotą interviu. Tyrimo dalyviai - 5 psichikos neįgalieji Iškelti tyrimo klausimai: Kaip pasikeičia psichikos liga susirgusiųjų savęs vertinimas, požiūris į darbą? Kokia parama reikalinga šiems asmenims siekaint įsidarbinti? Tyrimu buvo siekiama atskleisti psichikos ligomis susirgusių asmenų perspektyvą vertinant pokyčius ir paramą jiems įsidarbinant. Atlikus tyrimo rezultatų analizę paaiškėjo, jog psichikos neįgaliųjų požiūriu negalia sumažina psichologines, kognityvines, fizines galimybes dirbti. Pokyčiai, kurie atsiranda susirgus psichikos liga, pakeičia neįgaliųjų gyvenimą ir galimybę dirbti ankstesnį darbą. Atsižvelgiant į tai reikia ieškoti tokio darbo, kuris nesukeltų sveikatos pablogėjimo ir atkryčių. Norint sėkmingai įsidarbinti ir išlaikyti darbo vietą psichikos neįgaliesiems reikalinga valstybės parama, palanki psichosocialinė aplinka ir paties neįgaliojo nusiteikimas dirbti, gera sveikatos būklė. Didžiausi sunkumai, su kuriais susiduria psichikos neįgalieji ieškodami darbo, yra emociniai sunkumai, didelė bedarbystė, diskriminacija, darbo biržos paslaugų stoka. Psichikos neįgaliesiems darbas yra vertybė: reiškia savivertės pakėlimą, savireliazacijos galimybę; teikia moralinį pasitenkinimą, garantuoja užimtumą, santykius su žmonėmis. Darbas taip pat svarbus kaip pajamų šaltinis.
Mental Patients participations in labour force is very important for their social integration and adaptation in the community. But these people undergo difficulties at work: it is difficult for them to find and to save the job. Various factors prevail in limitation of the disabled integration to labour market: work rehabilitations, lack of employment services, lack or absence of professional qualification, complicated socioeconomical situation. Also the very important factor is disabled’s point of view to the disability and work (client’s perspective). Object of the research. Employment of mentaly disabled people. Purpose of the research. To reveal the perspective for the mentaly disabled in the estimation of alterations and support in employment. Research was performed by using partly structured interview. Participants of the research – 5 mentaly disabled persons. Questions of the research: How does self assesment and attitude to work changes for the disabled people? What support is necessary for these people in employment? The purpose of the research was to reveal the perspective for the mentaly disables i the estimation of alterations and support in employment. Reseach results revealed that mental diability reduces psychological, cognitive and physical opportunities to work. Alterations, which come into being when person has a mental disability, changes disabled life and oppotunity to work previous job. Considering these circumstances, person should search for the work, which won‘t cause impairment. Governemnt support, friendly psychosocial envirnoment and the disabled desire to work and good health state are needed for to mentaly disabled to find and keep the work. The biggest difficulties, which the disabled suffer, are emotional problems, high unemployment rate, discrinimation, lack of employment services. Work is a worth for mentaly disabled: it meant the increase of self-value, possibility of self-expression, it gives moral satisfaction, guarantees busyness and communication with people. As well it is an important source of revenue.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123553
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.