Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123532
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Pranskūnas, Vaidotas
Title: Naftos kainų pokyčiai ir jų įtaka ekonomikai
Other Title: Oil price developments and their influence to economy
Extent: 74 p.
Date: 1-Jun-2010
Keywords: nafta;kitimas;kaina;poveikis;oil;changes;price;influence
Abstract: Šio magistro baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti naftos kainų kitimą ir kitimo įtaką ekonomikai. Pirmojoje darbo dalyje aptariama naftos kainų kaitos istoriniai kitimo aspektai, pateikiami autorių naftos kainų kitimo traktavimo ypatumai, apžvelgiami svarbiausi naftos paklausos ir pasiūlos veiksniai, įrodoma naftos kainų kitimo svarba bei išsamiai išanalizuojami prognozavimo modeliai. Antrojoje dalyje atliekama išsami naftos kainos kitimo poveikio globaliai rinkai analizė, naftos kainų kitimo įtakai ekonominiam augimui apskaičiuoti naudojama regresinė analizė. Trečiojoje dalyje pateikiamos naftos kainų kitimo ateityje perspektyvos, naudojantis prognozavimo agentūrų ateities tendencijomis, sukuriamas trijų scenarijų naftos kainos kitimo modelis. Atliktas tyrimas parodė, kad naftos kainos kitimas priklauso nuo labai daug skirtingų kintamųjų, kitimas turi didelę reikšmę makroekonominiams procesams, tarp jų ir ekonominiam augimui. Tad labai svarbu ištirti naftos kainų kitimo priežastis. Buvo apžvelgta ir įvertinta plati naftos kainų kitimo ir numatymo bei jų poveikio literatūros analizė. Regresine analize buvo nustatyta naftos kainų kitimo ir ekonominio augimo sąveika. Buvo pateikti ateities naftos kainos kititmo ypatumai, sukurti trys ateities naftos kainos kitimo scenarijai.
This master thesis aim – to analyze the dynamics of oil prices and oil price changes effects on the economy. The first part deals with oil price changes in the historical aspects of the change, the authors’ opininion on oil price changes are revealed, most important oil supply and demand factors are revealed, as evidenced by oil price developments and the importance of forecasting models are analyzed in detail. The second part consists of rigorous impact of oil price movements of global market analysis, to calculate oil price changes impact on the economic grwth, regression analysis is used. The third part presents the changes in oil prices in the future prospects of using future trends forecasting agencies, created three scenarios of oil price changes in the model. An investigation showed that the price of oil varies from a very range of variables, changes have significant variation in the macroeconomic process, including economc growth. So it is important to investigate the reasons for variation in oil prices. It has been reviewed and evaluated a wide variation in oil prices and anticipation of their impact on literary analysis. Regression analysis was the change in oil prices and economic growth interface. It was the future of oil prices changes features to create three future scenarios of oil price movements.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123532
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.