Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123524
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Giedraitis, Algirdas
Title: Evaluation of the first level managers' relevance in manufacturing companies
Other Title: Gamybos įmonių žemiausiojo lygmens vadovų tinkamumo vertinimas
Extent: 51 p.
Date: 22-Jun-2012
Keywords: manufacturing companies;first level manager;evaluation;gamybos įmonės;žemiausiojo lygmens vadovas;vertinimas
Abstract: Evaluation of the first level managers’ (FLM) relevance in the management chain (MLM–FLM–SUB), as a managerial action, is necessary in any organization striving for effective performance. The goal of the research – to create the instrumentarium for evaluation of the first level managers’ relevance in the management chain (MLM–FLM–SUB) and to verify it in manufacturing companies. To substantiate the research the following general scientific research methods have been applied: analysis of research literature, logical analysis, comparison, modelling and generalisation. Data gathered by empiric research has been analysed by the methods of quantitative and qualitative research and data processing as well as multivariate statistical methods: factorial analysis and analysis of reliability (Cronbach alpha). Scientific novelty of the dissertation: the analysis of research literature on peculiarities of the first level managers‘ (FLM) performance in the management chain (MLM–FLM–SUB) has been generalised and presented; the model for evaluation of the first level managers‘ relevance in the management chain (MLM–FLM–SUB) has been created; the research methodology for evaluation of the first level managers’ relevance in the management chain (MLM–FLM–SUB) has been prepared; the tools for evaluation of the first level managers’ relevance (qualitative and quantitative evaluation) have been combined into a single instrumentarium, which allows for evaluating the relevance of managers of this level in the management chain (MLM–FLM–SUB) by his personal and professional qualities, while reflection of his values in organizational culture reveals peculiarities of the management chain (MLM–FLM–SUB) that determine harmonious performance of the entire chain. Practical significance of the research: instrumentarium for evaluation of the first level managers’ relevance in the management chain and strive for harmony in the management chain (MLM–FLM–SUB) has been created, which referring to their (FLM) personal, professional qualities and values should be applicable to determine the FLM relevance in the management chain (MLM–FLM–SUB) in groups, organizations and among organizations; applying the proposed instrumentarium to compare harmony of the management chains in the company, the preferable FLM qualities can be identified, which are necessary for harmonious performance in the management chain (MLM–FLM–SUB), the instrumentarium can be also for making a reserve of the first level managers during their selection process.
Žemiausiojo lygmens vadovų (ŽLV) tinkamumo valdymo grandinėje (TV–ŽLV–PAV) vertinimas, kaip vadybinis veiksmas, būtinas bet kurioje organizacijoje, kuri siekia efektyviai dirbti. Tyrimo tikslas: sukurti instrumentarijų žemiausiojo lygmens vadovų tinkamumui valdymo grandinėje (TV–ŽLV–PAV) vertinti ir verifikuoti jį gamybos įmonėse. Tyrimui pagrįsti pasitelkti bendrieji mokslinio tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, loginė analizė, lyginimas, modeliavimas bei apibendrinimas. Empirinis tyrimas paremtas kiekybinio ir kokybinio tyrimo bei duomenų apdorojimo metodais. Darbe naudoti daugiamačiai statistiniai metodai: faktorinė analizė bei patikimumo analizė. Darbo mokslinis naujumas: apibendrinta ir pateikta mokslinės literatūros analizė apie žemiausiojo lygmens vadovų (ŽLV) veiklos ypatumus valdymo grandinėje (TV–ŽLV–PAV); sukurtas ŽLV tinkamumo nustatymo valdymo grandinėje (TV–ŽLV–PAV) modelis; parengta ŽLV tinkamumo valdymo grandinėje (TV–ŽLV–PAV) vertinimo tyrimo metodologija; ŽLV tinkamumo vertinimo (kiekybinio ir kokybinio vertinimo) instrumentai sujungti į bendrą instrumentarijų, kuris leidžia pagal asmenines ir dalykines savybes vertinti šio lygmens vadovų tinkamumą valdymo grandinėje (TV–ŽLV–PAV), o jo vertybių refleksija organizacinėje kultūroje atskleidžia valdymo grandinės (TV–ŽLV–PAV) ypatumus, kurie lemia grandinės veiklos darnumą. Darbo praktinis reikšmingumas: sukurtas žemiausiojo lygmens vadovų tinkamumo valdymo grandinėje vertinimo ir valdymo grandinės (TV–ŽLV–PAV) darnumo siekimo instrumentarijus, kuris, atsižvelgiant į jų (ŽLV) asmenines, dalykines ir vertybines charakteristikas, taikytinas siekiant nustatyti ŽLV tinkamumą valdymo grandinėje (TV–ŽLV–PAV) grupėse, organizacijose ir tarp organizacijų; instrumentarijaus pagalba palyginant valdymo grandinių darnumą įmonėje galima nustatyti pageidautinus ŽLV bruožus, kurie būtini darniai veiklai valdymo grandinėje (TV–ŽLV–PAV), bei panaudojus instrumentarijų galima sudaryti ŽLV rezervą jų atrankos procese.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123524
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.