Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123505
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Omelytė, Orinta
Title: Partnerystės principo taikymas įgyvendinant Europos Sąjungos sanglaudos politiką Lietuvoje
Other Title: The Application of Partnership Principle in the Implementation of the European Union’s Cohesion policy in Lithuania
Extent: 92 p.
Date: 28-May-2013
Keywords: Europos Sąjunga;sanglaudos politika;partnerystės principas;European Union;cohesion policy;partnership principle
Abstract: Europos Sąjungos sanglaudos politika yra viena iš svarbiausių europinio lygmens vykdomų politikų, kurios tikslas yra naikinti ekonominio bei socialinio išsivystymo skirtumus tarp įvairių šalių narių regionų ir skatinti ekonominį augimą. 1988 m. struktūrinių fondų reformos metu įvestas partnerystės principas, kaip viena iš priemonių, galinčių sanglaudos politiką padaryti veiksmingesne, tapo esminiu sanglaudos politikos bruožu. Partnerystė yra įvardijama kaip glaudus bendradarbiavimas tarp nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens institucijų bei socialinių - ekonominių ir nevyriausybinių organizacijų. Lietuvai tapus ES nare ir europiniu mastu vykdomos sanglaudos politikos dalimi, ji turi paklusti struktūrinių fondų valdymo principams. Šio darbo objektas yra Europos Sąjungos sanglaudos politikos partnerystės principo įgyvendinimas Lietuvoje, o tikslas - išanalizuoti Europos Sąjungos sanglaudos politikos partnerystės principo įgyvendinimą Lietuvoje. Siekinat įgyvendinti užsibrėžtą tikslą yra iškeliami šie uždaviniai: išanalizuoti europeizacijos sampratą, europeizacijos proceso mechanizmus ir poveikį valstybei narei; išanalizuoti ES sanglaudos politikos partnerystės principo genezę ir jo taikymo probleminius aspektus; įvertinti sanglaudos politikos partnerystės principo ir daugiapakopio valdymo modelio ryšį; išanalizuoti su partnerystės principo įgyvendinimu susijusią Lietuvos teisinę bazę bei ištirti partnerystės principo įgyvendinimo praktiką Lietuvoje nacionaliniu, sektoriniu ir regioniniu lygmenimis. Darbas paremtas sistemine ir kritine mokslinės literatūros analize ir sinteze, teisės aktų ir kitų dokumentų analize. Siekiant ištirti ES sanglaudos politikos partnerystės principo taikymo Lietuvoje ypatybes, buvo atliktas kokybinis tyrimas, paremtas interviu ir apklausomis su už ES struktūrinės paramos administravimą atsakingų institucijų atstovais bei socialiais – ekonominiais, regioniniais bei NVO partneriais.
The European Union's cohesion policy is one of the most important european-level policies which aims to diminish economic and social disparities between the member states and regions and to promote economic growth. During 1988 years structural funds reform introduced principle of partnership as one of the instruments that might make cohesion policy to be more effective, has become a key feature of the cohesion policy. The partnership is named as the close cooperation between the national, regional and local authorities and the social - economic and non-governmental organizations. As Lithuania become EU member and part of european level cohesion policy, it has to obey to the principles of management of the structural funds. The object of this work is the application of the partnership principle in the implementation of the European Union’s cohesion policy in Lithuania, and the goal is to analyze the application of the partnership principle in the implementation of the European Union’s cohesion policy in Lithuania. In order to achieve the goal the following tasks are set out: to analyze the concept of europeanization, the mechanizms of europeanization process and it’s effects on a member state; to analyze the partnership’s principle of EU's cohesion policy genesis and problematic aspects of it’s application; to evaluate the connection between partnership principle and multi-level governance model; to analyze Lithuania’s legal framework related with the application of partnership principle and to examine the implementation of the partnership principle in Lithuania at the national, sectoral and regional levels. Work is based on the systematic and critical analysis of scientific literature and a synthesis, the analysis of the legislation and other documents. In order to examine the EU's cohesion policy partnership principle features in Lithuania, was used a qualitative study based on interviews and surveys with the representatives of the institutions responsible for administrating EU’s structural support and with social - economic, regional and NGO partners.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123505
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 1, 2021

Download(s)

15
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.