Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123483
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Dulskytė, Gintarė
Title: Senyvo amžiaus žmonių orumą palaikantys veiksniai slaugos namuose
Other Title: Determinants to support the older adults' dignity in nursing home
Extent: 86 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: orumas;senatvė;slaugos namai;dignity;old age;nursing home
Abstract: Senyvo amžiaus žmonių orumą palaikančių veiksnių slaugos namuose aktualumą apsprendžia palaipsniui didėjantis pagyvenusių žmonių skaičius, „senstanti visuomenė“, nežymiai didėjantis globos įstaigų seniems žmonėms, bei gyventojų jose skaičius. Orumas yra akcentuojamas kaip prigimtinė žmogaus savybė, jis yra neliečiamas ir visi gimsta laisvi ir lygūs savo orumu. Senų žmonių globos įstaigose dažnai yra akcentuojama ori senatvė, tačiau atlikti tyrimai ne visuomet tai patvirtina, todėl tai skatina mus kalbėti apie orumo palaikymą stacionariose senų žmonių globos įstaigose. Šio baigiamojo darbo tikslas – atskleisti senyvo amžiaus žmonių orumą palaikančius veiksnius slaugos namuose. Tyrimo objektas – senyvo amžiaus žmonių orumą palaikantys veiksniai. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti, kaip personalo elgesys padeda palaikyti senyvo amžiaus žmonių orumą slaugos namuose. 2. Atskleisti, kaip slaugos namų fizinė aplinka padeda palaikyti senyvo amžiaus žmonių orumą. Siekiant atskleisti veiksnius, palaikančius senyvo amžiaus žmonių orumą slaugos namuose buvo pasirinktas kokybinis temų analizės tyrimas. Tyrimo empirinę medžiagą sudarė pusiau struktūruoto individualaus interviu metu su septyniais tyrimo dalyviais, nuolat gyvenančiais slaugos namuose, gauti duomenys, kurie buvo analizuojami ieškant bendrų temų, atsakančių į išsikeltus tyrimo uždavinius. Atliktu tyrimu atskleista, kad slaugos namuose gyvenančių senyvo amžiaus žmonių orumo palaikymui yra svarbus personalo elgesys bei slaugos namų fizinė aplinka. Personalo elgesiui tyrimo dalyviai priskiria teigiamą darbuotojų elgesį, užtikrinant gyventojų teises, darbuotojų bendravimą su gyventojais, taip sužinant ir patenkinant jų poreikius, taip pat gerbiant slaugos namų gyventojų nuomonę bei asmens individualumą ir savarankiškumą, suteikiant visą reikalingą slaugą ir pagalbą neišskiriant iš kitų gyventojų, bet priimant juos kaip bendruomenės narius. Prie slaugos namų fizinės aplinkos, padedančios palaikyti senyvo amžiaus žmogaus orumą, tyrimo dalyviai priskiria jiems suteiktą galimybę turėti privačią ir asmeninę erdvę, galimybę pritaikyti aplinką pagal jų poreikius, tačiau tyrimo dalyviams nėra sudarytų tokių gyvenimo sąlygų, jog jie, gyvendami slaugos namuose, galėtų jaustis lyg savo namuose. Tyrimo duomenys atskleidė, kad ne visi darbuotojai su gyventojais gražiai ir pagarbiai elgiasi, gyventojai žino ne visas savo teises, nepatenkinami jų dvasiniai poreikiai, išryškėjo bendruomeniškumo stoka turintiems regos negalią ar negalintiems vaikščioti, taip pat patogumų trūkumas vonioje. Remiantis tyrimo išvadomis darbe pateikiamos rekomendacijos globos įstaigai, jos darbuotojams bei asmenims, kuriantiems socialinę politiką.
The relevance of determinants to support the older adults‘ dignity in nursing home determines gradually growing number of elderly persons, „senescent society“, remotely growing number of care institutions for old people and habitants of them. Dignity is emphasized as a natural human feature, it is inviolable and everyone is born free and equal by their dignity. In the old adults‘ care institutions there is often punctuated dignified senescence, but researches that was made, not always confirm that, therefore it motivates us to talk about support of dignity in stationary old adults‘ care institutions. The purpose of this work – to reveal determinants to support the older adults‘ dignity in nursing home. Subject of the research – determinants to support the older adults‘ dignity. Goals of the research: 1. To find out, how behavior of personnel helps to support dignity of older adults’ in nursing home. 2. To reveal, how physical environment of nursing home helps to support dignity of older adults‘. While trying to detect factors that sustain dignity of older adults‘ in nursing home, qualitative themes analysis survey was chosen. Empirical material of research was made of data gotten during demi-structural individual interview with seven members of the research, constantly living in nursing home and was analyzed by searching common topics that answer to raised goals of research. The research showed, that older adults, living in nursing home, support of dignity is essential to behavior of personnel and nursing home physical environment. For the behavior of personnel, members of research assign positive workers‘ treatment by vouching habitants liberty, personnel communication with residents finding and satisfying their needs, also respecting opinion of nursing home habitants and persons individuality and self-sufficiency, giving all needed nursing and help not excepting from the other people, but accepting them as members of community. By nursing home physical environment, that helps to support dignity of older adults‘, members of the research assign their given opportunity to have private and personal space, ability to adapt environment according to their needs, however members of the research haven‘t such living conditions, that they could feel like in their own homes. Data of the research showed, that not all workers behave nicely and respectably with habitants, residents know not all their own rights, their emotional needs are unsatisfied, exposed lack of sociality for people with visual disability or people unable to walk, also lack of convenience in bathrooms. With reference to research findings, in the paper, there are given recommendations for the care institution, its‘ personnel and persons, that create social policy.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123483
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

59
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.