Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123462
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Čepkauskaitė, Kristina
Title: Savanoriškas darbas kaip savirealizacijos galimybė
Other Title: Voluntary work as a possibility of self-realization
Extent: 69 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: savanoriškas darbas;savirealizacija;galimybė;voluntary work;self-realization;possibility
Abstract: Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Europos šalių, greta vyriausybinių institucijų veikia ir nevyriausybinės organizacijos (NVO). Jos atsirado kaip alternatyva siekiant patenkinti nuolat didėjančius žmonių socialinius poreikius. Šios oragnizacijos padeda spręsti socialines problemas, skatina aktyvų pilietiškumą, ugdo visuomenės aktyvumą, skatina atsakomybę ir solidarumą. Pagrindiniai šių organizacijų žmogiškieji ištekliai – savanoriai, dirbantys negaudami materialinio atlygio net ekonominės krizės laiku. Todėl labai svarbu yra geriau ir įvairiapusiškiau pažinti savanoriško darbo fenomeną. Šio tyrimo objektas – savanoriško darbo ir asmens savirealizacijos santykis.Tyrimo klausimas – kaip savanoriškas darbas socialinio darbo lauke įtakoja žmogaus savirealizacijos procesą. Savirealizacijos poreikis , anot Maslow , niekada negali būti patenkintas; jis tik gali augti ir plėstis, taip skatindamas asmenybės augimą ir tobulėjimą, troškimą keisti pasaulį ir daryti jį gražesnį. Tyrimo tikslas – atskleisti asmens savirealizacijos galimybes savanoriškame darbe.Tyrimo tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:1) atskleisti motyvus, lėmusius savanoriško darbo pasirinkimą;2) suprasti savanoriško darbo poveikį ir teikiamą naudą pačiam savanoriui;3) apibūdinti asmenybinius ir aplinkos pokyčius, kurie įvyko tyrimo dalyviams dirbant savanorišką darbą;4) apibendrinti tyrimo rezultatus, atskleidžiant savirealizacijos, savanoriškos veiklos ir socialinio darbo sąsajas. Darbe pasirinktas kokybinio tyrimo metodas. Duomenys buvo renkami pusiau struktūruoto interviu būdu. Tyrime dalyvių buvo prašoma atsakyti į šiuos klausimus: kaip Jūs tapote savanoriu? kodėl Jūs dirbate savanorišką darbą ir ką iš to gaunate? kaip savanoriškas darbas keičia Jus? kaip ilgai ketinate tęsti šią veiklą? Tyrime dalyvavo dvylika asmenų. Atlikto tyrimo duomenų analizė parodė, kad savanoriška veikla skatina nuolat augti ir tobulėti. Savanoriško darbo dėka savanoris įgyja profesinių kompetencijų, reikalingų realizuojant save kaip specialistą jo tolesnėje profesinėje veikloje. Savanoris čia tobulėja ir kaip asmenybė.Didžiausias atlygis, kurį suteikia savanoriškas darbas - tai žmogaus savirealizacija, kuri niekada nebūna baigtinė ir yra kiekvieno žmogaus tikslas, kurio link jis juda.
Non-governmental organizations (NGOs) operate in Lithuania like in many other European countries alongside with governmental institutions. These organizations have emerged as an alternative to satisfy the continually growing social needs of people. These organizations help to solve social problems, encourage active citizenship, develop public activeness and encourage responsibility and solidarity. Volunteers, who work without any material reward even in the times of crisis, are the main human resources of these organizations. Therefore, a better and comprehensive understanding of the phenomenon of volunteering work is very important. Voluntary work and person self-realization ratio is the object of this research. Research question– how a voluntary work affects human self-realization process in the field of social work. According to Maslow, the need of self-realization can never be satisfied. It can only grow and expand as well as encourage the growth and development of personality, the desire to change the world and make it more beautiful. The researchaims to reveal the possibilities of self-realization in voluntary work. The following tasks have been set to reach the aim of the paper: 1) to reveal the motives which have determined the choice of voluntary work; 2) understand the effect of voluntary work and its benefit to the volunteer; 3) describe personal and environmental changes which have been noticed in volunteers during their voluntary work; 4) summarize study results, reveal the links among self-realization, voluntary activity and social work. Qualitative research method has been used in the paper. Data has been collected through semi-structured interviews. Participants who took part in the study were asked to answer the following questions: How did you become a volunteer? Why do you work as a volunteer and what do you get from this work? How has a voluntary work changed you? How long are you going to continue this activity? Twelve people participated in the study. The analysis of survey data has shown that a voluntary work encourages a continuous growth and development. A person, who is engaged in a voluntary work, acquires professional competences, which are necessary for self-realization in further professional activities. A volunteer improves as a personality as well. A voluntary work gives the biggest reward, i.e. human self-realization, which is never final and is the goal of each person.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123462
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

9
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.