Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123458
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Stagniūnienė, Aldona
Title: Ikimokyklinio ugdymo pedagogo kompetencijos ir jų plėtojimo perspektyva
Other Title: Competences of the preschool education pedagogues and perspective of the development of such competences
Extent: 74 p.
Date: 7-Jun-2008
Keywords: kompetencija;ikimokyklinis ugdymas;kokybė;competence;education of preschool age children;quality
Abstract: Ikimokyklinio ugdymo įstaigose pedagogų žinios ir gebėjimai tampa pagrindiniu švietimo kaitos stimulu. Naujai mokymosi paradigmai keičiant tradicinę mokymo paradigmą, pedagogas tampa ne tik savo veiklos vykdytoju, bet ir nuolat besimokančiuoju savo veikloje. Šiam naujam vaidmeniui atlikti pagrindiniais ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo veiksniais tampa gebėjimai, žinios ir kompetencija. Tyrimo problema - nepakankamai dėmesio ir lėšų skiriama ikimokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijų tobulinimui ir plėtojimo perspektyvoms. Tyrimo tikslas – atskleisti ikimokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijos ypatumus ir kompetencijos plėtojimo perspektyvas. Darbe sprendžiami klausimai: ką ikimokyklinio ugdymo pedagogui reiškia jo darbas, kuo jis svarbus, kas lemia jo darbo sėkmę, bei kokie kompetencijų aspektai svarbiausi jo profesinėje veikloje. Siekiama išsiaiškinti, kokius gebėjimus ir kompetencijas turi ikimokyklinio ugdymo pedagogai, kaip jas vertina, kokių kompetencijų jiems trūksta profesinėje veikloje, bei kokių ir kaip norėtų įgyti, kad jų konkreti veikla taptų efektyvi ir kokybiška. Darbe analizuojama, kaip remiantis žiniomis, jau turima patirtimi, nuostatomis, gebėjimais, asmeninėmis savybėmis ikimokyklinio ugdymo pedagogas geba save realizuoti įvairioje veikloje, įgyti naujų specialiųjų kompetencijų, bei siekti aukštų veiklos rezultatų nuo kurių priklauso vaikų pasiekimai, pažanga ir ugdomojo proceso kokybė. Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog pedagogo profesinėje veikloje didžiausią reikšmę turi ikimokyklinio amžiaus vaikų psichologijos išmanymas, bendrosios įvairių dalykų žinios, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo specifikos žinojimas bei paties pedagogo įgimtos ar išsiugdytos asmeninės savybės, charakterio ypatumai. Tyrimo rezultatai parodė, jog už trūkstamų kompetencijų išaiškinimą ir jų plėtojimo galimybes yra atsakingas pats pedagogas, kuris nusprendžia būtent kokių žinių ir gebėjimų jam stinga. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai kompetencijų plėtojimo perspektyvas sieja su nuolatiniu tobulinimusi ne tik seminaruose, kursuose, bet ir bendradarbiaujant su kolegomis bei taikant naujus veiklos metodus. Šiame darbe pateiktos rekomendacijos bus panaudotos tiriamos įstaigos kaitai, pedagogų tobulėjimo planų sudarymams bei trūkstamų pedagogų kompetencijų išaiškinimui.
The knowledge and abilities of pedagogues in the preschool institutions becomes the main spur for the changes in education. When new paradigm of learning replaces the traditional one, the pedagogue becomes not only the performer of his/her activity, but also the learner in hid/ her activity. Abilities, knowledge and competence become the main factors of preschool age children education for this role. Research problem: Insufficient attention and funds for the development of pedagogical competences and for the expansion of perspectives Purpose of the research: To reveal the peculiarities of the preschool education pedagogues and the perspectives of the expansion of competences. The thesis solves the following issues: what does his/her job mean for the pre-school education pedagogue; why this job is important; what are the causes of the successful work; what aspects of competence are significant in the professional activity. The project seeks to find out what abilities and competencies lie with pre-school education pedagogues, how do the pedagogues assess such competences and abilities; what competences do they lack in they vocational activity; and what competences and how would they like to acquire in order to improve their activity efficiency and quality. The thesis analyzes how the preschool education pedagogues realize their potential in their activity, acquire new specialized competences and seek for high activity results (on which depend the results, progress and quality of the educative process) based on their knowledge, experience, attitude, abilities and personal characteristics. The research revealed that the knowledge in the psychology of the preschool age children, general knowledge of different subjects, knowledge in the specifics of education of preschool age children as well as inborn or incurred characteristics of the pedagogue are the most influential in the process of the professional activity of the pedagogue. Results of the research revealed that the pedagogue is responsible for the determination what competences he/she lack and for the possibilities of their development. He/she decides what knowledge and abilities she/he lacks. Pedagogues of the preschool education relate the perspectives of competence development to the continuous learning not only at the work-shops and training courses, but also to the communication with colleagues and to application of new methods.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123458
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

105
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.