Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123408
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kregždienė, Kristina
Title: Konfliktas kaip šiuolaikinio miesto principas
Other Title: Conflict as a principle of a contemporary city
Extent: 78 p.
Date: 31-May-2012
Keywords: konfliktas;miestas;galios santykiai;conflict;city;power relations
Abstract: Šiame darbe analizuojamas šiuolaikinio miesto ir konflikto sąvokų santykis, kuris yra tapęs principiniu postmodernios pasaulio sąrangos modeliu. Pirmojoje darbo dalyje nagrinėjami pagrindiniai miesto kaip reiškinio problematikos analizės taškai, kurie formavosi dar nuo XIX amžiaus įvairių sociologų ir filosofų darbuose. Siekiant atskleisti tolesnę miesto vystymosi raidą antrojoje ir trečiojoje darbo dalyse nagrinėjamas miesto santykio su konflikto sąvoka persismelkimas į makro ir mikro sociologinių santykių lygmenis. Antrojoje dalyje, pasitelkus konflikto sąvokos teoretikus R. Collinsą ir R. Dahrendorfą bei sociologinę šiuolaikinių miestų ir valstybių galios santykių analizę (S. Sassen, M. Castellsas) paaiškėja, kad miestai tapo naujaisiais pasaulinio galios žemėlapio strateginiais taškais, kurie įtakoja ne tik šio žemėlapio geopolitinį persiskirstymą, bet ir kitų galios veikėjų – nacionalinių valstybių – bruožų kaitą. Trečiojoje dalyje, išanalizavus mikro sociologinių miesto struktūrų dalyvių galios santykius ir vaidmenų pasiskirstymą konflikto visuomenėje padaroma išvada, kad mikro ir makro miesto struktūros labai įtakoja vieną kitą ir tik nuo konflikto veikėjų vaidmenų su(si)vokimo priklauso tolesnis miesto vystymasis.
This paper analyzes the relationship between concepts of contemporary city and conflict, which became the principled model of the construction of the world. The first part of the paper examines the points of problematical analysis of city as a phenomenon, which have been forming since 19th century in the works of various sociologists and philosophers. In order to reveal the future process of development in the second and third part of the paper, the concept of relation of city with the notion of conflict will be analyzed and investigated how it seeped into micro and macro of sociological levels of relations. In the second part, by employing the theorists of the concept of conflict, R. Collins and R. Dahrendorf and the analysis of modern sociological cities and power relations (S. Sassen, M. Castells) shows that cities have become the strategic points of the map's of new world power, which, as a consequence, not only affects the redistribution of geopolitical map, but it also affects other power actors – nation states – and their fluctuations of features. The third part, after examining the power relations of participants of micro sociological urban structures and their distribution of roles in the society of conflict, leads to the conclusion that the micro and macro structures of the city are influenced and only by one another and the further development of the city only depends on the (self) perception of conflict roles of various actors.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123408
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

41
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.