Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123404
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Sungailienė, Alma
Title: Darbo su padidėjusio aktyvumo vaikais pradinėje mokykloje modelis
Other Title: A model of the work with the children of enlarged activeness
Extent: 40 p.
Date: 3-Jun-2008
Keywords: ugdymas;mokykla;elgesys;dėmesio sutrikimas;education;school;dealing;attention confusion
Abstract: Šiame tyrime yra pateikiamas darbo su padidėjusio aktyvumo vaiku modelis. Tai svarbu kiekvienam dirbančiam bendrojo lavinimo mokykloje, nes turbūt kiekvienoje klasėje esti padidėjusio aktyvumo vaikų, o žinių trūkumas trukdo tinkamai organizuoti ugdymo procesą. Tyrimo problema – kaip gerinti darbą su padidėjusio aktyvumo vaiku, kad vyktų normalus ugdymo procesas? Tyrimo tikslas – pateikti darbo su padidėjusio aktyvumo vaiku pradinėje mokykloje modelį. Tikslui pasiekti buvo įgyvendinti šie uždaviniai: apibrėžta padidėjusio aktyvumo samprata ir padidėjusio aktyvumo atsiradimo priežastys, apibūdinta socialinės aplinkos įtaka padidėjusio aktyvumo vaiko ugdymui, aprašyti padidėjusio aktyvumo vaiko ugdymo mokykloje aspektai, atskleistas mokytojų vaidmuo, siekiant palengvinti ugdymo procesą. Tyrimo objektu buvo pasirinktas padidėjusio aktyvumo vaiko ugdymas. Tyrimas atliktas pasitelkus kokybinį tyrimo metodą – standartizuotą interviu. Tyrimas buvo atliktas 2008 m., kovo mėnesį. Tyrime dalyvavo 8 mokytojos dirbančios pradinėse klasėse, Šėtos vidurinėje mokykloje. Apibendrinant, galima teigti, kad padidėjusio aktyvumo vaiko ugdymas priklauso nuo gebėjimo tinkamai organizuoti ugdymo procesą. Dirbti su padidėjusio aktyvumo vaiku trukdo nesugebėjimas susikaupti, trukdymas dirbti kitiems vaikams, netinkamas elgesys, nekantrumas, tėvų požiūris. Darbo kokybės geras vertinimas motyvuojamas papildomo laiko skyrimu padidėjusio aktyvumo vaikui, vaisingu darbu su tėvais. Darbo kokybė pagerėtų, jei būtų turtingesnė mokyklos materialinė bazė, mokyklos bendruomenė, administracija daugiau kreiptų dėmesio į ugdymo problemas, būtų sudarytos geresnės sąlygos savišvietai, vyktų aktyvesnis bendravimas su tėvais. Reikia labiau individualizuoti ugdymą, labiau skatinti bendradarbiavimą. Dirbant su padidėjusio aktyvumo vaiku, stengiamasi sudaryti sąlygas vienokiam ar kitokiam padidėjusio aktyvumo vaiko gebėjimui vystytis, siekiama glaudesnio bendravimo ir bendradarbiavimo, pagal galimybes – individualizuojamas ugdymas, mokymo programos.
This research presents a model of the work with the children of enlarged activeness. It is important for everyone who works at school. I presume, such children we can meet in every school and the lack of knowledge bothers us to organize the process of teaching properly. The problem of researching is how to improve the work with a child of enlarged activeness that the process of teaching would be progressive. The aim of my research is to present a model of the work with the child of enlarged activeness in primary school. My goals in this aim were some researches: an explicit conception of enlarged activeness and the reasons of the origin of it, describing of the influence of social environment for teaching a child with enlarged activeness and the aspects of the work with them at school, disclosing the role of the teachers, trying to make easier the process of teaching. The object of my research is the child of enlarged activeness. I used a quality research method – a standard interview. The research was made in March, 2008. Eight teachers who work in Seta secondary school took part in this research. In summary, I have to say that teaching the child of enlarged activeness depends on our ability to organize the process of teaching properly. The quality of the work mainly depends on the child‘s ability to concentrate his attention in class. He hasn‘t to disturb other students. These children often are badly-behaved and impatient. It is very important parents attitude to them and to their teachers. We have to work more individually with the children of enlarged activeness. We have more associate and co-operate with the children and their parents.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123404
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.