Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123390
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Barzdaitytė, Rosita
Title: Atliekų tvarkymo europinis reglamentavimas ir įgyvendinimas Lietuvos savivaldybėse
Other Title: European Regulation and Implementation of Waste Management in Lithuanian Municipalities
Extent: 94 p.
Date: 28-May-2013
Keywords: atliekų tvarkymas;Europos Sąjunga;aplinkosaugos politika;komunalinių atliekų tvarkymo sistema;waste management;European Union;environmental policy;municipal waste management system
Abstract: Atliekų tvarkymas yra viena svarbiausių problemų, su kuria susiduria kiekviena valstybė. Atliekų apimtys ir jų keliamos problemos nuolat didėja. Tai privertė ES atkreipti dėmesį į atliekų tvarkymą, kuris yra ES aplinkos apsaugos politikos dalis. Lietuvai integruojantis į ES, aplinkos sektorius buvo vienas iš sudėtingiausių ir daugiausiai lėšų reikalaujančių sektorių. Lietuva, tapusi ES nare, įsipareigojo saugoti aplinką ir gerinti aplinkos kokybę. Pastaruoju metu didžiausias diskusijas dėl reikalavimų įgyvendinimo sukelia atliekų tvarkymo klausimas. Šio darbo tikslas yra ištirti atliekų tvarkymo europinį reglamentavimą ir įgyvendinimą Lietuvoje. Tikslui pasiekti ES atliekų tvarkymas analizuojamas viešosios politikos ir daugiapakopio valdymo koncepcijos kontekste. Taip pat analizuojamas ES ir Lietuvos atliekų tvarkymo teisinis reglamentavimas, išskirtos pagrindinės Lietuvos atliekų tvarkymo srityje veikiančios institucijos ir pagrindiniai atliekų tvarkymo finansiniai instrumentai. Taip pat buvo atlikta Lietuvos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos analizė, apibrėžtos jos problemas ir pateikti galimi problemų sprendimo būdai. Atlikus empirinį tyrimą buvo nustatyta, kad nėra optimalaus komunalinių atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimo Lietuvoje. Surinkti duomenys atskleidė, kad komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje pagrindinės problemos yra susijusios su prastu organizavimu, planavimu ir valdymu. Nustatyta, kad komunalinių atliekų tvarkymo sistema buvo kuriama skubotai, neatlikus išsamios analizės. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemą kurti paskatino ne jos poreikis, o ES struktūrinė parama. Komunalinių atliekų tvarkymo sistema veikia netinkamai dėl ekspertų ir specialistų trūkumo, žemos paruošiamų dokumentų kokybės, dėl savivaldybių ir Regioninių atliekų tvarkymo centrų netinkamai atliekamų funkcijų ir tikslų neįgyvendinimo. Dėl įstatyminės bazės trūkumų nepavyksta pasiekti užsibrėžtų tikslų, laiku neįgyvendinami projektai. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos problemas spręsti reikėtų didinant visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą ir vykdant švietimą atliekų tvarkymo srityje. Gyventojų motyvaciją reikėtų didinti ekonominėmis priemonėmis. Tai galima padaryti padidinus sąvartynų „vartų“ mokestį. Komunalinių atliekų tvarkymo problemas spręsti taip pat padėtų gėrimų vienkartinių pakuočių užstato sistema, kuri sukurtų finansinę motyvaciją gyventojams rūšiuoti gėrimų pakuotes. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos problemas spręsti taip pat padėtų įstatymų tobulinimas, griežtesnė gyventojų bei gamintojų ir importuotojų kontrolė, didesnis bendradarbiavimas tarp institucijų.
Waste management is one of the most important issues facing each state. Waste volumes and its posed issues are increasing. This forced the EU to draw the attention to waste management, which is the part of EU’s environmental policy. The environmental sector has been one of the hardest and most costly sectors at the time of Lithuanian’s integration into the EU. After the accession to EU, Lithuania committed to protect the environment and improve the quality of environment. Lately, the biggest discussion on the implementation of requirements leads to the waste management issue. The aim of this paper is to investigate European regulation and implementation of waste management in Lithuania. In order to achieve this aim the waste management was analyzed in the context of public policy and multi-level governance concept. It was also analyzed the legal framework of waste management in EU and Lithuania, distinguished the main Lithuanian institutions in waste management sector and major financial instruments. It was also performed the analysis of Lithuanian municipal waste management system, defined its problems and provided possible solutions. Summarizing the results of the analysis, can be said, that there is no optimal municipal waste management system in Lithuania functioning. The data collected revealed that the main problems of municipal waste management system are poor organization, planning and management facilities. It turned out, that municipal waste management system has been developed in haste, without deep analysis. The development of municipal waste management has been promoted by EU’s structural support, but not because of necessity. Municipal waste management system is not functioning properly due to lack of experts and professionals, low-quality of prepared documents, not properly performed functions not achieved goals of municipalities and Regional waste management centers. Due to problems in legislation it fails to achieve its objectives, the projects are not delivered on time. The problems of municipal waste management system should be tackled by rising public environmental awareness and education in the field of waste management. Citizens should be motivated by increasing the economic means, for example by increasing landfill ‘gates’ fee. The problems of municipal waste management system could be also sold by drinks packaging deposit system, which would create a financial motivation to sort. There is also need to improve legislation of waste management, tighter control citizens and manufactures (importers) and greater collaboration between institutions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123390
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

5
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.