Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123375
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVečkienė, Nijolė-
dc.contributor.authorSlavėnaitė, Vincenta-
dc.date.accessioned2020-12-22T23:50:36Z-
dc.date.available2020-12-22T23:50:36Z-
dc.date.issued2008-06-03-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/123375-
dc.description.abstractSocialinio darbo reikšmė neatsiejama nuo vertybių, teorijos ir praktikos. Savanorišką pagalbą taip pat nulemia vertybės, per praktinę veiklą įgyti pagalbos teikimo įgūdžiai ir socialinio darbo išmanymas. Solidarumo principas gali būti laikomas ir Caritas misijos, ir socialinio darbo misijos pagrindu. Prieštaravimai išryškėja misijos įgyvendinimo procese ir susiję su savanorių pasiruošimu teikti socialinę pagalbą. Tai ir yra pagrindinė tyrimo problema. Temos aktualumas. Temą nagrinėti skatina šios srities lietuviškos literatūros stoka, Literatūros šaltiniuose pristatoma bendro pobūdžio informacija apie savanorišką veiklą. Visuomenės transformacijos procesai kelia Caritas organizacijai naujus iššūkius, verčia iš naujo perm�����styti, kokiais būdais geriausiai gali tarnauti vargstantiesiems. Analizuojamas fenomenas skatina planuoti pokyčius organizacijoje, apibrėžiant veiklos struktūrą, atsakomybes ir išryškinant savanorišką potencialą. Tyrimo objektas – Caritas misijos įgyvendinimas. Tyrimo tikslas – atskleisti savanorių kaip žmogiškųjų išteklių reikšmingumą, įgyvendinant Caritas misiją. Pirmoje šio darbo dalyje apibūdinama solidarumo principo sąvoka, kaip Caritas misijos pagrindas, remiantis Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu. solidarumas išreiškia organizacijos vertybes, sąveikos esmę ir nusako veiklos kryptį. Antroje darbo dalyje aptariamas profesionalus ir savanoriškas socialinis darbas, atrandama, kad profesionalus ir savanoriškas socialinis darbas vienas kitą papildo. Socialinis darbas „rūpinasi“ technikomis, o savanorystė akcentuoja vertybes. Trečioje dalyje pristatomas kokybinis tyrimas, kaip atitinkantis šio darbo pagrindinę mintį - atskleisti savanorių kaip žmogiškųjų išteklių svarbą, įgyvendinant Caritas misiją. Tyrimas vyko 2008 metais vasario ir kovo mėnesiais. Tyrimo dalyviai – Kaišiadorių vyskupijos Caritas savanoriai. Jie atsakė į keturis atvirus klausimus, siekiant išsiaiškinti savanorių motyvus dirbti Caritas organizacijoje (solidarumo atpažinimas), lūkesčius (asmeninį augimą), nuomones ir požiūrius apie organizacijos veiklą (atsakomybė ir įsitraukimas) bei savanorių ir klientų sąveikos vertinimai. Gauti duomenys aptariami, naudojant temų analizę. Išryškėjo esminė nuostata, jog savanoriškas apsisprendimas pasisako už visybišką požiūrį į žmonių bendrijos gyvenimą, kuris neįmanomas be solidarumo bei atsakomybės. Savanoriai, išsakydami savo lūkesčius atskleidė, jog siekia kurti asmeninį santykį su klientais. Pastebėta, kad atėję į organizaciją, jie tampa mažiau aktyvūs. Tai klausimas ateities tyrimui. Organizacija turi lūkesčių savanoriams ir tikisi, kad jie atliks veiklą, kuriai įsipareigojo. Tačiau savanoriai taip pat tikisi palaikymo jų atliekamoje veikloje. Tyrime atsiskleidžia, kad savanorių ir klientų sąveika paremta solidarumo principu, kuris iškelia žmogaus orumą. Tai yra savanorių veiklos stiprybė, kuri kuria ir palaiko santykius su klientais ir sąlygoja Caritas misijos įgyvendinimą.lt
dc.description.abstractThe meaning of social work is not separable from value, theory and practice. Voluntary work determine values, acquired through practical action help offering knowledge and social work skills. The principle of Caritas work can be holding Caritas missions as well social work missions ground. Contradictions are highlighted during realization of the process of mission and it is connected with preparation of volunteers to provide help. There is the main problem of the research. Theme actuality. The main motive to handle a theme is a lack of literature translated in Lithuanian language; literature sources provide general type of information about volunteer’s work. The processes of transformation of the society make new challenges for Caritas organization, it urges rethink anew, how better to serve for people in need. The analyzing phenomenon urges to plan the changes in the organizations inside, by the way, determining the structure of the work and responsibility and bold the potential of volunteers. Object of the research - realization of Caritas mission. The aims of research- unfold the meaning of volunteers as human resources, realizing Caritas mission. In the first part of this research is determining the concept of solidarity as the ground of Caritas mission, according to Catholic social doctrine, solidarity shows values of this organization, the meaning of interaction and shows direction of Caritas work. Second part of the research discusses the meaning of the professional and voluntary social work, is seen that voluntary and professional social work adds each other. Social work “takes care” of when it using techniques whereas volunteers work emphasizes values. Third part of the research presented qualitative research, what is concordant to the main issue of the research-to enclose the importance of Volunteers as human resources realizing Caritas mission. Research was made in 2008 on February and March. The participants – caritas volunteers in Kaišiadorys diocese. They have answered in to four open questions seeking to clear motives to work in Caritas organization (solidarity recognition), expectations (personal growth), opinion and viewpoint about Caritas organizations activity (responsibility and involvement), evaluation of volunteer’s interaction with clients. The received data are discussed using theme analysis. The essential attitude was emphasized, that voluntary decision (self determination) voices about whole standpoint and view about human society live, what is impossible without solidarity and responsibility.Volunteers by the saying theyr expectations have disclosed, that they seek to create personal relationship with clients. It is noticed that people who participating in Caritas organization they became less active. That is question for future research. An organization has expectations for its volunteers and looks forward, that they will accomplish an action, to which they are obliged. The volunteers expect the support as well in theyr important work. The research uncloses that volunteers and clients interaction is maintained on the principal of solidarity, which lifts up human dignity. It is strength of volunteer’s work, which creates and maintains relationships with clients. It stipulates Caritas mission’s fruition.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent80 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectžmogiškieji ištekliailt
dc.subjectsavanoriailt
dc.subjectCaritas misijalt
dc.subjecthuman resourcesen
dc.subjectvolunteersen
dc.subjectCaritas missionen
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleSavanoriai kaip žmogiškieji ištekliai, įgyvendinant Caritas misijąlt
dc.title.alternativeVolunteers as human resources realizing Caritas missionen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 1, 2021

Download(s)

14
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.