Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123373
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Jurkevičiūtė, Jurga
Title: Specialiųjų poreikių mokinių integracijos kontekstas bendrojo lavinimo mokykloje
Other Title: The context of integration of special needs pupils in the secondary school
Extent: 99 p.
Date: 3-Jun-2008
Keywords: specialiųjų poreikių mokiniai;socialinis darbas;integracija;special needs pupils;social work;integration
Abstract: Specialiųjų poreikių mokinių integracija į bendrojo lavinimo mokyklą prasidėjo Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Mokyklų vadovai, mokytojais bei patys specialiųjų poreikių mokiniai susiduria su sunkumais integracijos procese, kadangi stokojama materialinių priemonių ir žmogiškųjų išteklių dirbant su šiais mokiniais. Darbo tikslas – atskleisti specialiųjų poreikių mokinių integracijos kontekstą bendrojo lavinimo mokykloje. Uždaviniai: 1. Išryškinti socialinio pedagogo veiklos funkcijas specialiųjų poreikių mokinių integracijos į bendrojo lavinimo mokyklą procese. 2. Įvertinti specialiųjų poreikių mokinių integracijos privalumus ir trūkumus. 3. Atskleisti komandinio darbo ypatumus ir t�����vų įsitraukimą teikiant pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams. 4. Įvertinti mokytojų ir mokyklos vadovų požiūrį į specialiųjų poreikių mokinių integraciją į bendrojo lavinimo mokyklą ir nustatyti problemas su kuriomis jie susiduria. Siekiant atskleisti specialiųjų poreikių mokinių integracijos į bendrojo lavinimo mokyklą kontekst�� buvo atliktas kokybinis tyrimas. Naudotas duomenų analizės metodas – kontentinė analizė. Iš viso buvo išskirta 24 kategorijos ir 139 subkategorijos. Pagrindinės išvados: 1. Tyrimas atskleidė, kad socialiniai pedagogai dirba individualų ir grupinį darbą su specialiųjų poreikių mokiniais ir jų klasių kolektyvais, šviečia mokyklos bendruomenės narius, kaip dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių. 2. Viena iš šiandieninių specialiojo ugdymo komisijų problemų yra ta, kad jos nepakankamai dalijasi atsakomybe su svarbiausiais asmenimis – specialiųjų poreikių mokiniais ir jų tėvais. 3. Specialiųjų poreikių mokiniai ugdydamiesi kartu su bendraamžiais įgyja daugiau žinių, išsiugdo didesnę savigarbą bei įgyja didesnę motyvaciją dalyvauti ugdymo procese. Kita vertus, šie mokiniai neretai yra atstumiami bendraamžių tarpe arba patys atsiriboja nuo klasės. 4. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria mokytojai, dirbdami su specialiųjų poreikių mokiniais yra šios: nedrausmingas elgesys, nesugebėjimas sutelkti dėmesio bei dirbti savarankiškai. 5. Mokyklos vadovai sudaro darbo sąlygas specialistams, skatina juos kelti kvalifikaciją ir konsultuotis tarpusavy teikiant pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams.
The integration of the special needs pupils in Lithuania began after it regained the independence. The leaders of schools, teachers and special needs pupils face difficulties because of lack of material and human resources. The aim of the work is to reveal the context of integration of the special needs pupils in the secondary school. The taks: 1. To highlight the functions of social pedagogues in the process of integration of the special needs pupils. 2. To evaluate the advantages and disadvantages of integration of special needs pupils. 3. To reveal the pecularities of the team work and the inclusion of parents giving help for the special needs pupils. 4. To evaluate the attitude of the teachers and the school leaders to the integration of the special needs pupils in the secondary school and the problems which they face. The qualitative research was carried out in order to reveal the context of the integration of the special needs pupils to the secondary school. There was used a content analysis and defined 24 categories and 139 subcategories. The main conclusions: 1. The research revealed that social pedagogues work group and individual work with special needs pupils and their classes. They educate the members of the school community about the ways of work with the special needs pupils. 2. One of the main problems of the today‘s special education commision is that it lacks sharing of responsibility with the special needs pupils and their parents. 3. Learning with children of the same age the special needs pupils gain more knowledge, self respect and motyvation to take part in the process of learning. 4. The main problems which face teachers working with the special needs pupils are disfunctional behaviour and disability to concentrate attention and to work independently. 5. The leaders of schools create conditions for the work of the specialists, they stimulate them to raise their qualification and consult between themselves givig help for the special needs pupils.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123373
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

3
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.