Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123372
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Kalvaitienė, Kristina
Title: Vyresnių klasių mokinių požiūrio į korupciją sąsajos su saviveiksmingumu bei suvokiama socialine parama
Other Title: Relationship Between Attitude Toward Corruption, Self-Efficacy and Perceived Social Support in Older Adolescents
Extent: 61 p.
Date: 12-Jan-2017
Keywords: Paauglys;korupcija;saviveiksmingumas;suvokiama socialinė parama;tėvų išsilavinimas.;Adolescent;corruption;self-efficacy;perceived social support;parent education.
Abstract: Tyrimo tikslas - atskleisti vyresnių klasių mokinių požiūrio į korupciją, suvokiamos socialinės paramos bei saviveiksmingumo sąsajas. Tyrime dalyvavo dviejų gimnazijų 321 dešimtų – vienuoliktų klasių mokiniai, iš kurių buvo 193 merginos ir 128 vaikinai. Tyrimas atliktas naudojant Ralf Schwarzer ir Matthias Jerusalem (1996) saviveiksmingumo klausimyną saviveiksmingumo įvertinimui, suvokiamos socialinės paramos įvertinimui - Daugiaprofilinę gaunamos socialinės paramos skalę (Zimet, Dahlem, Zimet ir Farley, 1988), paauglių nesąžiningo elgesio, požiūrio į jį bei prevenciją įvertinimui - Transparrency International Lietuvos skyriaus 2011 metais vykdyto Lietuvos jaunimo sąžiningumo tyrimo apklausos klausimyno keturios dalys. Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad vaikinai palankiau vertina nesąžiningą elgesį nei merginos. O merginos palankiau vertina prevencinių priemonių prieš nesąžiningą elgesį efektyvumą nei vaikinai. Tėvų išsilavinimo sąsajų su paauglių saviveiksmingumu, suvokiamos socialinės paramos pajautimu ar požiūriu į nesąžiningą elgesį nenustatyta. Labiau išreikšta suvokiama socialinė parama susijusi su labiau išreikštu vaikinų ir merginų saviveiksmingumu. Taip pat nustatyta, kad didėjant suvokiamai socialinei paramai, mažėja mergaičių nesąžiningas elgesys ir didėja jų suvokimas, kad prevencinės priemonės gali padėti užkirsti kelią nesąžiningam elgesiui. Kuo merginos ir vaikinai labiau linkę nesąžiningai elgtis, tuo labiau jie tokį elgesį pateisina. Ir kuo jie labiau tokį elgesį pateisina, tuo mažiau vertina prevencinių priemonių efektyvumą.
The study aim - to reveal the high school students' approach to corruption, receiving social support and The self-efficacy interfaces. The study included two gymnasiums 321 tenth - eleventh grade students, of which 193 girls and 128 boys. The study was conducted using Ralf Schwarzer and Matthias Jerusalem (1996) The self-efficacy questionnaire for The self-efficacy assessment, received social support assessment - A multidisciplinary received social support scale (Zimet, Dahlem, and Zimet Farley, 1988), adolescents dishonest behavior, attitude to it, and the attitude towards - Transparrency International Lithuania in 2011, conducted by Lithuanian youth Integrity survey questionnaire four parts. The obtained results showed that men more favorably to unfair behavior than girls. And the girls favor the efficient preventive measures against unfair behavior than guys. Parental education links with adolescentss self-efficacy, social support received or a sense of perspective to the dishonest behavior was not observed. More pronounced received social support associated with more pronounced boys and girls self-efficacy. It was also found that the increase resulting from the social support decreases in girls dishonest behavior and increases their awareness that preventive measures can help prevent dishonest behavior. The girls and boys are more likely to act in unfair behavior, the more they have such behavior justified. And the more they justify such behavior, the less the preventive measures are effective.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123372
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
kristina_kalvaitiene_md.pdf1.05 MBAdobe PDF   Until 2021-12-30View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.