Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123351
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Petrauskaitė-Gervickienė, Rūta
Title: Mokytojų dalyvavimo suaugusiųjų švietime bendrieji gebėjimai
Other Title: Generic skills of teachers participating in the process of adult learning
Extent: 100 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: bendrieji mokymosi visą gyvenimą gebėjimai;kompetencija;kvalifikacija;mokymasis visą gyvenimą;švietimas;generic life-long learning skills;competence;qualification;lifelong learning;education
Abstract: Suaugusiųjų švietimas bei mokymasis visą gyvenimą yra vienas esminių švietimo klausimų, diskusijų objektas. Pedagogų ir švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos kėlimas yra kasdieninė švietimo dalyvių darbo dalis, kadangi dabartis pedagogų profesijai kelia iš esmės naujus socialinius, pedagoginius ir dalykinius reikalavimus. Mokytojo vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje yra nuolatos plėtojamas. Šiuolaikinis mokytojas yra ne tik mokymo proceso organizatorius bei informacijos teikėjas. Jis taip pat atsakingas už naujovių ieškojimą bei diegimą. Tai mokytojas turi tapti tarpininku, padedančiu įveikti atsirandančius pokyčius švietimo sistemoje. Iškyla klausimas, kaip pats mokytojas sugeba tobulėti ir plėtoja savo žinias, ar galima matyti mokytoją, kaip mokymosi visą gyvenimą dalyvį? Su kokiais motyvais ir trikdžiais mokytojas dalyvauja mokymosi visą gyvenimą procese? Kokius bendruosius gebėjimus jis vysto, kad galėtų nuolatos aktyviai dalyvauti savo profesinėje veikloje? Mokytojas turi gebėti atlikti daugybę užduočių, jis turi prisidėti prie socialinių mokyklos funkcijų, plėtros, bendradarbiauti tiek su kolegomis, tiek su mokiniais ir jų tėvais, nuolatos tobulinti savo ugdomąją veiklą. Derėtų nepamiršti, kad mokytojas yra pradžia pamokos, kuri turi parodyti visapusiškai tobulėjantį ir šiuolaikišką švietimo pasaulio atvaizdą. Tyrimo tikslas: atskleisti mokytojų dalyvavimo suaugusiųjų švietime bendruosius gebėjimus. Tyrimo imtis: Kokybiniame tyrime dalyvavo 8 švietimo ekspertai iš įvairių Lietuvos miestų. Kiekybiniame tyrime dalyvavo vienos švietimo įstaigos mokytojai. Tyrimo metodai: literatūros analizė, anketavimas (kiekybinis tyrimas), interviu (kokybinis tyrimas). Tyrimo instrumentas: kiekybinis – anketinė apklausa; kokybinis – struktūruotas ekspertinis interviu. Išvados: Nors didesnė dalis kiekybinio tyrimo apklaustųjų yra vyresnio amžiaus, tačiau jie aktyviai naudoja informacines technologijas bei siekia tobulėti, mokytis užsienio kalbų. Dažniausiai to siekti padeda kursai, seminarai, mainų programos, projektinė veikla, stažuotės, mokymasis virtualioje aplinkoje. Atlikti tyrimai taip pat atskleidė trūkumus, tokius kaip motyvacijos, asmeninės raiškos bei materialiųjų, finansinių išteklių trūkumas. Šalinant minėtus trikdžius ir skatinant gebėjimų plėtojimą, galima tikėtis didesnio mokymosi visą gyvenimą efektyvumo.
Adult education and lifelong learning is a key educational issue and an object of discussion. The advancement of qualification of teachers and heads of educational institutions is an every day challange for participants in educational work, since present raise new social, educational and business requirements for an educator. Teacher's role in the modern world is constantly changing. The modern teacher is not only an organizer of learning process and provider of information, but is also responsible for devising and implementation of innovation. This teacher has become a mediator, helping to overcome the resulting change in the education system. The question is how the teacher manages to improve and develop his knowledge, whether it is possible to see the teacher as a participant in lifelong learning? What are the motives and interference that teacher faces in lifelong learning. What generic skills a teacher develops in order to continuously and actively participate in his professional life? The teacher must be able to perform many tasks, he must contribute to the social functions of education, development as well as be able to cooperate with colleagues, students and their parents, while constantly improving own educational performance. It should be remembered that the teacher is the key, he is the very origin of a lesson that is supposed to demonstrante the ever evolving and modern view of the educational world. Aim: to reveal generic skills of teachers participating in adult education. Sample: eight educational experts from various Lithuanian towns participated in qualitative research. Teachers from one educational organization participated in quantitative research. Methods: literary analysis, questionnaire (quantitative research), interviews (qualitative research). Instrument: quantitative research – survey, qualitative - structured expert interviews. Conclusions: Although the greater part of respondents are of an older age they actively use information technologies and seek to improve their skills, learn foreign languages. Courses, seminars, exchange programs, project work, internships, learning in virtual environments – all this helps in achieving goals, while developing generic skills in life long learning process. The reasearch has also revealed drawbacks, such as lack of motivation and material, financial resources. By removing these shortcomings and promoting improvement of generic skills life long learning could be efficiency increased.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123351
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

602
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.