Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123350
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Junčienė, Asta
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Jaunuolių gyvenančių globos namuose trauminės patirtys: jaunuolio perspektyva
Other Title: Traumatic experiences of youth who live in foster home: youth perspective
Extent: 113 p.
Date: 28-May-2013
Keywords: jaunuoliai;globos namai;traumos;perspektyva;youth;foster home;traumatic;perspective
Abstract: Lietuvoje pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skirta vaikams gyvenantiems globos namuose. Nežiūrint stiprėjančio darbo su rizikos šeimomis ir teikiama pagalba šiose šeimose augantiems vaikams, vis dar nemažai vaikų kasmet atskiriami nuo tėvų. Nors paskutiniu metu pastebima tendencija, nesmarkiai, bet mažėja be tėvų globos likusių vaikų. Bet nežiūrint į tai, vaikų, netekusių tėvų globos, problema lieka aktuali. Vaikai, patekę į globos institucijas, susiduria su daugybe išsiskyrimų, praradimų. Vaikams didelę įtaką daro tėvų praradimas. Atsiskyrimo metu vaikai patiria didžiulę traumą. Išsiskyrimas – viena didžiausių traumų vaiko ar paauglio gyvenime. Vaikas patekęs į globos namus patiria nežinomybės baimę, susiduria su prisitaikymo sunkumais. Tyrimo tikslas: Atskleisti jaunuolių gyvenančių globos namuose gyvenimo patirtį trauminių patirčių ir jų įveikos aspektu. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti globos namuose gyvenančių vaikų gyvenimo iki jiems patenkant į nuolatinę globą patirtis. 2. Atskleisti priežastis nulėmusias vaikų patekimą į globos namus jų pačių požiūriu. 3. Atskleisti globos namuose gyvenančių vaikų gyvenimo globos namuose patirtis. Siekiant išsiaiškinti vaikų, augančių globos namuose traumines patirtys ir jų įveikos strategijas, buvo atliktas kokybinis tyrimas. Liuobikienė (2000) cituoja Creswellą (1998), kuris teigia, kad “kokybinis tyrimas yra suvokimo procesas, kuris grindžiamas individualiomis metodologinėmis žmonių socialinių problemų tyrimo tradicijomis. Todėl šis tyrimas ir buvo pasirinktas, nes jis leidžia atskleisti subjektyvius žmonių patirties aspektus, kurie ir konstruoja socialinę realybę. Tyrimo dalyviai buvo 14 – 18 metų globos namų auklėtiniai, 3 vaikinai ir 2 merginos. Tyrimu atskleista, kad visi tyrimo dalyviai gyveno nepilnose šeimose. Vaikams gyvenant namuose trūko meilės, šilumos, artimieji nesugebėjo sudaryti tinkamų gyvenimo sąlygų, tinkamai neprižiūrėjo vaikų, kai kurie patyrė smurtą artimoje aplinkoje. Tyrimo dalyviai gimtuosiuose namuose jautėsi nesaugūs. Tyrimas parodė, kad vaikams trūko informacijos kas jų laukia naujuosiuose namuose, būtent tokios informacijos stoka sukėlė vaikams baimes, išprovokavo nežinomybės ir neužtikrintumo jausmą, apsunkino adaptacinį periodą. Tyrimu atskleista, kad tyrimo dalyviai dabar jaučiasi pakankamai gerai, jais čia rūpinasi, jaučiasi saugūs Be to, globotiniams atsirado ateities perspektyvos, jie suprato išsilavinimo svarbą.
More and more attention is payed to the children in foster home recently in Lithuania. In spite of growing work with families at risk and an increasing support for the children brought up in these families, a number of children are still being seperated from their families. In spite of the fact that, there appears a slight tendency to decrease the number of children deprived of parental care, the problem of children sent to foster home still remains relevant. Children are greatly influenced by the loss of parents. They experience immense injuries. Separation is one of the biggest traumas in their childhood or adolescence. The child who comes to foster home experiences a fear of obscurity and faces difficulties of adaptation. The aim of the present study To reveal life experiences of the youth living in foster home according to the aspects of traumatic experiences and the strategies to overcome them. The investigation sets up the following objectives: 1. To reveal children‘s who grow up in foster home life experience which they had before accessing to permanent custody. 2. To desclose the reasons which led to the children‘s accessto foster home according to their own view. 3. To uncover the children‘s experiences of their life in custody. A quality research has been carried out in order to find out the traumatic experiences of the children in custody and the strategies of their overcome. As Liuobikiene (2000) quotes Creswell (1998), „A quality research is the process of perception, which is based on the individual methodological research traditions of human social problems“. This type of research was chosen because it helps in revealing subjective aspects of human experience, which in fact form social reality. The participants of the research were 14-18 year old children in the foster home, 3 boys and 2 girls. It was revealed that all of them had lived in parent families. The children had been short of love, warmth, their families had not been able to create proper living conditions, they had not been looked after properly, some of them had experienced violence in their close environment. The participants of the research had not felt safe in their home. It was also revealed that the children had been short of information about their future life in custody, which caused their fear, uncertainty, insecurity and complicated their period of adaptation. According to the data of the reaserch, the participants feel sufficiently well, they are looked after, and feel secure at present. Moreover, the children in custody found out the perspectives of future and understood the importance of education.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123350
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

90
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.