Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123340
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLiobikienė, Nijolė-
dc.contributor.authorKazlauskas, Tomas-
dc.date.accessioned2020-12-22T23:47:38Z-
dc.date.available2020-12-22T23:47:38Z-
dc.date.issued2010-06-03-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/123340-
dc.description.abstractŠioje studijoje nagrinėjama lengvos protinės negalės asmenų realios galimybės integracijai į darbo rinką Lietuvoje, Kauno mieste. Taip pat analizuojama nežymią protinę negalią turinčių asmenų charakteristika, negalės esmė ir samprata. Didelis dėmesys skiriamas neįgaliųjų integracijos į darbo rinką teisiniams ir socialiniams aspektams. Šio darbo tikslas: Ištirti nežymiai sutrikusio intelekto asmenų integracijos į darbo rinką realias galimybės. Šiam tikslui pasiekti išsikelti šie darbo uždaviniai: 1. Atskleisti asmenų su protine negalia apibrėžtis; 2. Apžvelgti Lietuvos Respublikos institucijų sprendžiančių asmenų su protine negalia socialinės integracijos problemas veiklą. 3. Išryškinti asmenų su nežymia protine negalia integracijos į darbo rinkos problemas ir priežasti; 4. Įvertinti darbdavių ir pačių neįgaliųjų su nežymia protine negalia nuomonę apie realias galimybės įsidarbinti. Tam kad įgyvendinti išsikeltą tikslą ir uždavinius buvo atliktas kokybinis tyrimus, kurio metu apklausti darbdaviai ir neįgalieji turintys nežymią protinę negalią. Šio darbo išvados: Nors šiandien ne vienas mokslininkas nagrinėja aktualų neįgaliųjų integracijos klausimą, tačiau problema išlieka aktuali iki šiol. Keliamos integraciją trikdančios problemos, kuriami projektai kaip jas spręsti, tačiau realios galimybės dirbti neįgaliesiems ypač su protine negalia dar yra menkos. Pokalbis su darbdaviais atskleidė, jog jie nėra pakankamai informuojami apie žmonių su protine negalia įdarbinimo galimybes, paramos būdus, apie su jų įdarbinimu susijusius ir vykdomus projektus. Taip pat informantai nurodė, kad realių galimybių asmenims su protine negalia įsidarbinti nėra ir artimu metu nebus, dėl neigiamo visuomenės požiūrio nebus. Darbdavių nuomone, trūksta paramos programų arba jos yra tik teorinės ir praktikoje sunkiai pritaikomos, nesutvarkyta įstatyminė bazė. Žmonių integraciją į darbo rinką komplikuoja ir netobula institucijų, padedančių neįgaliesiems įsidarbinti, veikla, jų izoliuotumas, tarpusavio socialinio dialogo nebuvimas. Įvertinus pačių neįgaliųjų nuomonę apie realias galimybes įsidarbinti, galima teigti, kad patys neįgalieji savo galimybės įsidarbinti vertina neigiamai. Vienas pagrindinių priežasčių trukdančių jiems įsidarbinti yra visuomenės neigiamas požiūris jų atžvilgiu, bei pačių neįgaliųjų menka motyvacija susirasti darbą.lt
dc.description.abstractThis study examines mild mental handicap people real opportunities for integration into the labor market in Lithuania, Kaunas. It includes an analysis of marginal people with mental disability characteristics, and not the essence of the concept. Much attention is paid to integration of the disabled into the labor market for legal and social aspects. The aim: To investigate the slightly mentally retarded persons in the labor market integration a real possibility. To achieve this objective to move the following work tasks: 1. Reveal persons with intellectual disability definition; 2. An overview of the Lithuanian authorities of the people involved with intellectual disabilities in social integration. 3. Highlight for people with minor mental disabilities integrated into the labor market problems and the reason; 4. In favor of employers and people with disabilities themselves with minor mental disabilities opinion on the real job opportunities. In order to implement the goals set and tasks were carried out qualitative research, which interviewed employers and disabled people with minor mental disabilities. The conclusions: While this is not a scientist examines topical issue of integration of the disabled, but the problem remains relevant today. Disrupters caused by integration problems, the development of projects such as their address, but the real work opportunities for people with intellectual disabilities in particular are still low. Interview with employers revealed that they were not sufficiently informed about people with intellectual disabilities of employment opportunities and support ways of relating to their recruitment and ongoing projects. Informants also pointed out that the real opportunities for people with intellectual disabilities to employment and not the short term will not, because of the negative social attitudes are not. Employers view, the lack of support programs, or they are merely theoretical and difficult to apply in practice, the legislative base has not been made. Integration of people into the labor market and complicates the imperfect bodies, to help disabled people to employment, activities, their isolation, lack of dialogue between the social. The assessment of the same opinion about real people with disabilities access to employment, it can be assumed that most people with disabilities in its employment is the negative. One of the main reasons preventing them from seeking employment is a negative public attitude against them, and little motivation for most people with disabilities find work.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent55 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectneįgaliejilt
dc.subjectdarbaslt
dc.subjectintegracijalt
dc.subjectdisabled peopleen
dc.subjectworken
dc.subjectintegrationen
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleLengvos protinės negalios asmenų integracijos į darbo rinką realios galimybėslt
dc.title.alternativeMild mental disability, reintegration into the labour market of the real possibilityen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.