Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123339
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Masaitienė, Danguolė
Title: Pensionato socialinių darbuotojų padėjėjų veiklos analizė
Other Title: Analysis of pension social worker's assistant activity
Extent: 89 p.
Date: 4-Jun-2010
Keywords: socialinis darbas;socialinio darbuotojo padėjėjas;pensionatas;social work;social worker's assistant;pension
Abstract: Socialinio darbuotojo padėjėjas yra žmogus arčiausiai kliento, teikiantis socialinę pagalbą. Socialinis darbas Lietuvoje tik naujai atrandama profesija platesniame visuomenės kontekste. Šiame kontekste socialinis darbuotojas yra plėtros veikėjas, o socialinio darbuotojo padėjėjas tampa socialinės pagalbos teikėjas. Todėl socialinių darbuotojų padėjėjų veikla reikalauja išsamesnio tyrimo. Lietuvoje nėra atliktų tyrimų, atskleidžiančių socialinio darbuotojo padėjėjo veiklas, atliekamus vaidmenis socialinio darbo kontekste. Šis tyrimas – tai pirmasis bandymas pažvelgti į socialinio darbuotojo padėjėjo veiklą globos įstaigoje, kartu atskleidžiant socialinio darbuotojo padėjėjo dalyvavimą socialinio darbo profesijos veikloje, teikiant socialines paslaugas, ir jo indėlį, formuojant socialinio darbo profesijos sampratą Lietuvoje. Darbe keliami tyrimo klausimai: 1. Kokie ypatumai būdingi socialinių darbuotojų padėjėjų veiklai pensionate, teikiant socialinę pagalbą proto negalės žmonėms? 2. Kaip socialinis darbuotojas turėtų organizuoti socialinių darbuotojų padėjėjų, kaip paslaugos teikėjo, veiklą pensionate? Tyrimo objektas – pensionato socialinių darbuotojų padėjėjų veikla. Tyrimo tikslas – atskleisti socialinių darbuotojų padėjėjų veiklą pensionate. Tikslui pasiekti darbe iškeliami šie tyrimo uždaviniai: 1. Apibūdinti socialinių darbuotojų padėjėjų, kaip pagalbos teikėjų, veiklą pensionate. 2. Išanalizuoti socialinių darbuotojų padėjėjų veiklos trukdžius ir profesinės veiklos tobulinimosi galimybes. 3. Atskleisti socialinių darbuotojų padėjėjų veiklos pensionate ypatumus. Tyrimo tikslui pasiekti pasirinktas kokybinis tyrimas, vadovaujamasi interpretuojamąja – konstruktyvistine ontologija ir subjektyvistine epistemologijos pozicija. Tyrimo dalyviai – Kėdainių pensionato socialinių darbuotojų padėjėjai. Tyrimo metu gauti kokybiniai duomenys buvo analizuojami, taikant interpretatyviosios fenomenologijos analizės metodą. Tyrimu atskleista socialinių darbuotojų padėjėjų veikla pensionate ir jos trukdžiai, teikiant socialinę pagalbą proto negalės žmonėms, tarpusavio santykiai su klientais.
Social worker‘s assistant is the man closest to the customer, providing him services of social support. In Lithuania social work is just a newly discovered profession in the broader context of society. In this context, the social worker is a public character of development and social worker‘s assistant becomes a provider of social support. Therefore, the activity of social worker‘s assistant requires a more thorough investigation. In Lithuania there are no accomplished studies of revealing the activity of social worker‘s support, his roles in the context of social work. This study is the first attempt to look at the social worker‘s assistant activities in the body care institution, simultaneously revealing the participation of social worker‘s assistant in social work profession by providing social services and his contribution to shaping the concept of social work profession in Lithuania. The object of research – pension social worker‘s assistant activity. Inquiry questions: 1. What are the main characteristic features of social worker‘s assistant activity at a pension in providing social support to mentally disabled people? 2. How social worker should arrange social workers assistants’ activity as residential service providers at the pension? Purpose of research - to reveal the activity of social worker‘s assistants at the pension. Tasks of research: 1. Describe the social workers assistants’ activity as the providers of services of social support at the pension. 2. To analyze the interferences of social worker‘s assistants activity and professional activity development opportunities. 3. Reveal the peculiarities of social worker‘s assistant activity at the pension. In order to obtain the study‘s objective, a qualitative research was chosen and interpretative - constructivist ontology methodology and position of subjectivist epistemology were used. Inquiry participants - social worker‘s assistants of Kėdainiai pension. Qualitative data was analyzed by using interpretative phenomenological analysis method. The accomplished investigation revealed activities and the main interferences of pension social worker‘s assistants, that are encountered when providing social support to mentally disabled people and unclosed social worker‘s assistants relationship with their customers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123339
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

40
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.