Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123332
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNaujanienė, Rasa-
dc.contributor.authorNikliauzienė, Virginija-
dc.date.accessioned2020-12-22T23:47:13Z-
dc.date.available2020-12-22T23:47:13Z-
dc.date.issued2010-06-04-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/123332-
dc.description.abstractSveikata ir socialiniai veiksniai neatsiejami. Sparčiai blogėjanti žmonių socialinė ekonominė padėtis, demografinio senėjimo pokyčiai betarpiškai lemia, gyventojų socialinio aprūpinimo bei sveikatos priežiūros poreikio didėjimą. Ir žmonės turi teisę gauti tinkamas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra bendros socialinės paramos dalis. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas – valstybės nustatyta tvarka pripažįstamos sveikatos priežiūros sąlygos, užtikrinančios asmens sveikatos priežiūros paslaugų ekonominį, komunikacinį ir organizacinį priimtinumą asmeniui ir visuomenei. Pacientų sveikatos priežiūros kokybė priklauso nuo jos prieinamumo ir efektyvumo, t.y. nuo to ar paslauga pacientui yra suteikiama, o kai suteikiama – ar pakankamai gera. Tyrime keliamas klausimas: kokias galimybes turi socialiai pažeidžiamos žmonių grupės gauti prieinamas stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas? Tyrimo tikslas: atlikti stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo analizę socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms demografiniu-socialiniu-ekonominiu aspektu. Tyrimo objektas: stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms. Tyrimo tikslui pasiekti buvo nustatyti tokie uždaviniai: 1) Nustatyti stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo situaciją socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms komunikaciniu aspektu. 2) Įvertinti stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo galimybes socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms organizaciniu aspektu. 3) Ištirti stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo problemas socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms ekonominiu aspektu. Tyrimo problemai ištirti buvo pasirinkta kiekybinė tyrimo metodologija, naudojant mokslinės literatūros analizės, statistinės dokumentų analizės, bandomasis tyrimas bei apklausos raštu tyrimo metodai. Statistinė duomenų analizė buvo atliekama naudojant SPSS programos 15,0 versija. Tyrimas buvo atliktas 2010 metų balandžio mėnesio antrojoje pusėje VšĮ Vilkaviškio ligoninėje, kurio metu buvo apklausti 157, tuo metu besigydantys, pacientai, priklausantys socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms. Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog respondentų nuomone, jiems iškyla įvairių sunkumų, gaunant stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas tiek komunikaciniu, tiek organizaciniu, tiek ekonominiu aspektais. Darbo pradžioje iškelta hipotezė, jog tikėtina, kad gauti prieinamas stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms iškyla įvairių socialinių ekonominių sunkumų, pasitvirtino.lt
dc.description.abstractHealth with social factors is related. Social care and medical care services needs of the people increase determinant: degradation of social and economic standing, changing of leguminous aging. The people have liberty to get fit and accessible services of medical care, which are a part of general social help. Medical care services accessibility is establish state by order and appreciable conditions of services, which ensure economic, communication, organization acceptability of medical care services. The services of medical qualitative for patients depend on acceptability and efficaciousness that the patient gets the service and it’s qualitative. The question of research: what possibilities have social attackable groups of people to get accessible stationary services of medical care? The point of research - to fulfill analysis of stationary medical care services accessibility for social attackable groups of people by leguminous-social-economic aspects. The objective of research - stationary medical care services accessibility for social attackable groups of people. The point of research to achieve established these tasks of research: 1) To determine the situation accessibility of stationary medical care services for social attackable groups of people by aspect of communicative. 2) To appraise the possibilities of stationary medical care services accessibility for social attackable groups of people by aspects of organizational. 3) To explore the problems of stationary medical care services accessibility for social attackable groups of people by aspects of economic. To explore the problem of research chose quantitative methodology, using analysis of scientific literature, analysis of statistic documents, and the research of experimental, and methods of written test. Analysis of statistical information accomplished using Statistical Package for the Social Sciences programme (SPSS) 15,0 versions. The research accomplished in Public Enterprise, Vilkaviskis Hospital in the second part of April in 2010. During the research were to question 157 patients of social attackable groups of people in medical care centre. The accomplished research cleared up: the respondents have various problems recipient stationary medical care services by aspects of communicative, organizational and economic. The hypothesis raised in the beginning of the work credible that to get available stationary medical care services for social attackable groups of people come into various social and economic problems - proved correct. The subject of research: stationary medical care services accessibility for social attackable groups of people. During the research were to question 157 patients of social attackable groups of people in medical care centre. That is 61.8 interests of all participations. The participations returned 146 (11 not returning) of all 157 distributing questionnaires, 15 incorrectly. Reply to a question alternative is 83.4 interests. The research accomplished from 131 questionnaires. During the research were personal contacts and explained the point of questioning. The accomplished research cleared up: the respondents have various problems recipient stationary medical care services by aspects of communicative, organizational and economic. The hypothesis raised in the beginning of the work credible that to get available stationary medical care services for social attackable groups of people come into various social and economic problems - proved correct. The research results allow proposing certain recommendations for administration of institutional, managers of departments and nurses-general – administrators.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent63 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectprieinamumaslt
dc.subjectstacionarinė sveikatos priežiūralt
dc.subjectsocialinė grupėlt
dc.subjectsocialinė rizikalt
dc.subjectaccessabilityen
dc.subjectstationary medical careen
dc.subjectsocial orderen
dc.subjectsocial risken
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleStacionarių sveikatos paslaugų prieinamumas socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėmslt
dc.title.alternativeStationary medical care services accessibility for social attackable groups of peopleen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.