Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123326
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Ladienė, Gina
Title: Atestacija socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo procese
Other Title: Attestation of social workers training process
Extent: 69 p.
Date: 4-Jun-2010
Keywords: atestacija;kvalifikacija;kompetencija;attestation;qualification;expertise
Abstract: Socialinis darbas Lietuvoje yra pagalbos žmogui profesija, padedanti atstatyti santykius tarp asmens, šeimos, grupės ir visuomenės, kai klientai to padaryti nepajėgia. Socialinio darbuotojo klientu gali būti kiekvienas visuomenės narys, patekęs į sudėtingą gyvenimišką situaciją. Socialinių darbuotojų praktinės veiklos sėkmę lemia jų profesinė kompetencija – žinių, įgūdžių ir vertybių visuma. Labai svarbu, kad profesinė kompetencija būtų nuolatos plėtojama, kad socialiniai darbuotojai nuolat mokydamiesi aktyviai dalyvautų kaitos procese. Formaliai socialinių darbuotojų kompetencijos yra įvertinamos atestacijos metu, suteikiant jiems kvalifikacinę kategoriją. Socialiniai darbuotojai privalo dalyvauti atestacijoje kas 5 metai. Tyrimo objektas - socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo procesas. Tyrimo dalykas - atestacija socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo procese. Tyrimo tikslas – atskleisti, kaip socialiniai darbuotojai vertina atestaciją kvalifikacijos kėlimo procese. Tyrimo uždaviniai: 1) Apibūdinti socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo procesą juridiniu, teoriniu ir praktinės veiklos aspektais. 2) Nustatyti socialinių darbuotojų kompetencijos plėtotės poreikį ir įvertinti atestacijos vaidmenį nuolatiniame kvalifikacijos kėlimo procese. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; teisės aktų ir kitų dokumentų analizė; apklausa raštu; statistinė duomenų analizė. Tyrimo procese remtasi kiekybinio tyrimo metodologija. Tyrimo instrumento rengimas pagrindžiamas pirmoje darbo dalyje. Tyrimo metu apklausta 102 socialiniai darbuotojai iš įvairių Vilkaviškio rajono įstaigų. Atlikus tyrimo rezultatų analizę paaiškėjo, kad praktinėje socialinių darbuotojų veikloje labiausiai pasireiškia profesinę kompetenciją charakterizuojančių gebėjimų trūkumas. Socialiniai darbuotojai nuolat plėtoja savo kompetencijas, dalyvaudami įvairių formų mokymuose, pritaria, kad yra svarbu nuolat kelti profesinę kvalifikaciją, kuri lemia jų praktinės veiklos sėkmę. Tačiau tyrimo duomenys parodė, kad socialiniams darbuotojams atestacija kvalifikacijos kėlimo procese yra tik formalus profesionalumo vertinimas, bet ne priemonė, skatinanti nuolatos mokytis plėtojant savo kompetenciją ir taip tobulinant savo profesinę veiklą.
Social Work in Lithuania is the new support for human occupation, which helps to restore relations between the state and society when a person is unable to do so. The social worker's client may be any member of the public who fell into the difficult life situations. Social workers practice's success due to their professional competence - the knowledge, skills and values as a whole. It is important that professional competence is developed so that social workers actively participate in continuous learning process. Formally, the social workers' skills are valued at the time of certification. Social workers must continually upgrade their professional skills and participate in the certification reports produced every five years. The object of research - social workers in the training process. The subject - social worker certification training process. Purpose of the survey - to reveal how social workers assess the certification training process. Objectives: 1) To describe the social workers' training process, legal, theoretical and practical aspects of business. 2) To investigate the social competence of staff development needs and participation in training process. Research methods: • the analysis of scientific literature; • the analysis of legislation and other documents; • questionnaire; • the statistical analysis of data. The study based on quantitative methodology. For study instrument theoretical analyses was made. The study surveyed 102 social workers from various Vilkaviskis district offices. The study revealed that the practical work of social workers' professional competence gets most characterizing skills shortage. Social workers continually develop their expertise by participating in various forms of training. They agree that it is important their professional qualifications, which determines the success of their practice. The experimental results showed that social workers certification training process is the only formal evaluation of professionalism, but not the means, incentive to seek for improvement in professional activities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123326
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.