Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123319
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Lazdauskienė, Audronė
Title: Nepilnų šeimų tėvystės ir motinystės patirtys bei ateities planavimas
Other Title: Single parent-families paternity and maternity experiences and future planning
Extent: 96 p.
Date: 4-Jun-2010
Keywords: nepilna šeima;tėvystės patirtys;ateities planavimas;single parent-families;parenting experience;future planning
Abstract: Demografinių tyrimų rezultatai rodo, kad sparčiai mažėjant santuokų ir didėjant ištuokų skaičiui, daugėjant nesantuokinių vaikų bei populiarėjant naujoms partnerystės formoms Lietuvoje gausėja nepilnų šeimų. Tokios šeimos dažniau patiria skurdą, susiduria su socialinėmis – psichologinėmis problemomis. Tyrimo klausimas: kokios nepilnų šeimų tėvystės ir motinystės gyvenimo patirtys, kaip šios šeimos planuoja savo ateitį? Tyrimo objektas: nepilnų šeimų tėvystės ir motinystės patirtys bei ateities planavimas. Tyrimo tikslas: atskleisti nepilnų šeimų tėvystės ir motinystės patirtis bei ateities planavimo ypatumus. Tyrimo uždaviniai: 1. Apibūdinti nepilnų šeimų tėvystę ir motinystę psichosocialiniu požiūriu. 2. Atskleisti nepilnų šeimų tėvystės ir motinystės patirtis. 3. Išanalizuoti nepilnų šeimų nuostatas, planuojant ateitį. 4. Apibūdinti socialinio darbuotojo veiklos galimybes, atsižvelgiant į nepilnos šeimos tėvystės ir motinystės patirtis bei ateities planus. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, dokumentų, statistinių duomenų analizė, nestruktūruotas interviu ir kokybinė turinio analizė. Darbe buvo pasirinktas maksimaliai įvairių atvejų atrankos metodas. Tyrime dalyvavo trys vienišos motinos ir trys vieniši tėvai. Tyrimo išvados: nepilnoms šeimoms aktualiausios finansinės, psichosocialinės problemos. Finansine parama užtikrinama nepilnos šeimos egzistencija, bet jos nepakanka socialinės raidos ir vaikų ugdymo prasme. Vaikai – pati svarbiausia vertybė vienišų tėvų/motinų gyvenime, vardan jų aukojami asmeniniai poreikiai, su vaikais siejamos viltys ir ateities planai. Tyrimo dalyviai savo vaikų ateitį sieja su jų išsilavinimo siekimu. Deja, materialinių išteklių stoka riboja galimybes vaikams mokytis, tobulėti, vystyti savo sugebėjimus. Nematydami galimybės Lietuvoje įsidarbinti ir vaikams suteikti išsilavinimą, vieniši tėvai/motinos šeimos ateitį sieja su gyvenimu užsienyje. Dėl esamos ekonominės krizės atsiranda nauja vienišų tėvų/motinų grupė, kuri iki šio laiko pragyveno iš darbo ar santaupų. Jie susiduria su dar nepatirtomis, nežinomomis socialinėmis, psichologinėmis problemomis ir verti įpatingo socialinių darbuotojų dėmesio. Išryškėja svarbiausias socialinio darbuotojo vaidmuo – motyvuoti, įgalinti vienišus tevus/motinas ieškoti būdų, kaip jie galėtų pakelti savęs vertinimo lygį.
Demographic studies show a rapid decline of marriages in Lithuania and the growing number of divorces, illegitimate children, and growing popularity of new forms of partnership. The result of it is that in Lithuania the number of single-parent families are rapidly increasing. Such families often suffer poverty, face social - psychological problems. Research question: single parent-families paternity and maternity experiences, how those families are planning their future? The object of research: single parent-families paternity and maternity experiences and future planning. The aim of research: to establish single-parent families paternity and maternity experience and future planning features. Research objectives: 1. To discuss single-parent families paternity and maternity from psychosocial perspective. 2. To establish single parent families paternity and maternity experience. 3. To analyse single-parent families attitudes for future planning. 4. To describe the social worker's activity, taking into single-parent paternity and maternity experiences and future plans. Research methods: analysis of scientific literature, documents, statistics, unstructured interviews and qualitative content analysis. In the research was chosen various cases sampling method. The study included three single mothers and three single parents. Results: The research shows that financial and psychosocial problems are the most relevant to single parent families. Financial support secure the subsistence of single parent families, but it is not enough in the meaning of social development and children’s upbringing. Children are the most important value in single parents/mothers' life, personal needs of woman are scarified in the name of children, women’s expectations and future prospects are related with them. The participants of research want to see their children's future with educational achievement. Unfortunately, the lack of material resources, limits opportunities for children to learn, grow, develop their abilities. Those who do not see employment opportunities and chances to provide education for their children in Lithuania, see their future mostly abroad. Because of economic crisis we can see now the new group of single parents / mothers', which lived up to that time from work or savings. They confront with new, unfamiliar social, psychological problems and worthy special attention of social workers. In such situations role of social worker is to motivate, empower single parents / mothers look for a ways they could raise the level of self-evaluation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123319
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

57
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.