Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123284
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Murauskaitė, Asta
Title: Policijos pareigūnių karjeros projektavimas mokymosi visą gyvenimą kontekste
Other Title: Career design of police women in the context of lifelong learning
Extent: 61 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: karjera;karjeros projektavimas;mokymasis visą gyvenimą;career;career design;lifelong learning
Abstract: Šiandieninėje, žinių ekonomika grįstoje visuomenėje, kuomet darbas tampa viena pagrindinių vertybių, vis daugiau dėmesio skiriama karjeros projektavimo klausimas. Nuolatinė kaita diktuoja ir darbo rinkos pokyčius. Pastebima tendencingai didėjanti moterų integracija profesinėse veiklose, kur dominuoja vyrai. Viena iš jų – policija. Moters karjera pasižymi tam tiktais specifiškumais, o nuolatinis mokymasis yra neatsiejama karjeros projektavimo dalis. Todėl šio tyrimo tikslas - nustatyti policijos pareigūnių karjeros projektavimo galimybes mokymosi visą gyvenimą kontekste Tikslo buvo siekiama išskeliant ir vykdant uždavinius: 1. apibrėžti karjeros projektavimo sampratą mokymosi visą gyvenimą kontekste 2. apibūdinti moters karjeros ypatumus 3. atskleisti moters karjeros policijos įstaigose bruožus 4. nustatyti policijos pareigūnių tęstinio mokymosi sukuriamas galimybes jų profesinei karjerai Tyrimo metodai – atlikta mokslinės literatūros, dokumentų analizė, vykdytas empirinis tyrimas –interviu. Tyrimas parodė jog: - mokymasis ir karjeros projektavimas glaudžiai siejasi kaip vienas kitą papildantys procesai. - policijos pareigūnių karjera išsiskiria tam tikrais specifiškumais, kuriem įtaką daro tarnybinė kultūra. Empirinio tyrimo metu gauti duomenys atskleidė, jog privalomas ir planinis tęstinis mokymasis nesukuria galimybių policijos pareigūnių vertikaliai profesinei karjerai, tačiau nuolatinis savarankiškas mokymasis yra vienas iš pagrindinių veiksnių galinčių padėti pareigūnėms siekti profesinės karjeros.
In today‘s knowledge - based society, where work is becoming one of the fundamental values, more emphasis is given on career design issues. Permanent change is dictating labor market‘s changes. There is a tendentiously growing integration of women in occupational activities, dominated by men. One of them – the police. Women‘s career is characterized by some particular specificity, while continuous learning is an integral part of career designing. Therefore, the aim of research - determine the police officer‘s career design opportunities in the context of lifelong learning. In order to achieve the aim, the following objectives have been implemented: 1. define the concept of career design in the context of lifelong learning; 2. describe the characteristics of women‘s career; 3. reveal the features of the women‘s career in police agencies; 4. determine the opportunities established by the police officer‘s continuous learning for their professional career. Research methods – analysis of scientific literature and documents was made, as well as empirical research – interview. The research findings revealed:  learning and career design is closely related to each other as complementary processes;  the career of police officers distinguishes in some specificity, affected by the working culture. Empirical research findings revealed that the compulsory and target continuous learning doesn‘t create the opportunities for police officer‘s vertical career, however continuous self – learning is one of the main factors able to help police officers to seek a professional career.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123284
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

15
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.