Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123202
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Libonaitė, Jurgita
Supervisor: Ivanauskienė, Violeta
Title: Socialinės rizikos šeimos funkcionavimas jos pačios požiūriu
Other Title: The functioning of the social risk family from its own point of view
Extent: 93 p.
Date: 3-Dec-2007
Keywords: šeima;socialinė rizika;funkcijos;family;social risk;functions
Abstract: Šeimos krizė ar pokyčiai gali sąlygoti kokybiškai naują šeimos raidos etapą, tačiau neretai šeimos, atsidūrusios krizinėje situacijoje, nebegali atkurti pažeistos pusiausvyros ir prisitaikyti prie pokyčių, todėl tampa pažeidžiamomis, „neatspariomis“ socialinės rizikos veiksniams, kitaip tariant, tampa disfunkcinėmis arba socialinės rizikos šeimomis, kuriose narių poreikiai yra netenkinami, neatliekamos pagrindinės pareigos bei nepuoselėjamos bendražmogiškos vertybės. Socialinis darbuotojas, dirbdamas su tokia šeima, susiduria su pasipriešinimu, nenoru keisti nusistovėjusio gyvenimo būdo ir įpročių. Todėl socialiniam darbuotojui, norinčiam padėti spręsti socialinės rizikos šeimų problemas ir pagerinti jų funkcionavim��, tikslinga išsiaiškinti, kaip šių šeimų nariai patys vertina savo funkcionavimą, kokios yra jų stipriosios ir silpnosios pusės. Tai palengvintų šeimos poreikių nustatymą bei padidintų socialinio darbo efektyvumą. Taigi darbo tikslas – atskleisti socialinės rizikos šeimų narių požiūrį į savo šeimos funkcijas ir jų atlikimą. Tikslo siekiama išsikeliant šiuos uždavinius: 1. Apibūdinti šeimą kaip kintančią socialinę instituciją. 2. Išskirti funkcionalios ir socialinės rizikos šeimos bruožus bei aptarti pagrindines jų funkcijas. 3. Išsiaiškinti, kokioms šeimos funkcijoms socialinės rizikos šeimoje skiriama daugiausia dėmesio ir kaip jos atliekamos. 4. Aprašyti socialinio darbuotojo veiklą gerinant šeimos funkcijų atlikimą socialinės rizikos šeimose. Tyrimo problemos klausimas – kaip atliekamos pagrindinės šeimos funkcijos socialinės rizikos šeimoje. Tyrimui atlikti pasirinkta kokybinė metodologija. Tyrimo realizavimui pasirinktas fokusuotas arba pusiau struktūrinis interviu. Pasirinktos 10 pagrindinių temų, susijusių su pagrindinėmis šeimos funkcijomis. Apdorojus duomenis, išskirtos pagrindinės kategorijos ir subkategorijos bei jas įrodantys teiginiai. Tyrimo respondentai – atsitiktinai pasirinktų septynių socialinės rizikos šeimų moterys. Kiekviena iš šių šeimų atitinka mažiausiai du socialinės rizikos šeimų kriterijus. Tyrimas „Socialinės rizikos šeimos funkcionavimas pačios šeimos požiūriu“ atskleidė, kad socialinės rizikos šeimų nariai atlieka funkcijas, atliepiančias jų poreikius. Tai, ką respondentės išvardijo kaip svarbiausius šeimos poreikius, joms nekelia problemų. Ir atvirkščiai, išvardintos problemos nesutampa su svarbiausiais poreikiais. Socialinės rizikos šeimos vengia viešumos ir yra linkusios bendrauti tik savo artimųjų rate. Taip formuojasi uždara bendruomenė, kurioje kyla vis daugiau socialinių problemų. Tyrime dalyvavusios respondentės nenoriai kalbėjo apie savo problemas arba neigė jų egzistavimą, tačiau pripažino, kad sunkiausiais gyvenimo momentais, pavyzdžiui, gimus vaikui, paramos iš aplinkinių nesulaukė. Darbas aktualus tuo, kad parodė, kokias funkcijas ir kaip atlieka socialinės rizikos šeima, kurie poreikiai yra tenkinami, o kurie ne, atskleidė pačios šeimos požiūrį į savo funkcionavimą, o tai socialiniam darbuotojui padeda numatyti ir taikyti efektyvesnius darbo su šeima būdus bei metodus.
The crisis and the changes in the family can influence a qualitative new stage in the family‘s development, but usually families, when they find themselves in a difficulty situation, cannot recreate a broken balance and adjust themselves to the changes. Such kind of families become broken, „not resistant“ to the factors of social risk, in other words, they become functionless or social risk families, where the needs of the members and the main duties are not fulfilled or the human values are not cherished. A social worker, who performs his/her duty in such kind of a family, meets with resistance, unwillingness to change the present lifestyle and habits. The social worker, who would like to help solve the problems in social risk families and improve their functions, it is necessary to find out how the members of those families value their functions themselves and what the benefits and drawbacks are. These things would facilitate the establishment of the family’s needs and improve the effectiveness of the social work. The paper aims to reveal the attitude of the social risk families towards the functions of their families and their performance. Goals: 1. Describe the family as a changing social institution. 2. Choose the features of the functional and social risk family and discuss their main functions. 3. Find out, where the main emphasis on family‘s functions and their performance is placed in the social risk families. 4. Describe the activity of the social worker in order to improve the family‘s functions in the social risk families. The question of the research– how the main duties in the social risk families are performed. Here the qualitative methodology is given. The realization of the research is based on focusing and half structural interview. 10 main topics related to the basic family‘s functions are selected. Having analyzed the obtain data, the main categories, subcategories and their arguments are chosen. The participants of the research - 7 women from social risk families are chosen by chance. Each family correspond at least 2 criteria of the social risk families. The research „The functioning of the social risk family from its own point of view” revealed that the members of the social risk families perform the functions on their own needs. The things that the participants noted as the main needs of the family, are not important for them, and on the contrary, the stated problems do not correspond with the main needs. Social risk families avoid the publicity and communicate only among their close friends. The close community is formed in such a way where many social problems arise. The participants in the research did not want to talk about their problems or ignored their existence, but on the other hand, they admitted that during their hard moments of life, e.g. when a child was born, they did not get any support from people. This paper is very urgent, because it showed what functions and how the social risk family perform, what their needs are satisfied and dissatisfied. It also revealed the family’s itself attitude towards the functionalism. All these things mentioned above help the social worker forecast and use more effective ways and methods working with such kind of a family.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123202
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.