Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123188
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Jakimavičiūtė, Daiva
Title: Stresą keliančių darbinių situacijų socialinės pagalbos įstaigose analizė
Other Title: The analysis of stressful situations while working in social care institutions
Extent: 54 p.
Date: 3-Jun-2010
Keywords: stresas;stresas darbe;stresą keliančios situacijos;socialinis darbas;stress;work stress;stress causing situations;social work
Abstract: Baigiamajame darbe analizuojamos stresą keliančios darbinės situacijos socialinės pagalbos įstaigose, veiksniai įtakojantys situacijas, pagalbos būdai kovojant su stresu. Taikant tinkamą pagalbą organizacijos darbuotojai turi galimybę įsivertinti savo veiklą organizacijoje, plėtoti kompetencijas, sėkmingai save realizuoti, siekiant optimalių rezultatų. Tyrimo objektas – stresą keliančios darbinės situacijos. Tyrimo tikslas – įvertinti stresą keliančių darbinių situacijų pobūdį. Tikslui pasiekti buvo iškelti tokie uždaviniai: 1) Ištirti sąveikų profesinėje veikloje sudėtingumus. 2) Nustatyti darbuotojų gaunamą pagalbą stresinėse situacijose. Tyrimas atliktas naudojant kiekybinius duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus. Siekiant surinkti tyrimo duomenis buvo naudojama anketinė apklausa raštu. Respondentais buvo pasirinkti 105 darbuotojai dirbantys socialines paslaugas teikiančiose institucijose. Respondentai pasirinkti dėl savo darbo specifikos, nes socialines paslaugas teikia socialiai pažeistoms grupėms: žmonėms su negalia, vaikai gyvenantys laikinos globos namuose, nakvynės namų gyventojams. Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti stresą keliančių darbinių situacijų įvairiapusiškumą, emocinius organizacijos veiksnius, tarpusavio santykius, išryškinančius organizacijoje dirbančių žmonių veiklos specifiškumą, emocinius išgyvenimus darbinėje aplinkoje. Tyrimo rezultatai parodė, kad socialines paslaugas teikiančiose organizacijose problemos kyla dėl didelio krūvio, nežinojimo už ką esi atsakingas, tuomet kyla nuovargis, emocinis išsekimas, kurio pasekoje galimas perdegimo sindromas. Paslaugas teikiančiose organizacijose darbuotojai ne visada dalyvauja sprendimų priėmime susijusiame su jų veikla, kyla sunkumų kalbant apie problemas organizacijoje, nėra galimybes reflektuoti ir gauti grįžtamąjį ryšį. Tyrimo rezultatai leido suformuluoti rekomendacijas įstaigos darbuotojams ir paslaugas teikiančių organizacijų vadovams.
Thesis analyzes the stressful situations while working in social care institutions, what factors influence it and what are ways to help combat stress. Application of appropriate assistance to the workers an opportunity to evaluate their activities, to develop competencies to successfully self-realization, to maximize results. The object of research – work stress causing situation‘s. Purpose of the survey – to assess stressful working situations posing type. Objective was to raise the following tasks: 1) To investigate the complexity of interactions in working life. 2) Identify workers received assistance in stressful situations. The study was conducted using quantitative data collection and processing methods. To collect survey data from a questionnaire survey was used for writing. The respondents were to select one hundred and five employees working for the institutions providing social services. Respondents selected because of their occupation, because social services are provided by the socially damaged groups: people with disabilities, children living in temporary foster homes, boarding-house residents. The study was to identify stressful situations posing operational versatility of the emotional factors of the organization, relationships, highlighting the people within the organization operating the specificity of the work environment. The results showed that social services organizations, providing the problem arises due to the high workload, lack of knowledge of what you're responsible, then there is fatigue, emotional exhaustion, which leads to potential burnout syndrome. The service-providing organizations, employees are not always involved in decisions relating to their activities, there are difficulties with regard to organization problems, not opportunities to reflect and receive feedback. The study results allowed to formulate recommendations to office workers and service organization.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123188
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.