Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123187
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Rušinskaitė, Eglė
Title: Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos problemos Lietuvoje Europos Sąjungos kontekste
Other Title: The problems of the foreigners granted asylum integration in Lithuania, considering the context of the European Union
Extent: 91 p.
Date: 2-Jun-2009
Keywords: prieglobstis;integracija;prieglobstį gavęs užsienietis;asylum;integration;refugee
Abstract: Šiame darbe analizuojama prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos problematika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, pristatomos penkių šalių integracinės sistemos, taip pat teisiniai integracijos Lietuvoje ir ES aspektai. Tikslas – išanalizuoti PGU integracijos administravimo problemas Lietuvoje ES kontekste. Tyrimo objektas – Lietuvos prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos problemos. Uždaviniai: 1. Atlikti ES ir tarptautinės įstatyminės bazės, reglamentuojančios PGU integraciją Lietuvoje, ir pasirinktų ES šalių narių integracijos lyginamąją analizę; 2. Išanalizuoti Lietuvos PGU integracijos administravimo sistemą (ir įvertinti jos stipriąsias ir silpnąsias puses); 3. Įvertinti PGU integracijos administravimo problemas Lietuvoje ES kontekste. Siekiant įvertinti ES įtaką prieglobsčio sistemai Lietuvoje bei įvardinti integracijos problemas buvo pasirinktas kokybinis tyrimo metodas. Darbe integracijos problemos pristatomos iš dviejų pusių – iš prieglobstį gavusių užsieniečių (penki interviu) bei darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su prieglobstį gavusių užsieniečių integracija (septyni interviu). Tyrimo rezultatai rodo, jog prieglobstį gavę užsieniečiai ne vienareikšmiškai vertina integracijos programą. Tyrime atskleidžiami tiek teigiamai tiek neigiamai vertinami programos aspektai, pateikiami pasiūlymai, kaip galima būtų patobulinti programos efektyvumą prieglobstį gavusių užsieniečių ir darbuotojų akimis. Apžvelgiant visus tyrimo metu gautus rezultatus galima teigti, jog vienareikšmiško programos vertinimo pabėgėlių akimis negalima išskirti. Yra teigiamų ir neigiamų programos pusių, didelė atsakomybė tenka tiek valstybinėms tiek nevyriausybinėms institucijoms ir bendradarbiavimas ir bendras problemų sprendimas yra vienas iš pagrindinių sėkmingos integracijos Lietuvoje politikos įgyvendinimo aspektų.
This paper examines the problems of the foreigners granted asylum (FGA) in Lithuania and in the European Union, the integrated systems of the five chosen countries, as well as the legal aspects of the FGA integration in Lithuania and the EU. The aim of the paper – to analyze the problems of the FGA integration administration in Lithuania, considering the context of EU. The object of the study – the FGA integration problems in Lithuania. Objectives: 1. To perform the comparative analysis of the EU and the international legislative framework governing the FGA integration in Lithuania, and the integration in the chosen EU member states; 2. To analyze the system of the FGA integration administration in Lithuania (and to evaluate its strengths and weaknesses); 3. To estimate the problems of the FGA integration administration in Lithuania, considering the context of the EU. The qualitative method of research has been chosen to assess the impact of EU on the asylum system in Lithuania, and to identify the integration problems. The paper presents two sides of the integration problems – the position of the foreigners granted asylum (five interviews), and the attitude of the emploees working directly with the foreigners granted asylum integration (seven interviews). The results show that the foreigners granted asylum do not evaluate the integration program unanimously. The study discloses the aspects of the program receiving positive and negative evaluation, and presents the suggestions for further improvements to the effectiveness of the program from the view of the foreigners granted asylum and the staff. Taking into regards all the results of the test, it is possible to conclude that the unanimous assessment of the program from the view of refugees can not be distinguished. Positive, as well as negative, sides of the program can be observed. Moreover, a great responsibility lies on both the governmental and non-governmental institutions; and cooperation, as well as joint problem solving, is one of the most important aspects for the implementation of successful integration policy in Lithuania.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123187
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

12
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.