Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123178
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Pajaujytė, Agnė
Title: Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos plėtra
Other Title: The development of the Vocational rehabilitation system of the disabled
Extent: 60 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: neįgalusis;profesinė reabilitacija;profesinės reabilitacijos sistema;neįgaliųjų integracija į darbo rinką;disabled;vocational rehabilitation;vocational rehabilitation system;integration of the disabled in the labour market
Abstract: Pastaruoju metu Lietuvoje įvairiomis priemonėmis stengiamasi didinti neįgalių asmenų užimtumą, padėti jiems integruotis į darbo rinką. Sukurta teisinė bazė, reglamentuojanti neįgaliųjų profesinę reabilitaciją, steigiamos institucijos, teikiančios neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugas, įgyvendinamos kitos priemonės, tačiau neįgaliųjų integracija į darbo rinką vyksta lėtai. Lietuvoje sukūrus profesinės reabilitacijos grandį, pradėta vystyti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistema, turinti padėti neįgaliam asmeniui įgyti kvalifikaciją ar atkurti darbingumą, didinti įsidarbinimo galimybes, tačiau nepaisant šių pastangų, didžioji dauguma darbingo amžiaus, net ir jaunų neįgaliųjų, neturi darbo. Siekiant sėkmingai plėtoti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemą, tikslinga neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemingumo prielaidas bei sistemos plėtros sritis. Siekiant šio darbo tikslo - identifikuoti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos plėtros sritis, apibrėžiama neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos samprata, aprašoma neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistema, pagrindžiamos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos plėtros sritys. Tyrimo rezultatai atskleidė: • institucinės plėtros poreikį, kadangi šiuo metu esantis profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių institucijų tinklas neužtikrina neįgalių asmenų galimybės atkurti turimus ar įgyti naujus profesinius gebėjimus savo gyvenamoje vietovėje; • teisinės bazės tobulinimo poreikį – derėtų koreguoti teisės aktus, reglamentuojančius profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo tvarką; reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms, teisiškai reglamentuoti asmens motyvacijos įvertinimo sistemą; • sistemos dalininkų bendradarbiavimo vystymo poreikį, kadangi sąveika tarp sistemos veikėjų (valstybės, neįgaliųjų bei darbdavių) ir sistemoje dalyvaujančių institucijų yra silpna, nėra efektyvaus sistemos institucijų pasidalijimo funkcijomis bei vaidmenimis neįgaliųjų profesinės reabilitacijos procesuose; • žmonių išteklių plėtojimo poreikis - atskleidžiamas poreikis plėtoti profesinės reabilitacijos specialistų rengimą bei kelti šių specialistų kvalifikacijas; • finansavimo trūkumus – būtina gerinti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos finansavimo mechanizmą, didinti jo efektyvumą, ieškant papildomų finansavimo (kofinansavimo) šaltinių. Empirinė tyrimo dalis patvirtino teorinės analizės metu išskirtas neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos plėtros sritis.
In the recent years there was a great amount of effort devoted in order to increase the occupation of the disabled, to assist them with their integration into the labour market. There was a legal base created which regulates the vocational rehabilitation of the disabled and many various institutions were founded in order to provide the services of vocational rehabilitation for the disabled and other means were being implemented, however, the vocational rehabilitation of the disabled is very slow. After there has been implemented the link of vocational rehabilitation in Lithuania, there was also simultaneously founded the system of vocational rehabilitation for the disabled, which is supposed to help for the disabled person to retrain or to regain the working capacity, however, the majority of the disabled, even young, are unemployed. In order to develop successfully the system of vocational rehabilitation for the disabled, it is necessary to reveal the presumptions of the system of the vocational rehabilitation of the disabled and the fields of the system development. In order to achieve the goal of the thesis – to identify the fields of development of the vocational rehabilitation for the disabled, there was defined a concept of vocational rehabilitation system, and there also was the system of vocational rehabilitation for the disabled described, as well as the fields of vocational rehabilitation for the disabled were reasoned. The results of the study revealed: • the need for the institutional development, as the current network of the vocational rehabilitation services does not ensure the possibility for the disabled to regain or to acquire new working skills in their residential location; • there was also revealed the need for the improvement of the legal base – these legal acts should be corrected: those regulating the order of the identifying the need for the vocational rehabilitation, the requirements shall be imposed on the institutions providing the services of vocational rehabilitation, there is also needed to create a self-motivation system; • to develop the need of the cooperation of the system counterparts, as the collaboration of the system parts (the disabled, the employers and the government) and the intermediary institutions is very weak, there is no effective division of functions and duties in the processes of the vocational rehabilitation for the disabled; • the development of human resources – there is revealed a need for the higher education of the specialists who train the disabled persons during their vocational rehabilitation; • financing – the improvement of the current financing system of the vocational rehabilitation for the disabled, looking for additional (co financing) sources. The empirical part of the study confirmed the fields of the development of the system of the vocational rehabilitation for the disabled which were defined in the theoretical part.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123178
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

11
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.