Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123153
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Zdančienė, Giedrė
Title: Senyvo amžiaus žmonių orumo palaikymas susiejant praeities ir dabarties įvykius biografiniuose pasakojimuose
Other Title: Support to elderly people keeping their dignity linking past and present events in biographical narratives
Extent: 87 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: senas žmogus;senyvo amžiaus asmuo;socialinė globa;orumas;senas žmogus;senyvo amžiaus asmuo;socialinė globa;orumas
Abstract: Senstant ima ryškėti visų organizmo funkcijų, lėtėjimo ir nykimo tendencija. Mažėja adaptacinės seno žmogaus galimybės – sunkiau tampa persiorientuoti keičiantis gyvenimo situacijai. Visuomenės senėjimo pokyčiai kelia naujų ekonominių ir socialinių problemų: didėja ekonominė našta darbingiems gyventojams, tenka plėsti globos namų ir gerontologinių centrų tinklą, rengti darbui su senais žmonėmis specialistus. Mokslininkai ir socialinio darbo atstovai sutaria: senėjimas – ne liga. Vis dažniau domimasi senėjimo problema, tiriamas jo socialinis poveikis visuomenei ir rodomos pastangos tokiems žmonėms padėti. Ne vien siekiame gerinti darbo ir gyvenimo sąlygas, bet ir ugdyti visuomenės teigiamą požiūrį į seną žmogų. Ribą tarp pagyvenusio ir seno žmogaus, tenka suvokti. Tai priklauso nuo sveikatos būklės, savijautos ir gebėjimo suvokti bei mąstyti. Aišku viena – ne visi pagyvenę žmonės gali gyventi vieni, be kitų pagalbos. Todėl dalis senų žmonių renkasi globos namus. Nors globos namų sąlygos nėra lengvos (viename kambaryje gyvena du arba trys žmonės), bet tenkina aptarnavimas: maitinimas per dieną keturis kartus, globa, socialinė, medicininė pagalba, užimtumas atitinkantis seno žmogaus gebėjimus. Viena iš didesnių problemų, su kuria susiduria seni žmonės, tai jų adaptacija apsigyvenus stacionarioje globos įstaigoje. Vienais įpročiais buvo vadovautasi namų aplinkoje, o kitais tenka disponuoti globos institucijoje. Todėl seni žmonės susiduria su daugeliu specifinių klausimų ir patys ieško atsakymo, kodėl jų statusas menkėja, vaidmenų skaičius mažėja, kodėl pamažu jie stumiami iš visuomenės gyvenimo ir patiria izoliuotų žmonių išgyvenimus. Todėl seni žmonės tampa lyg atskira iš visuomenės išeinančia dalimi. Dar sunkiau tokiems, kurie neturi vaikų. Išaugus komunalinių paslaugų kainoms, atsiranda tokių senų žmonių, kurie nepajėgūs mokėti už patarnavimus. Vystantis rinkos santykiams sparčiau augant infliacijai, negu didėja pensinės išmokos, skaudžia tampa medicininio ir socialinio aptarnavimo sferos. Todėl atsiranda vis daugiau žmonių, kurie neišgalėdami pragyventi nori apsigyventi senelių globos namuose ir, juose atsidūrę gauti bent minimalų aptarnavimą. Socialines senų žmonių problemas lydi su jomis glaudžiai susiję psichologinės problemos, kurias tenka pirmiausia spręsti pačiam globos namų kontingentui.
Aging begins to emerge in all bodily functions, starts slowing and declining tendency. Reduces the possibility of adaptation of the old man – it becomes more difficult to reconstruct according to changing life situations. Society aging changes arise new economic and social problems: the growing economic burden on the working population, need to expand the network of care homes and gerentological centres, to train the future professionals with the elderly. Scientists and social work representatives agree: aging is not a disease. Interest in aging issues, its social impact on society and the efforts to help such people is increasing. Not only strive to improve working and living conditions, but also to cultivate a positive public attitude towards the old man. Boundary between the older and the old man has to be understood. It depends on the health, wellbeing and ability to perceive and think. One thing is clear - not all older people can live alone without help. Therefore, part of the old people are opting for home care. Although conditions at elderly people homes are not easy (one living room with two or three people), but they are satisfied by the service: 4 meals per day, care, social, medical help, employment skills corresponding to the old man. One of the major problems faced by old people, their adaptation of a stationary residence in an institution. Some customs were followed in the home environment, while others have to be disposed in a care institution. Therefore, old people are confronted with a number of specific questions and look for the answer to why their status is diminishing, why their role is decreasing, why they are gradually pushed out of public life and meet isolated human experiences. Therefore, old people are like a separate part of the public coming out. Even more difficult to those who have no children. After increase of utility prices, there appear such old people who are unable to pay for the ministry. The development of market relations in the rapidly growing inflation, than the increase in retirement benefits, becomes a painful medical and social services. Therefore, there are more people wanting to survive and wish to be settled in nursing home, where they can receive a minimum service. The social problems of old people are accompanied by closely to them related psychological problems, which must be dealt with the contingent of a nursing home.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123153
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

76
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.