Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123135
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Juškaitė, Giedrė
Title: Nevyriausybinių jaunimo organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas Lietuvoje (Kauno miesto savivaldybės atvejis)
Other Title: Cooperation between non-governmental youth organizations and municipalities in Lithuania (Kaunas city municipality case)
Extent: 75 p.
Date: 2-Jun-2011
Keywords: nevyriausybinės jaunimo organizacijos;Kauno miesto savivaldybė;jaunimas;užsakovo-vykdytojo teorija;non-governmental youth organizations;Kaunas city municipality;youth;principal-executor theory
Abstract: Efektyvi nevyriausybinių jaunimo organizacijų veikla yra pilietinės visuomenės pagrindas ir vienas iš svarbiausių ramsčių, užtikrinančių demokratinės visuomenės išlikimą ateityje. Todėl šio darbo tikslas yra ištirti nevyriausybinių jaunimo organizacijų bendradarbiavimo su Lietuvos savivaldybėmis specifiką per Kauno miesto savivaldybės atvejo analizę. Pirmajame darbo skyriuje nagrinėjama „užsakovo (principalo) - vykdytojo“ teorija ir jos formavimosi principai. Taip pat analizuojamas teorijos pritaikymas valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavime. Antrajame skyriuje analizuojamos nevyriausybinių organizacijų (NVO) samprata. Jame pateikiami pagrindiniai NVO bruožai ir nagrinėjami jų teisinio statuso aspektai. Trečiajame darbo skyriuje analizuojamas nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų bendradarbiavimas. Taip pat pateikiami pagrindiniai NVO tikslai bei nagrinėjama nevyriausybinių organizacijų padėtis Lietuvoje. Ketvirtajame skyriuje analizuojamas nevyriausybinių jaunimo organizacijų ir jaunimo politiką įgyvendinančių valstybės institucijų bendradarbiavimas nacionaliniame bei savivaldos lygmenyse. Paskutiniame penktajame skyriuje analizuojamas nevyriausybinių jaunimo organizacijų ir Kauno miesto savivaldybės bendradarbiavimo veiksmingumas. Didžiausias dėmesys yra skiriamas abiejų pusių veiklos įvertinimui bei problemoms, kurios tampa trukdžiais nevyriausybinių jaunimo organizacijų ir Kauno miesto savivaldybės bendradarbiavimo tikslams pasiekti. Tyrimo rezultatai parodė, kad Kauno miesto savivaldybėje yra sukurti mechanizmai ir aiškios procedūros su kuo, kada ir kaip miesto savivaldybė bendradarbiauja. Taip pat yra įgyvendinami nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovavimo ir atskaitomybės tarp pačių NVO principai.
An effective activity of non-governmental youth organizations is a basis of civil society and one of the most important supports which ensures the survival of democratic society in the future. Therefore, the aim of this work is to explore a particularity of cooperation between the non-governmental youth organizations and municipalities in Lithuania through the case study of Kaunas City Municipality. The first chapter examines the “Customer (Principal) – Executor” theory and its principles of formation. It also analyzes the use of the theory in the cooperation between the non-governmental organizations and the state institutions. The second section examines the concept of non-governmental organizations (NGOs). The main features of NGOs and the aspects of their legal status are provided in this section. The third section examines the cooperation between NGOs and the governmental institutions. It also provides the main objectives of the NGO and the situation of the non-governmental organizations in Lithuania. The fourth section analyzes the cooperation between the non-governmental youth organizations and the state institutions which implement youth policy at the national and local levels. The last fifth section examines the efficiency of the cooperation between the non-governmental youth organizations and Kaunas City Municipality. The biggest focus is pointed to the evaluation of the activity and the problems of the both sides which appear to be the interference to reach the cooperation goals of the non-governmental youth organizations and Kaunas City Municipality. The results of the research showed that there are established the clear mechanisms and procedures in Kaunas City Municipality which show when, how and whom Kaunas City Municipality cooperates with. The principles of representation of the non-governmental youth organizations and accountability among the NGOs are implemented in the Municipality too.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123135
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on May 1, 2021

Download(s)

20
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.