Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123134
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Pocienė, Ieva
Title: Jaunimo užimtumo politikos priemonių įgyvendinimas Lietuvoje (Kauno miesto savivaldybės atvejis)
Other Title: Implementation of youth employment policy measures in Lithuania (The case of Kaunas city municipality)
Extent: 101 p.
Date: 2-Jun-2011
Keywords: jaunimas;užimtumas;įgyvendinimas;youth;employment;implementation
Abstract: Pastaruoju metu tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje kuriamos įvairios priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti jaunimo užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje, kadangi jaunimo nedarbo lygis yra didesnis nei kitų visuomenės grupių. Jaunimo atėjimas ir integracija darbo rinkoje yra sudėtinga dėl profesinės patirties trūkumo, nepaklausios specialybės, darbdavio nepasitikėjimo jaunu žmogumi ar prastų darbo paieškos įgūdžių. Jaunimas gyvena ir dirba konkrečioje teritorijoje, todėl svarbus jaunimo užimtumo politikos priemonių įgyvendinamas joje, kadangi įgyvendinamos priemonės yra pritaikytos prie konkrečių, toje teritorijoje gyvenančio jaunimo, poreikių. Darbo tikslas yra išanalizuoti jaunimo užimtumo politikos priemonių įgyvendinimą vietos savivaldos lygmenyje Lietuvoje, remiantis Kauno miesto savivaldybės atveju. Pirmoje darbo dalyje apibrėžiamas viešosios politikos ciklas, lyginamos viešosios politikos įgyvendinimo teorijos, pateikiamos efektyvaus politikos įgyvendinimo sąlygomis, kuriomis remiantis nagrinėjamas jaunimo užimtumo politikos priemonių įgyvendinamas. Kadangi jaunimo užimtumo politika Lietuvoje remiasi Europos Sąjungos nustatytais prioritetais, todėl antroje darbo dalyje analizuojama Europos Sąjungos jaunimo užimtumo politika. Išskiriamos pagrindinės nuostatos ir gairės, kuriomis remiantis jaunimo užimtumo politika yra formuojama ir įgyvendinama Europos Sąjungos valstybėse narėse. Trečioje darbo dalyje nagrinėjamas jaunimo užimtumo politikos reglamentavimas ir prioritetai Lietuvoje, nacionaliniame lygmenyje, išskiriamos jaunimo užimtumo politikos nuostatos, kurias siekiama įgyvendinti vietos savivaldos lygmenyje. Ketvirtoje darbo dalyje nustatomi jaunimo užimtumo politikos priemones savivaldos lygmenyje įgyvendinantys veikėjai. Nagrinėjamos jaunimo užimtumo politikos priemonės, įgyvendinamos Kauno miesto savivaldybėje, kuriomis siekiama jaunimo integracijos darbo rinkoje. Penktoje darbo dalyje, remiantis atliktu kokybiniu tyrimu, atskleidžiamos pagrindinės kliūtys, trukdančios jaunimo užimtumo politikos priemonių įgyvendinimui Kauno miesto savivaldybėje. Remiantis interviu su ekspertais, nustatyta, kad pagrindinės kliūtys trukdančios efektyviam jaunimo užimtumo politikos priemonių įgyvendinimui yra jaunimo ir darbdavių, pasyvumas, netinkamas požiūris į įgyvendinamas jaunimo užimtumo politikos priemones ir motyvacijos trūkumas jose dalyvauti.
Different policy measures are recently adopted in Lithuania and in European Union to ensure youth employment and participation in labour market. This is because the rate of youth unemployment is higher than any other group of society. It is difficult for young people to enter and integrate into labour market because of the lack of professional experience, unsaleable speciality, the absence of trust from the employer and because of poor skills in job searching. The aim of this theses is to analise the implementation of youth employment policy measures in local level in Lithuania basing this analysis on the case of Kaunas city municipality. First chapter defines the cycle of public policy, compares the theories of public policy implementation and represents conditions of efective implementation of public policy which are used to analyse the implementation of youth employment policy measures. Youth employment policy in Lithuania depends on the priorities of European Union on this basis second chaper analyses youth employment policy in European Union. It provides main provisions and guidelines which are the basis to policy making and implementation in the member states of European Union. The third chapter provides the analysis of youth employment policy regulations and priorities in national level in Lithuania. It separates main provisions on youth employment policy to be implemented in local level. Main actors implementing youth employment policy in local level are defined in the forth chapter. It also contains the analysis of youth employment policy measures which are currently under implementation in Kaunas city municipality and which aim to integrate young people into the labour market. Fifth chapter provides the qualitative analysis which discovers main challenges and problems which hinder the implemention of youth employment policy measures in Kaunas city municipality. Interviews with the experts showed that the main obstacles hindering implementation of youth employment policy measures are the inactivity of young people and employers, inadequate approach to the implemented youth employment policy measures and the lack of motivation to participate in them.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123134
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
ieva_pociene_md.pdf887.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.