Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123127
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Zaborovskytė, Ugnė
Title: Konkurencingumo skatinimas pasinaudojant ES instrumentais: Lietuvos atvejis
Other Title: Competitiveness promoting by tools of the EU: Lithuanian case
Extent: 73 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: konkurencingumas;tinklaveika;klasteriai;strategijos;decentralizacija;competitiveness;clusters;competitiveness of sub national territories;science;technology
Abstract: Konkurencingumas, kaip tyrimo objektas svarbus tiek užsienio, tiek Lietuvos mokslininkams. Taip pat konkurencingumo sąvoka plačiai naudojama tarp valdžios, verslo ir mokslo atstovų, bei kitų visuomenės veikėjų. Konkurencingumas, mokslo ir technologijų plėtra – svarbi šalies plėtros strategijos dalis. Globalėjantis pasaulis, ekonominė rinka atneša daug naujų galimybių bei grėsmių. Tiek didesnė įtaka, tiek didesnis konkurencingumas padeda šaliai siekti užsibrėžtų tikslų, bei stiprinti savo pozicijas tarptautiniu mastu. Objektas – teritorijų konkurencingumo skatinimas. Tikslas - pagrįsti europinių paramos instrumentų svarbą siekiant paskatinti subnacionalinių teritorijų konkurencingumą. Rašant darbą atlikta dokumentų analizė ir kokybinis tyrimas, paremtas struktūruotais interviu su penkiais respondentais, atstovaujančiais verslo, mokslo ir valdžios interesus. Aptarta konkurencingumo samprata, išanalizuotos strategijos, įvairių lygmenų institucijų strategijų svarba konkurencingumo skatinimui, tinklaveika ir jos sąsajos su konkurencingumu. Parodyta, kad Europos lygmeniu kuriami strateginiai dokumentai, kurie numato ilgalaikes ir trumpalaikes priemones, tikslus ir dotacijas išsikeltiems uždaviniams pasiekti. Valstybė šių strategijų rėmuose priima nacionalinę strategiją, programavimo dokumentus ir eilę priemonių tikslams pasiekti. Europinių strategijų sėkmė ir panaudojimas priklauso nuo nacionalinių valstybių, jų įvairių lygių valdžios ir viešųjų institucijų, įmonių, švietimo ir tyrimų institucijų, investuotojų kitų organizacijų veiksmų ir sprendimų priėmimo, sugebėjimo pritaikyti ir panaudoti šiuos dokumentus. Išanalizavus tinklaveikos instrumentus, konstatuota, kad visos tinklaveikos formos prisideda prie konkurencingumo skatinimo. Pasitelkus tinklaveiką galima palaipsniui diegti inovacijas, didinti kūrybiškumą.
Competitiveness as a research object is important for foreign and Lithuanian scientists. Competitiveness concept is widely used by government, business, and science representatives as well by other social characters. Competitiveness, science and technology development is very important part of country’s development strategy. More and more global world, economical market brings new opportunities and danger. Thus bigger influence and bigger competitiveness helps for country to reach its goals and to strengthen its positions in international sphere. Object – competitiveness stimulation of territories. The Aim – to justify the importance of European support which helps to stimulate competitiveness of sub national territories. This paper reveals the analysis of documents and quality research, which is based on structural interviews with five respondents, who represent business, science and government’s interests. It also discusses about the concept of competitiveness, analyzed strategies, and the importance of various levels of institutions’ strategies for stimulating competitiveness, also networking and its links with competitiveness. It is shown that in European level created documents foresees long-term and short-term tools, aims and subsidies to accomplish tasks. Country in the frames of these strategies adopts national strategy, schematic documents and a wide range of tools to achieve goals. The success of European strategies depends on national states, their various levels institutions and public institutions, companies, educational and research institutions, acceptance of various decisions by investors and other organizations and their actions, and ability to use and apply these documents. Finished analysis of networking instruments shows that all networking forms have an influence to the stimulation of competitiveness. The usage of networking can help gradually introduce innovations and increase creativity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123127
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

15
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.