Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123080
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Rakickas, Andrius
Title: Tiekimo grandinės procesų valdymo vertinimo modelis
Other Title: Model for evaluation of supply chain processes management
Extent: 293 p.
Date: 3-Dec-2010
Keywords: tiekimo grandinė;tiekimo grandinės procesai;tiekimo grandinės procesų vertinimas;supply chain;supply chain processes;evaluation of supply chain processes
Abstract: Tiekimo grandinės valdymo paradigma aprėpia skirtingas mokslines sritis, integruoja įvairų empirinių tyrimų spektrą, tačiau tiekimo grandinės procesų valdymo kiekybinis vertinimas yra mažai tyrinėta sritis, leidžianti suvokti ne tik procesų filosofinius-vadybinius pagrindus, bet ir jų apčiuopiamą bei išmatuojamą išraišką, išvengiant procesų nesuderinamumo. Pažymėtina, kad vadybos srities moksliniuose šaltiniuose tiekimo grandinės procesų valdymas yra disocijuojamas į tiekimo grandinės bei procesų valdymo tyrimų kryptis, analizuojant šiuos reiškinius atskirai. Disertaciniame darbe atlikta tiekimo grandinės sampratos sisteminė analizė, nustatytos tiekimo grandinės dalyvių struktūrų modifikacijos, patikslinta tiekimo grandinės sąvoka, suformuluotos tiekimo grandinės valdymo bei procesų atotrūkio sąvokos, numatyti verslo proceso vertinimo būdai atotrūkio aspektu. Sukuriamas ir pagrindžiamas tiekimo grandinės procesų valdymo vertinimo modelis, kurio pagalba kiekybiškai apskaičiuojami procesų koeficientai, procesų atotrūkio koeficientai ir nustatomos mudos. Modelis apima: tiekimo grandinės procesų valdymo vertinimo poreikio nustatymą, tiekimo grandinės procesų valdymo vertinimo priemonių ir metodų rinkinį, procesų įvertinimą, tiekimo grandinės procesų valdymo vertinimą (atotrūkius), tiekimo grandinės procesų valdymo vertinimo filtrą, tiekimo grandinės procesų valdymo tobulinimo kryptis. Modelis gali būti taikomas kaip universali priemonė, analizuojant skirtingus tiekimo grandinės dalyvius. Empiriniu tyrimu nustatytas ir organizacijos ekspertų refleksija patvirtintas naudojamų metodų pritaikomumas bei gautų duomenų pagrįstumas.
Supply chain management paradigm encompasses different scientific fields, integrates diverse range of empirical research, still, a quantitative assessment of supply chain management processes is poorly researched area, allowing to understand not only the grounds of managerial philosophical processes, but also their tangible and measurable expression, avoiding the processes’ incompatibility. It should be emphasized that the supply chain management processes in scientific sources of a management field are divided into supply chain and processes’ management research trends, analyzing these phenomena separately. In dissertation the supply chain concept systematic analysis has been completed, supply chain participants’ structure modifications have been established, supply chain concept has been specified, supply chain management and processes’ gap concepts have been formulated, the assessment techniques of business process on the aspect of a gap have been provided. Supply chain processes’ management evaluation model has been established and justified, with the help of it the coefficients of processes, processes’ gap coefficients and muda are calculated quantitatively. This model includes the assessment demand of supply chain processes’ management, supply chain processes’ management evaluation set of measures and methods, evaluation of processes, supply chain processes’ management evaluation (gaps), supply chain processes’ management evaluation filter, supply chain processes’ management improvement trends. This model could be used as universal means for analyzing the different supply chain participants. The applicability of methods used and the validity of the data are determined by empirical research and approved by reflection of the experts of organization.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123080
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

64
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.