Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123052
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Stelmakovienė, Daiva
Title: Socialinių darbuotojų patirtys dirbant socialinį darbą kaime
Other Title: Experiences of the social workers in social work performed in country areas
Extent: 52 p.
Date: 30-Jan-2012
Keywords: socialinis darbas;kaimas;vietovė;social work;village;locality
Abstract: Socialinis darbas kaimo vietovėje pasiţymi tam tikromis ypatybėmis. Šias ypatybes lemia kaimo vietovės geografinė padėtis, demografinė situacija, būdingos kaimui socialinės, bendruomeninės ir tarpasmeninės problemomos. Šiuo tyrimu siekiama prisidėti prie naujų socialinio darbo ţinių kūrimo ir pritaikymo socialinio darbo mokslo ir praktikose srityse. Tyrimo objektas – socialinių darbuotojų, teikiančių paslaugas kaimo vietovėje, patirtys. Tyrimo tikslas – atskleisti socialinio darbuotojo patirtis, teikiant socialines paslaugas kaimo bendruomenėje. Tyrime iškelti tokie uţdaviniai: 1) Apibūdinti socialinio darbo sąlygas kaimo vietovėje. 2) Išryškinti socialinių darbuotojų vaidmenis ir pareigas. 3) Aptarti socialinių darbuotojų poţiūrį į problemas ir tobulėjimo galimybės. Siekiant atskleisti klientų ir socialinių darbuotojų kritiškai reflektuotą ir suvoktą patirtį buvo atliktas kokybinis tyrimas. Tyrimo dalyvės 7 socialinės darbuotojos. Remiantis tyrimo duomenimis, darbe pateikiamos rekomendacijos socialinių paslaugų organizatoriams, socialiniams darbuotojams ir tyrėjams, galintiems plėtoti tyrimus šioje socialinio darbo srityje.
Social work in rural areas is marked by specific characteristic features that connect relations with rural areas, demographic, social, and community problems. An increase in the number of recipients of social services determines the selected direction of the study and the problematical question of the research. This study tends to contribute to the development of the new social work knowledge and its adaptability in the fields of social work, education and practice. The object of the research – the experience of social workers in rural areas. The aim of the research – to reveal the social worker’s experience in providing social services in rural communities. In the research paper the following tasks were put forward: 1) to describe the conditions of social work in rural areas; 2) to point out the roles and duties of the social workers; 3) to discuss the social workers’ attitude towards the problems and perfection opportunities. In order to reveal the clients’ and social workers’ critically reflexive and perceptive experience, a qualitative research was carried out. Research participants: 7 social workers. Based on the research data, recommendations to the organizers of social services, as well as to the social workers and researchers, who can develop researches in this field of social work, are presented in the present thesis paper.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123052
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 1, 2021

Download(s)

48
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.