Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123012
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Čekanavičiūtė, Kristina
Title: Mokytojų dirbančių su neįgaliais ir specialiųjų poreikių mokiniais darbo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje
Other Title: Disabled students’ integration at primary school
Extent: 56 p.
Date: 3-Jun-2008
Keywords: specialiųjų poreikių mokiniai;integracija;mokytojai;special education;integration;disabled students
Abstract: Savo darbe nagrinėjau mokytojų dirbančių su neįgaliais ir specialiųjų poreikių mokiniais darbo ypatumus bendrojo lavinimo mokykloje. Darbo tikslas: ištirti mokytojų dirbančių su neįgaliais ir specialiųjų poreikių mokiniais darbo ypatumus bendrojo lavinimo mokykloje. Uždaviniai: 1. Pateikti pagrindinius Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymus, teisinius aktus ir bendrąsias nuostatas, reglamentuojančius neįgaliųjų teises ir pareigas. 2. Apibrėžti teorinius integracijos proceso ypatumus, pagrindinius principus ir ugdymo gaires. 3. Numatyti mokytojo dirbančio su neįgaliais ir specialiųjų poreikių mokiniais pedagoginio darbo aspektus. 4. Nustatyti ir įvertinti mokytojų požiūrį į neįgaliųjų ir specialiųjų poreikių mokinių integraciją Kauno „Ąžuolo“ katalikiškoje pradinėje mokykloje. Darbo objektas: Mokinių su negalia integracija pradinėje mokykloje. Išvados: 1. Visas specialusis ugdymas, taip pat ir jo socialiai labiausiai pageidautina forma – integruotas ugdymas – tikrai turi gerą teisinį pagrindą. Tačiau tenka suabejoti ar visi šie įstatymai, deklaracijos, programos ir projektai tikrai veikia neįgaliųjų mokinių ugdymo procese ir gyvenime. 2. Integracijos procesas nėra vienalaikis, bet sudėtingas ilgai trunkantis metodologinis ir principų kaitos vyksmas, sutelktas asmens galioms ugdyti, reikalaujantis daugelio institucijų koordinuotos veiklos, o kartu ir pačios visuomenės sąmoningumo. 3. Kompleksinė specialiųjų poreikių vaikų ugdymo realybė iškelia mokytojui dalykininkui būtinumą naujų kompetencijų – gebėti mokyti, bendrauti ir vadovauti. 4. Empirinio tyrimo metu paaiškėjo, kad dauguma mokytojų nėra susipažinę su įstatymais bei teisiniais aktais, nenaudoja savo darbe normalizacijos principo. Tačiau, galima pasidžiaugti, kad Kauno „Ąžuolo“ katalikiškoje mokykloje pradinių klasių mokytojai yra susipažinę ir taiko visas integracijos formas: fizinę, funkcinę, socialinę, visuomeninę. Neįgaliųjų ir specialiųjų poreikių turinčių mokinių integracijos tendencijos bendrojo lavinimo mokykloje priklauso ne tik nuo mokinio, bet ir kiekvieno iš mūsų požiūrio į negalią. Turime pripažinti, kad mokinys su negalia, toks pats visuomenės narys, kaip ir sveikasis.
In my work I analysed work peculiarities of teachers working with disabled and special-needs students at comprehensive school. The main aim is to analyse work peculiarities of teachers working with disabled and special-needs students at comprehensive school. The tasks: 1. To introduce the main laws, legal acts and general provisions of special education of Lithuanian Republic. 2. To define theoretical integration process’ peculiarities, the main principles and education guidelines. 3. To project educational work aspects of a teacher working with disabled and special-needs students. 4. To determine and evaluate the attitude of the teachers of Kaunas “Azuolas” catholic secondary school, primary classes, towards the integration of disabled and special-needs students. The object of research: Disabled students’ integration at primary school. Conclusions of the research: 1. Special education and especially integrated education has good legal basis. Still there is a doubt if all these laws, declarations, programs and projects are functioning in the lives and education of disabled children. 2. The process of integration is not a onetime, but a complicated long lasting methodological process. It is concentrated on the person’s education and requires coordinated actions from many institutions, as well as, consciousness of the society itself. 3. The reality of the integrated education of special-needs children requires from the teacher the necessity of the new competences – ability to teach, communicate and supervise. 4. Based on the empirical research, majority of the teachers are not familiarised with the laws and legal acts, do not use the normalization principle in their work. However, it is pleasant to notify, that the teachers of primary classes of Kaunas “Azuolas” catholic secondary school are familiarised with these laws and legal acts and apply all forms of integration: physical, functional, social and public. The tendencies of the integration of the disabled and special-needs students depend not only on the student, but on our own attitude towards the disability. We have to admit that a student with a disability is an equal member of society as the healthy one.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123012
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.