Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122969
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Jakubauskaitė, Indrė
Title: Tranzityvumo supratimas 4-6 metų amžiaus tarpsnyje
Other Title: Understanding transitivity in 4-6 years old stage
Extent: 57 p.
Date: 4-Jun-2008
Keywords: maži vaikai;dedukciniai samprotavimai;silogistiniai samprotavimai;tranzityvumo supratimas;young children;understanding transitivity;deductive reasoning;syllogistic reasoning
Abstract: Kurį laiką buvo manoma, kad vaikai, kurie dar neperėjo priešoperacinės stadijos nemoka daryti tranzityvumo santykio išvadų apie kiekybę (Pears, Bryant, 1992). Pasak Schnall ir Gattis (1998), daugelis tyrinėtojų bando atsakyti į klausimą, iki kokio laipsnio ir nuo kokio amžiaus vaikai gali išspręsti tranzityvumo santykio vertinimo užduotis. Nors Piaget ir kiti (Inhelder ir Piaget, 1958; cit. pagal Schnall, Gattis, 1998) manė, kad vaikai tik apie 7-8 metus ir vyresni geba teisingai išspręsti tranzityvumo vertinimo užduotis, jaunesni vaikai (Bryant ir Trabasso, 1971; Riley ir Trabasso, 1974) (cit. pagal Schnall, Gattis, 1998) taip pat geba tranzityviai vertinti pasitreniravus. Bryant ir Trabasso (1971; cit. pagal Schnall, Gattis, 1998) padarė išvadą, kad tranzityvumo vertinimo u���duočių neišsprendimas gali būti greičiau dėl darbinės atminties ribotumo nei dėl kognityvinių trūkumų. Tyrimo objektas – 4-6 metų vaikų tranzityvumo supratimas. Tyrimo tikslas – charakterizuoti 4-6 metų vaikų tranzityvumo santykio supratimo ypatumus. Siekiant šio tikslo, išsikelti šie uždaviniai: 1. Sudaryti ir pateikti 4-6 metų am����iaus vaikams tris užduotis, kurios tiria tranzityvumo santykio supratimą. 2. Nustatyti, ar 4-6 metų vaikai geba tranzityviai samprotauti. 3. Palyginti užduotis pagal tiesioginius atsakymus. 4. Palyginti užduotis pagal kokybinius atsakymus. 5. Palyginti berniukų ir mergaičių gebėjimą tranzityviai samprotauti. Prieš atliekant tyrimą buvo išsikeltos tokios hipotezės: 1. 4-6 metų vaikai geba tranzityviai mąstyti. 2. Vaikai daro daugiau klaidų užduotyse, kurias sunku įsivaizduoti vizualiai ir erdviškai. 3. Mergaičių ir berniukų užduočių atlikimo skirtumai yra maži. Tyrime dalyvavo 83 4 – 7 metų, dviejų Kauno lopšelių – darželių vaikai. Tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad 8 vaikams jau 7 metai. Kadangi, šis darbas nagrinėja 4-6 metų vaikų tranzityvumo supratimą, 7 metų vaikų rezultatai statistiniame tyrimo apdorojime nebuvo naudoti. Šiam tyrimui atlikti buvo sudarytos ir panaudotos 3 užduotys: dvi užduotys buvo sudarytos taip, kad tiriamiesiems buvo sunku jas įsivaizduoti ir vizualiai, ir erdviškai, viena užduotis – kurią buvo lengva įsivaizduoti ir vizualiai, ir erdviškai. Kiekvienos amžiaus grupės (4, 5, 6 metai) vaikams užduotys buvo pateikiamos atsitiktiniu būdu. Vienas tiriamasis spręndė vieną užduotį iš trijų. Tyrimo rezultatai parodė, kad 4 – 6 metų vaikai geba tranzityviai samprotauti, tačiau dauguma jų nemoka logiškai paaiškinti, kodėl padarė būtent tokią išvadą apie santykius. Vaikai darė daugiau klaidų užduotyse, kurias buvo sunku įsivaizduoti vizualiai ir erdviškai. Ir priešingai, užduotis, kurią buvo lengva įsivaizduoti vizualiai ir erdviškai samprotavimą palengvino. Tranzityvaus santykio supratimo statistiškai reikšmingi skirtumai tarp lyčių nebuvo rasti. Rekomendacijos: 1. Per žaidimą skatinti logiškai samprotauti. 2. Lavinti atmintį, nes užmiršimas gali įtakoti samprotavimo procesą. 3. Atkreipti dėmesį, kad teisingas užduoties atlikimas ir teisingo atsakymo paaiškinimas yra du skirtingi dalykai. Reikėtų skatinti paaiškinti teisingą užduoties atlikimą.
It was believe that children which didn‘t pass preoperational stage, can‘t to do transitivity conclusions about quantity (Pears, Bryant, 1992). According Schnall and Gattis (1998), many researchers trying ask to question by what degree and from what age children are able to solve transitivity interference tasks. Though Piaget and others (Inhelder ir Piaget, 1958; cit. pagal Schnall, Gattis, 1998) thought that children only about 7-8 years and older can to solve transitivity interference tasks right, younger children (Bryant ir Trabasso, 1971; Riley ir Trabasso, 1974; by Schnall, Gattis, 1998) also are able to solve transitivity interference tasks if they are trained. Bryant and Trabasso (1971; by Schnall, Gattis, 1998) made conclusion that wrong solving of transitivity interference tasks can be rather for working memory limitation nor cognitive deficits. Object of the Study – understanding transitivity in 4-6 years old children. The aim of the study was to characterize understanding transitivity in 4-6 years old children. Goals of the study: 1. Organize and represent for 4-6 years old children three tasks which research inderstanding transitivity. 2. Find, are 4-6 years old children able to reason transitively. 3. Compare tasks by direct answers. 4. Compare tasks by qualitative ansvers. 5. Compare ability to reason transitively in boys and girls. Hyphotesis: 1. 4-6 years old children are able to reason transitively. 2. Children did more mistakes in tasks which were hard to envisage both visually and spatially. 3. Taks solving differences between boys and girls are small. The subjects of the study were 83 4-7 years old children from two kindergardens of Kaunas. During the study were found that 8 children were 7 years old already. This study researched children‘s understanding transitivity in 4-6 years old, so results of 7 years old children were not used in statistical processing of study. This study consisted from three tasks: two tasks organized so that were hard to envisage both visually and spatially, and one task – that were easy to envisage visually and spatially. For each group of age (4, 5, 6 years) tasks were represented randomly. One child soved one task from three. The results of the study showed that many children 4-6 years old were able to reason transitively, but most of them were not able to explain why they did such conclusion. Children did more mistakes in tasks which were hard to envisage both visually and spatially. And conversely, task which were easy to envisage visually and spatially relieve reasoning. Understanding transitivity differences between sexes wasn‘t found.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122969
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.