Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122900
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Kulevičius, Ernestas
Supervisor: Jonutyte, Jurga
Title: Kūnas ir lytis Platono filosofijoje
Other Title: Body and sex in Plato philosophy
Extent: 55 p.
Date: 2-Jun-2008
Keywords: Platonas;kūnas;lytis;Plato;body;sex
Abstract: Praktinės filosofijos magistro baigiamojo darbo tema yra aktuali, nes tradicinis Platono filosofijos supratimas kūno ir lyties temomis yra klaidingai įprasminamas viename pretenzingame sakinyje: „Platonas teigė, kad kūnas – sielos kalėjimas“. Abejojant šio teiginio išsamumu iškeliamas darbo tikslas - sukvestionuoti tradicinį Platono filosofijos supratimą ir papildyti jį naujais aspektais. Pirmoje darbo dalyje apžvelgiama estetinė graikų kultūros prigimtis ir lyginama su idealizmu paremta Platoniškaja estetika, kurioje kiekvienas kūnas – tik idėjos kopija. Antrojoje darbo dalyje tiriamas meilės fenomenas. Platonas pripažįsta, kad gėrio idėja pasiekiama pradedant nuo realių gėrybių – meilės ir gražių kūnų. Trečiojoje darbo dalyje aptariama žmogaus lytis . Iškeliama hipotezė, kad Platonas galėjo būti lygių lyčių teisių pradininku. Ketvirtojoje darbo dalyje supažindinama su Platono evoliucijos teorija, kuri buvo paremta meile išminčiai. Galiausiai, penktojoje darbo dalyje, iškeliama hipotezė, kad ir pats Sokratas (nebijojęs mirties) reikalui esant sugebėdavo „atsikūnyti“ ir pažinti tikrąsias idėjas. O jas pažinęs ir įsitikinęs savo teisumu, galėjo pareikšti, kad mirtis – sielos atsiskyrimas nuo kūno – didžiausias filosofo ir bet kurio išmintį mylinčio žmogaus siekis. Praktinės filosofijos magistro darbo eigoje prieitos išvados yra naudingos, nes atveria naujas Platono filosofijos tyrinėjimo perspektyvas.
The subject of the practical philosophy master work is a problem of today because the traditional Plato philosophical understanding about body and sex subject is by mistake described by one pretentious sentence: „Plato state, that body – prison of spirit“. Having doubt about that statement‘s particularity I’ have raised the aim of work – to call into question traditional Plato philosophical conception and supplement with new dimension. In the first part of work is reviewed aesthetical culture of Greek nature and comparing it with idealism based in Plato aesthetic, where everyone body – just copy of idea. In the second part of work is researching love phenomena. Plato agrees, that good idea is achieved starting - up from real goodies – love and pretty body. In the third part of work discussed human sex. Uplifting hypothesis, that Plato might be liberty initiator of equal sex. In the fourth part of work introducing with Plato evolution theory, which was based on love wisdom. Eventually, in the fifth part of work, lifted hypothesis, that Socrates (didn’t feared of death) in the occasion arises managed “reproducible” and recognize real ideas. And recognizes them and makes sure of his justice, he might tell that death – soul separation from body – the biggest philosopher and human, who loves wisdom, objective. During practical philosophy master work approached findings are useful because opens new Plato philosophy researching perspectives.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122900
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.