Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122836
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kandratavičienė, Asta
Title: Asmens, turinčio proto negalią, ir aplinkos sąveika: socialinės karjeros diskursas
Other Title: The interaction between a mentally disabled individual and the environment: social career discourse
Extent: 114 p.
Date: 3-Jun-2013
Keywords: socialinė karjera;dalyvavimas;socioedukacinė aplinka;social career;participation;educational environment
Abstract: Disertacijoje analizuojamos socioedukacinės asmenų, turinčių proto negalią, savarankiškumo (AŠ veiksmingumo) plėtotės ir savirealizacijos galimybės, pabrėžiant ypatingą socialinio dalyvavimo reikšmę. Analizė išryškino įtampas, sąlygojamos medicinio ir socialinio negalės modelių raiškos socialinėje praktikoje ir teoriniuose darbuose, kurios lemia komunikacijos barjerus įvairiuose socialinės sąveikos lygmenyse. Tokia situacija reikalauja tikslingų pastangų, siekiant harmonizuoti praktinę ir mokslinę veiklą. Mokslinės problematikos aktualumas ir naujumas disertacijoje siejamas su transformacijų sąlygojamu praktinės problemos kompleksiškumu asmens ir aplinkos sąveikos kontekste ir nepakankamu jos ištirtumu. Disertacijoje pasirinktas socialinės karjeros diskursas leido sisteminti skirtingus požiūrius ir jų raišką, susiejant asmens, turinčio proto negalę, savarankiškumo plėtotės ir įgalinančios socioedukacinės aplinkos tematikas. Remiantis teorinės analizės procese pasirengtu socialinės karjeros modeliu ir empirinio tyrimo rezultatais išryškintos teorinės ir praktinės socialinio dalyvavimo, grindžiamo sąveika, prielaidos. Taip pat patvirtintas socialinės karjeros diskurso produktyvumas, analizuojant asmens, turinčio proto negalę, ir inovatyvios socioedukacinės aplinkos sąveiką, atskleidžiant pagalbą teikiančių organizacijų ir darbuotojų kompetencijos plėtotės kryptis pokyčių kontekste.
The dissertation analyzes a problem of self-development and self-realization opportunities of individuals with mental disabilities and puts a particular emphasis on the importance of social participation. The analysis highlighted charachteristics, conditioned by the medical and social model of disability experienced in practice and theory, which leads to communication barriers at various levels of social interaction.Thus, it requires a targeted effort to summarise practical and scientific outcomes in this field. The relevance of the problem and novelty in the dissertation is associated with the complexity of human-nature and alteration of the environment where scholar research is quite new and insufficient. The discourse of social career model chosen in the dissertation allowed to organize different approaches and their expressions among two topics – the development of social educational environment and the personal progress. Based on theoretical analysis of social career model and empirical results, the study highlighted the theoretical and practical aspects of social participation. It also approved the productivity of social career model by analyzing social career opportunities of persons with mental disabilities in social participation, revealing the successful participation of social help and the development of workers' skills in the context of changing environment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122836
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.