Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122772
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Puskunigienė, Jolita
Supervisor: Šuliakaitė, Algė
Title: Jaunųjų pedagogų adaptavimo sistema mokykloje
Other Title: Young Teachers' Adaptation System In School
Extent: 69 p.
Date: 4-Jun-2012
Keywords: adaptacija;jaunasis pedagogas;mentorius;adaptation;young teacher;mentor
Abstract: Įgijęs profesiją kiekvienas nerimauja kaip seksis pirmosiomis darbo dienomis, o ypač tie, kurių darbas susijęs bendravimu su žmonėmis. Pedagogui pirmos darbo dienos mokykloje ypač svarbios, nes tuomet formuojama nuomonė apie jį kaip apie vienos ar kitos srities specialistą ir kaip asmenybę. Siekiant, kad naujas darbuotojas pasiektų reikiamų darbo rezultatų ir gerai jaustųsi, būtina tinkamai padėti jam įsitvirtinti tiek profesinėje, tiek socialinėje aplinkoje. Tyrimo objektas - jaunųjų pedagogų adaptavimo sistema mokykloje. Tyrimo tikslas - jaunųjų pedagogų adaptacijos galimybės mokykloje. Tyrimo uždaviniai: • Apibūdinti adaptacijos sampratą. • Aprašyti darbuotojų adaptavimą mokykloje. • Išryškinti socialinės ir profesinės adaptacijos pirmoje darbo vietoje ypatumus. • Atskleisti jaunųjų pedagogų adaptavimo sistemą mokykloje. Tyrimo klausimai. Su kokiomis problemomis adaptuodamasis susiduria jaunasis pedagogas? Kaip būtų galima tobulinti jaunųjų pedagogų adaptavimą mokykloje? Empirinio tyrimo metodologija - kokybinė, tipas - aprašomasis. Metodai - apklausa, turinio analizė. Tyrimo dalyviai - jaunieji pedagogai, kurių pedagoginio darbo stažas ne didesnis nei 3 metai, mokyklos pavaduotojai ugdymui ir mokyklų vadovai. Tyrimo instrumentai sudaryti iš atvirų klausimų. Mokykloje gali vykti formalus arba neformalus adaptavimas. Jei vykdomas formalus adaptavimas, mokyklos vadovas įpareigoja administracijos darbuotojus jaunajam pedagogui skirti mentorių arba kuruojantį mokytoją, kuris padėtų spręsti iškilusias problemas profesinėje veikloje. Vykdant socialinį adaptavimą, naujokas oficialiai per susirinkimą ar posėdį pristatomas mokyklos personalui, supažindinamas su mokyklos kultūra bei tradicijomis, skatinamas reikšti savo idėjas bei palaikomas mokyklos kolektyvo. Atlikus tyrimą pastebėta, kad mokyklos jaunųjų pedagogų adaptavimo sistema susideda iš trijų dalių - tiesioginio ir netiesioginio bendradarbiavimo bei profesinės veiklos reglamentavimo.
After acquiring profession everyone worries about their success during their first days at work. It is especially worrisome for those whose work involves interaction with people. For a teacher first working days at school are extremely important, since during that period opinions about him as a specialist and as a personality are being formed. In order for the new employee to reach required results and feel well, it is essential to properly help him to adapt in professional and social environments. Research object – young teacher's adaptation system in school Research objective – the possibility of adaptation of young teachers in school. Research tasks: • To describe adaptation conception • To define employee adaptation in school • To reveal the peculiarities of social and professional adaptation at first workplace • To reveal young teacher's adaptation system in school Research questions – What kind of problems are the young pedagogues facing? How would it be possible to improve the adaptation of young specialists in schools? Research methodology – qualitative, type – descriptive. Methods – inquiry, content analysis. Research participants – young pedagogues, whose teaching experience is not greater that 3 years, assistant teachers and schoolmasters. Research instruments are made up of open questions. There can be formal and informal adaptation processes at school. If formal adaptation is conducted, the school head requires the administrative staff to assign the young pedagogue a mentor or a curator, which would help to solve all occupational issues. When social adaptation is conducted, the young specialist is introduced to other staff members, he is acquainted with schools culture and traditions, he is also encouraged to express his ideas and is supported by other school staff. Research results show that in educational institutions more attention is paid to social rather than occupational adaptation. Young teacher's adaptation system in school consists of three parts - the direct and indirect cooperation and regulation of professional activities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122772
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.