Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122747
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Turčinavičius, Ričardas
Supervisor: Tutlys, Vidmantas
Title: Išorinių veiksnių įtaka, skirtingo socioprofesinio statuso šeimų bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams, pasirenkant profesiją
Other Title: The influence of outer factors on the profession choosing by secondary school students from the families of different socio-professional status
Extent: 51 p.
Date: 13-Jun-2009
Keywords: edukologija;mokykla;šeima;profesijos pasirinkimas;education;school;family;profession choosing
Abstract: Magistriniame darbe nagrinėjama kokią įtaką skirtingo socioprofesinio statuso šeimų moksleiviams daro išoriniai veiksniai, renkantis profesiją. Kintant profesinių veiklų turiniui, žmonių profesinė veikla tampa sudėtingesnė, o tai apsunkina motyvuotai, pagal vidinius poreikius pasirinkti karjeros modelį. Didėjant išorinių veiksnių įtakai, mokiniams renkantis profesiją, daug jaunimo nedirba pagal baigtą studijų programą ir pasirinktą profesiją. Todėl svarbu yra nustatyti, kokios tai galėtų būti priežastys ir kaip jas galima įtakoti teigiama linkme arba visiškai pašalinti. Darbe atlikto tyrimo tikslas yra nustatyti, kokią įtaką skirtingo socioprofesinio statuso tėvų vaikams daro išoriniai profesijos pasirinkimą sąlygojantys veiksniai. Tyrimo tikslas yra nukreiptas į tyrimo uždavinių : moksleivių profesijos pasirinkimo sampratos, profesijos pasirinkimo struktūros, veiksnių, darančių įtaką profesijos pasirinkimui analizę ir priežastinių ryšių nustatymą. Atsižvelgiant į tyrimo hipotezę, kad skirtingo socioprofesinio statuso šeimų vaikai, skirtingai reaguoja į išorinius profesijos pasirinkimą sąlygojančius veiksnius, galima kelti ir tyrimo klausimą: „ Kaip skirtingo socioprofesinio statuso šeimų vaikus, renkantis profesiją, veikia išoriniai profesijos pasirinkimą sąlygojantys veiksniai? Tyrimo metu norima išsiaiškinti šio proceso priežastis ir jas palyginti, todėl tyrime naudotas kiekybinio tyrimo priežastinis palyginamasis metodas. Darbo rezultatai leidžia daryti išvadas, kurios gali padėti pedagogams, švietimo strategijos formuotojams, įdarbinimo ir profesinio rengimo įstaigoms bei mokiniams ir jų tėvams, teisingai formuoti jauno žmogaus profesijos pasirinkimo eigą ir struktūrą. Atlikus tyrimo rezultatų analizę, galima daryti išvadas: • Sėkmingas profesijos pasirinkimas sąlygoja sėkmingą viso žmogaus gyvenimo karjerą; • Sėkmingas profesijos pasirinkimas įmanomas tada, kai žmogus teisingai įvertina save ir jį supančią aplinką; • Renkantis profesiją, didžiausią įtaką savo vaikams daro darbininkiško socioprofesinio statuso šeimos; • Dauguma moksleivių naudojasi makro aplinkos teikiama informacija; • Mokiniams trūksta praktinės veiklos profesinio orientavimo srityje; • Absoliučiai visi moksleiviai yra susirūpinę savo būsima profesine
In this master’s scientific paper the focus of investigation is the influence of outer factors on students from different socio-professional status families when they choose their future profession. As the contents of professional activities are changing over the time, the professional activity of people is becoming more complicated and this causes difficulty on the existing model to choose the career according to people’s inner needs profession, a lot of young people do not work according to the studies program they graduated from and their chosen profession. So it is very important to define what the reasons and causes could be and also how we could influence them positively or eliminate completely. The purpose of the research done in this master’s paper is to determine the influence of outer factors on students from different socio-professional status families when the choose their future profession. The purpose of the research is directed to the analysis and determination of casual connections among the tasks of the research: the conception of students profession choosing , the structures of profession choosing, the factors which influence the students profession choosing. Taking into consideration the research hypothesis that children from different socio-professional status families react differently towards the factors which influence the professional choice, the research question could be asked: “How outer factors influence the choice of profession made by children from families with different socio-professional status?” During the research it has been vital to find the causes of this process and to compare them. For this reason in this research the quantitative research causal comparative method was used. The results of this work allow to draw some conclusions which can help teachers, developers of education strategies, the vocational education schools, job agencies and parents to form in young people a proper professional career choice and its structure. Having done the analysis of the research results, some conclusions can be drawn: ● Successful professional career choice has influence on the whole young person’s life. ●Successful professional career choice is possible only then when a person properly evaluates himself/herself and the surrounding environment. ●While choosing the profession, the biggest influence on their children have the families of the working class socio-professional status. ● The majority of students use the information given by macro environment. ● Students are lacking practice in vocational guidance. ● Absolute majority of students are anxious about their future professional career.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122747
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.