Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122650
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Valutavičiūtė, Aistė
Title: Suaugusiųjų, besigydančių nuo alkoholizmo, patirčių analizė
Other Title: Analysis of the experiences of the adults, who are undergoing treatment from alcoholism
Extent: 78 p.
Date: 2-Jun-2009
Keywords: alkoholizmas;trauma;potrauminis stresinis sindromas (PTSS);alcoholism;injury;Posttraumatic Stress Disorder
Abstract: Dažnai vartojant alkoholį išsivysto sunki ir viską griaunanti liga- alkoholizmas ir su juo susijusios problemos: iširusios šeimos, tėvų globos netekę vaikai, išgėrusių asmenų padarytų eismo nelaimių padariniai, apsigimimai, traumos, smurtas, nusikaltimai, savižudybės ir kita. Nepaisant įvairių prevencijos programų, sergančių alkoholizmu skaičius nuolat didėja. Kasmet išauga ir besigydančiųjų skaičius. 2002 metais užregistruoti 1531, o 2007 metais skaičius siekė jau 3037 asmenys. Prevencinis darbas turi daug silpnų vietų, socialiniams darbuotojams trūksta žinių apie alkoholizmo problemą bei sugebėjimą dirbti su šeimomis šioje srityje. Tęstinių paslaugų nėra, išskyrus apie AA savipagalbos grupes. Be pagalbos iš šalies, be specialistų paramos šiems asmenims grįžti į normalų gyvenimą yra nepaprastai sunku. Tyrimo klausimas. Ką išgyvena sergantys (besigydantys) alkoholizmu asmenys? Darbo tikslas - atskleisti besigydančiųjų nuo alkoholizmo asmenų patirtis. Darbo objektas - besigydančiųjų alkoholizmu patirtys. Tyrimo populiacija. Tyrimo dalyviai – šeši suaugusieji (vyrai ir moterys), besigydantys nuo alkoholio priklausomybės. Visi tyrimo dalyviai gyvena Kauno mieste (n═6). Tyrimo metodas – atliktas kokybinis tyrimas. Duomenų rinkimo metodas. Atliekant kokybinį tyrimą pasirinktas duomenų rinkimo metodas pusiau struktūruotas interviu. Užduodant klausimus tyrėjas turėjo galimybę patikslinti ir pakreipti klausimą ta linkme, kuria siekiama gauti daugiau informacijos. Duomenims rinkti buvo naudojamas diktofonas, siekiant atkurti tikslius tyrimo dalyvių pasisakymus. Atlikus tyrimą išryškėjo būdingi požymiai nuo alkoholio priklausomoms šeimoms: disfunkcinės šeimos bruožai; konfliktiniai santykiai; ryšių stoka arba jų nebuvimas; vaikų nepriežiūra, apleistumas. Vaikystėje patirtos traumos, skausmas dėl savo tėvų veiksmų, žodžių bei požiūrių, neretai baigiasi potrauminiu stresiniu sindromu ir alkoholio vartojimu. Svarbūs socialiniai požymiai, rodantys, kad patiriamas smurtas – savos vertės sumažėjimas; atsiribojimas nuo žmonių, užsisklendimas. Neišgyventas gedėjimo procesas, siejamas su netektimis, todėl tolimesnis gyvenimas taip pat susijęs su sunkumais, įvairiais išgyvenimais. Tyrime paaiškėjo pagrindiniai aspektai, susiję su tiriamųjų gydymosi patirtimis. Išryškėjo atkryčio sindromas; asmeninio požiūrio keitimasis; gyvenimo atstatymas; darbuotojų požiūris į klientus/pacientus. Besigydantiesiems svarbus neteistinas priėmimas, išsikalbėjimas, išklausymas.
When alcohol is used frequently, the grave and destructive disease – alcoholism develops together with the related problems: broken homes, children without care of parents, consequences of the traffic accidents caused by the drunk people, abnormalities, traumas, violence, crimes suicides, etc. Despite various prevention programs, the number of people ill with alcoholism is constantly increasing. The number of people undergoing treatment is also increasing every year. In 2002 there were registered 1531 persons, while in 2007 the number already reached 3037. The preventive work has a lot of weak points, the social workers lack the knowledge about problem of alcoholism and the ability to work with families in this area. There are no continuous services, except AA self-aid groups. It is very difficult to these persons to return to normal life without the external help, the support of the specialists. Question of research. What do people ill with alcoholism experience? Purpose of the work – to reveal the experiences of the persons, who are undergoing treatment from alcoholism. Object of the work – experiences of the persons, who are undergoing treatment from alcoholism. Population of research. The participants of research were six adults (male and female), who are undergoing from alcoholism dependency. All the respondents live in Kaunas city (n=6). Method of research – the qualitative research was done. Method of data collection. When the qualitative research was done, there was chosen semi- structured interview as the method of data collection. While asking the questions the researcher had a possibility to specify the question and direct it to the children, where more information was expected. The dictaphone was used to collect the data in order to restore the precise statements of the respondents. The research revealed the properties characteristic for the families dependent on the alcohol: features of dysfunctional family; conflictive relations; lack or absence of connection; non- care of children; their neglect. The traumas suffered in childhood, pain because of the actions of parents, their words or attitudes, often result in post-traumatic stress syndrome and consumption of alcohol. The social sings are important, which show that the experienced violence is the decrease of self-esteem; dissociation from people; withdrawal. The mourning process related to losses that is not experienced results in further life related to difficulties and various experiences. The research revealed the main aspects related to treatment experiences of the respondents. The syndrome of relapse, change of personal attitude, recovery of life, and attitude of the employees to the clients/patients were revealed. The acceptance without judgment, speaking and listening are important for people, who undergo treatment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122650
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on May 1, 2021

Download(s)

36
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.